Квантово-польова картина світу

. Основу сучасної фізичної картини світу становлять квантова механіка, фундаментальні ідеї про квантуванні фізичних величин і корпускулярно-хвильовий дуалізм.
У 1897 р. був відкритий електрон, його заряд виявився елементарним, тобто самим найменшим, що існують у природі у вільному стані. Заряд будь-якого тіла дорівнює цілому числу елементарних зарядів, отже, електричний заряд дискретний.
У 1900 р. М. Планк запропонував квантову гіпотезу (лат. quantitus – кількість): електромагнітне випромінювання випускається окремими порціями – квантами, величина яких пропорційно частоті випромінювання. Їм була введена нова фундаментальна фізична константа (квант дії) – постійна Планка h = 6,6 x10-34
У 1905 р. А. Ейнштейн на основі квантової гіпотези Планка висуває пропозицію, що світло, електромагнітне випромінювання оптичного діапазону, не тільки випромінюється, але поширюється і поглинається квантами.
У 1911 р. Е. Резерфорд запропонував планетарну модель будови атома: в атомі є позитивний ядро, в якому зосереджена практично вся маса атома; число позитивних зарядів ядра атома відповідає числу електронів, що обертаються навколо ядра по кругових орбітах, і порядковому номеру елемента в таблиці Д.І. Менделєєва.
В 1913р. Н. Бор сформулював два постулати, що відбивають суть його теорії атома. Перший постулат: існують стаціонарні стани атома, знаходячись в яких він не випромінює і не поглинає енергії, а електрони зовнішньої електронної орбіти знаходяться на найближчому від ядра атома відстані. Постулат другий: при переході електрона з однієї стаціонарної орбіти на іншу відбувається випромінювання або поглинання кванта енергії, рівного різниці енергій цих стаціонарних станів.
У 1924 р: Луї де Бройль висловив гіпотезу про відповідність кожній частинці певної довжини хвилі, тобто кожній частці матерії притаманна і властивості хвилі (безперервність), і дискретність (квантової). Ці уявлення знайшли підтвердження в роботах Е. Шредінгера і В. Гейзенберга (1925-1927 рр..), А незабаром М. Борн показав тотожність хвильової механіки Шредінгера і квантової механіки Гейзенберга.
У світлі представленої квантово-польової картини світу основні поняття одержали нові обгрунтування.

Матерія.

На рівні мікросвіту поділ матерії на речовину і поле умовно; матерія має корпускулярними і хвильовими властивостями, але проявляє їх в залежності від умов; дискретність і безперервність матерії перебувають у діалектичній єдності.

Рух.

У світі мікрооб'єктів рух не має певної траєкторії, оскільки мікрооб'єкт, володіючи хвильовими і корпускулярним властивостями, не може мати одночасно цілком певних значень координати і швидкості (імпульсу).

Простір. Час.

У квантово-польової картині світу остаточно затверджуються подання про відносність простору і часу, вони перестають бути незалежними один від одного і, відповідно до теорії відносності, зливаються в єдине чотиривимірний простір-час.

Взаємодія.

Відповідно до даної фізичної картині світу розрізняють чотири види фундаментальних взаємодій в природі: сильне, електромагнітну, слабку і гравітаційне. Властивість елементарних частинок, яких в даний Нині налічується понад 300, визначаються в основному першими трьома видами взаємодій.

Електромагнітні поля та їх лікувальне застосування.

Всі фізичні тіла мають три складові: речовина, енергію та інформацію, які утворюють єдине ціле в складній залежності між собою. Біологічна дія будь-якого фізичного фактора відбувається з постійним обміном інформацією, енергією і речовиною.
Речовина і енергія – категорії більш звичні, зокрема тому, що обумовлений і вимірювані.
Поняття інформації – одне з найважливіших, оскільки процес управління пов'язаний з отриманням, накопиченням і передачею інформації.
І якщо при дії механічних і термічних факторів найбільш помітні енергетичні складові, при дії електричного струму ясно виділяються речові складові, то при впливі електромагнітного поля можна виділити особливі властивості, які становлять інформаційне значення.
Електричні та магнітні явища пов'язані з особливою формою існування матерії – електричними і магнітними полями і їх взаємодією. Ці поля настільки взаємозалежні, що прийнято говорити про єдиному електромагнітному полі (ЕМП). Електромагнітне поле робить особливі впливу на біологічні системи.
Електромагнітне поле може існувати як у речовинній середовищі, так і у вакуумі. Важливим його властивістю є необмеженість у просторі: хоча в міру віддалення від рухомих зарядів полі значно слабшає, але кінцевих кордонів не має.
Будь-які процеси в організмі – з'єднання двох молекул, перенесення кисню, поділ клітини, скорочення м'язи – призводить до виникнення, переміщенню, або зникнення зарядів, народжуються струми, змінюється структура електромагнітних полів. При цьому ці поля подібні у людини як виду, подібні для кожного органу, кожної системи в організмі людини. За характером зміни біострумів робиться висновок про здоров'я або патології досліджуваних органів і систем в організмі людини. Але будь-який біоструми в биоструктур (нервове волокно, м'яз, сполучна тканина), створює навколо себе магнітне поле, що копіює форму струму, а, отже, і відображає інформацію, що міститься в ньому. Це несе інформацію електромагнітне поле, поширюючись за межі організму, впливає на навколишні біооб'єкти, які використовують його у вигляді універсальної мови спілкування між собою. При зміні фізичного і психічного стану людини змінюються характеристики його електромагнітного поля. В даний час ЕМП визнаються носіями інформаційної функції в природі, що полягає в обміні інформації між біооб'єктами та їх взаємозв'язками з неорганічним світом.
Уявити собі конкретно, яким чином взаємодіють поля різних органів, як формується при цьому структура загального поля, сьогодні важко.
Логіка живого, притаманне живому прагнення до постійного впорядкування внутрішніх структур підказують, що електромагнітні взаємодії не випадкові. З безлічі полів окремих елементів має складатися сумарне поле організму з певною закономірною структурою. Таким чином, ми приймаємо положення, що зміна характеристик ЕМП є інформативним ознакою функціонального стану органів і систем організму.

Шкала електромагнітних хвиль.

Вся шкала умовно поділяється на шість діапазонів: радіохвилі (довгі, середні і короткі), інфрачервоні, видимі, ультрафіолетові, рентгенівські і гамма-випромінювання.
Радіохвилі обумовлені змінними струмами в провідниках і електронними потоками. Інфрачервоне, видиме та ультрафіолетове випромінювання виходять з атомів, молекул і швидких заряджених частинок. Рентгенівське випромінювання виникає при внутрішньоатомних процесах, гамма-випромінювання має ядерну походження.
У медицині прийнято наступне умовне розділення електромагнітних коливань на частотні діапазони.

Низькі (НЧ) До 20 Гц
Звукові (ЗЧ) 20 Гц -20 кГц
Ультразвукові або надтональние (УЗЧ) 20 кГц -200 кГц
Високі (ВЧ) 200 кГц – 30 МГц
Ультрависокі (УВЧ) 30 МГц – 300 МГц
Надвисокі (НВЧ) 300 МГц – 300 ГГц
Крайневисокіе (КВЧ) Понад 300 ГГц

Прийнято поділ оптичного спектра на інфрачервоне випромінювання (довжина хвиль 780 нм – 1 мкм), видиме (780 – 380 нм, 760-400 нм) і ультрафіолетове (380 – 100 нм).
В останні роки все ширше розповсюджуються і розвиваються методи, засновані на виробленні та передачі організму сигналів дуже малої потужності, які не викликають помітних змін температури тканин, але визначають потоки інформації, що регулюють напрямки функціонування організму. Принципова особливість цих методів – дозоване цілеспрямоване низькоінтенсивне вплив, оскільки у всіх біологічних системах живого організму при багатьох захворюваннях фізико-хімічні та біохімічні процеси відбуваються на низьких енергетичних рівнях.
Одна з робочих гіпотез цих методів заснована на здатності живого організму вибірково відгукуватися на дію зовнішнього електромагнітного випромінювання (ВЕІ) вкрай низької інтенсивності. При цьому реакція організму виникає на строго індивідуальної – терапевтичній частоті, що чітко реєструється (ЕКГ, ЕЕГ, МЕГ, методика Р. Фолля). Такий вплив викликає типові коливання рівня біологічно активних речовин у тканинах мозку та соматичної периферії і за допомогою складного ланцюга перетворень включає в організмі потужні механізми саморегуляції, в результаті чого досягається яскраво виражений терапевтичний ефект. Під впливом низькоінтенсивного випромінювання змінюються клітинні мембрани і внутрішньоклітинні освіти, що призводить до збільшення активності транспортування речовин через мембрану і посилення основних біоенергетичних процесів, тобто низькоінтенсивне випромінювання має виражену регенеративне, трофічна, знеболюючу і протизапальну дію. Крім того, воно стабілізує тканинне дихання і викликає активацію гуморального і клітинного імунітету. Імунні зрушення при цьому мають противірусну та антимікробну спрямованість, що може бути використано для профілактики і лікування вірусних захворювань і поєднаної терапії бактеріальних інфекцій.
Таким чином, лікування полягає в ініціюванні наявних в організмі резервів для боротьби з виниклою патологією.
Створені на цих принципах прилади успішно використовують для лікування широко поширених захворювань, таких як виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої кишки, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба, тощо. Розробляються нами методики застосування в дерматології, урології, гінекології, онкології.
Викладені вище наукові принципи реалізовані в медичному апараті «DETA-QUANTUM» НВП "Еліс" в режимі електромагнітної терапії.
Джерело матеріалу:
© НВП Еліс, 2003 р.
E-mail: 
Цей e-mail адреса захищена від спам-ботів, для перегляду у Вас повинен бути включений Javascript