НАВКЛЮЧЕННЯтрифазногодвигуна


Ужурналі"Радіо"булорозглянуто[1-3]кількасхемвключеннятрифазногоелектродвигунаводнофазнумережу.Описанийнижчеваріантвідрізняєтьсятим,щовсітриоперації-включення,запускіреверсуваннядвигунавиконуєодніперемикачSA1

Схемазапускузапозиченаз[4]ЗаряднийструмконденсатораС1,щовиникаєприперекладіперемикачаSA1вбудь-якеположення-"Вперед"або"Назад"зположення"Стоп",викликаєспрацюваннярелеК1.якесвоїмиконтактамиК1.1підключаєпусковийконденсаторСп.ПіслязакінченнязарядкиконденсатораС1релеК1відпускаєякірівідключаєпусковийконденсатор.Потужність,споживанавузломзапускуприроботідвигуна,зведенадомінімуму.

СекціяSA1.2перемикачаслужитьдляреверсуваннядвигуна.

ЄмністьконденсатораС1залежновідчасу,необхідногодлярозгонудвигуна,зазвичайзнаходитьсявмежах4..12МКФ,аінодіібільше.ЄмністьробочогоСРтапусковогоСпконденсаторіввизначаютьзтаблиці,вміщеноїв(2).

УконструкціївикористаніперемикачП2Т-13.релеПЕ20УЗна220В(всічотирипариконтактівз'єднаніпаралельно),конденсаториМБГГ1-2нанапругу400В.КонденсаторС1можебутиоксиднимна450В,вцьомувипадкуйогокорпусізолюютьвідшасі.Пристрійбуловикористанодляроботиздвигуномпотужністю4АА50А2150Вт.

Недолікипристроювпорівняннізописанимв[1]-більшечислодеталейівідсутністьзворотногозв'язкуміждвигуномівузломзапуску.

О.ЛУК'ЯНЧІКОВСтудмістечкоУСХІУльяновськоїобл.

ЛІТЕРАТУРА

1.ПоцілунківВ.ЗапусктрифазногодвигуниРадіо.1969.N11.з30.

2.ПоцілунківВ.Роботатрифазногодвигунаводнофазноїмережі.Радіо.1970,N11,с.39.

3.ГриваО.Трифазнийдвигунводнофазноїмережі.-Радіо.1972,N2.с,58.

4.ДаукштаВ.Безконтактнийобмежувач,-Радіо.1975.N6.з.47.

Примітка.Відсутністьзворотногозв'язкуміждвигуномівузломзапускунеобхідновраховуватиприроботідвигуназмінноїнавантаженням.Якщовіннемаєзапасупотужності,топривключенніможеневстигнутивийтинаробочийрежимзабрешемозарядкиконденсатораС1.Післяспрацьовуванняреледвигунможезупинитисяівийтизладу,якщойогонезнеструмити

(Р7/88).