З практичної точки зору найбільш важливими параметрами біполярного транзистора є некерований зворотний струм його колекторного р-п переходу Iкбо і статичний коефіцієнт передачі струму h21е. Схеми вимірювання цих параметрів р-п-р транзисторів показані на рис. 57.

Для транзисторів структури п-р-п полярність включення живильної батареї GB і вимірювального приладу РА має бути зворотною.

Зворотний струм колектора Iкбо вимірюють при заданому зворотній напрузі на колекторному р-п перехід і відключеному емітері (мал. 57, а). Чим він менше, тим вище якість колекторного переходу і стабільність роботи транзистора.

Параметр h21е, що характеризує підсилювальні властивості транзистора, визначають як відношення струму колектора Ік до який викликав його току бази IБ, (мал. 57, б), тобто h2lе ~ Ік / Iв. Чим більше чисельне значення цього параметра, тим більше посилення сигналу, яке може забезпечити транзистор.

Для вимірювання цих двох основних параметрів малопотужних біполярних транзисторів можна рекомендувати зробити в гуртку приставку до саморобного авометр, описаного вище. Схема такої приставки показана на рис. 58, а. Перевіряється транзистор V підключають висновками електродів до відповідних затискачів «Е», «Б» і «К» приставки, з'єднаної (через затискачі XI, Х2 і провідники з однополюсними штепселями на кінцях) з миллиамперметром авометра, включеного на межу вимірювання «1 мА». Перемикач S2 попередньо встановлюють в положення, відповідне структурі перевіряється транзистора. При перевірці транзистора структури п-р-п з гніздом «Заг.» Авометра з'єднують затиск XI приставки (як на рис. 58, а), а при перевірці транзистора структури р-п-р – затискач Х2.

Встановивши перемикач S1 у положення «I КБО», вимірюють спочатку зворотний струм колекторного переходу, а потім, перевівши перемикач S1 у положення «h21е», – статичний коефіцієнт передачі струму. Відхилення стрілки приладу на всю шкалу при вимірі параметра I КБ0 вкаже на пробій колекторного переходу перевіряється транзистора.

Вимірювання параметра h21е відбувається при фіксованому струмі бази, які обмежуються резистором R1 до 10 мкА. При цьому транзистор відкривається і в його колекторному ланцюзі (у тому числі через міліамперметр) тече струм, пропорційний коефіцієнту h21е. Якщо, наприклад, прилад фіксує струм 0,5 мА (500 мкА), то коефіцієнт h21е перевіряється транзистора буде 50 (500: 10 = 50). Струм 1 мА (відхилення стрілки приладу до кінцевої позначки шкали), отже, відповідає коефіцієнту h21е рівному 100. Якщо стрілка приладу зашкалює, міліамперметр авометра треба переключити на наступний межа вимірювання струму – «10 мА». У цьому випадку вся шкала пристрою буде відповідати коефіцієнту h21е, рівному 1000, а кожна десята частина її – 100.

Резистор R2, що обмежує струм у вимірювального ланцюга до 3 мА, потрібний для запобігання псуванню вимірювального приладу із-за пробою перевіряється транзистора.
Можлива конструкція приставки показана на рис. 58, б. Для лицьової панелі, розмірами приблизно 130X75 мм, бажано використовувати листовий гетинакс або текстоліт товщиною 1,5-2 мм.

Затискачі «Е», «Б» і «К> для підключення висновків транзистора типу« крокодил ». Перемикач виду вимірювань S1 – тумблер ТП2-1, структури транзистора S2 – ТП1-2. Батарею живлення GB1 – 3336Л або складену з трьох елементів 332, кріплять на панелі знизу, там же монтують і обмежувальні резистори R1 і R2. Затискачі (або гнізда) для з'єднання приставки з авометр розміщують в будь-якому зручному місці, наприклад на задній бічній стінці ящика. Зверху на панель наклеюють коротку інструкцію з роботи з приставкою-вимірником. Перевірити працездатність і оцінити підсилювальні властивості транзисторів середньої та великої потужності можна за допомогою простого приладу, схема якого наведена на рис. 59. Перевіряється транзистор V підключають до затискачів, відповідним його електродів. При цьому в колекторний ланцюг транзистора виявляється включеним амперметр РА1 на струм повного відхилення стрілки 1A, а в базову – один з резисторів R1-R4. Опору резисторів підбирають з таким розрахунком, щоб струм базового ланцюга транзистора можна було встановлювати рівним 3, 10, 30 і 50 мА. Таким чином, перевірка транзистора здійснюється при фіксованих токах в базовій ланцюга, встановлюваних перемикачем S1. Джерелом живлення служать три елементи 373, з'єднані послідовно, або низьковольтний випрямляч, забезпечує напруга 4,5 В при струмі навантаження до 2А.

Чисельне значення статичного коефіцієнта передачі струму перевіряється транзистора визначають як відношення струму колектора до який викликав його току бази. Наприклад, якщо перемикач S1 встановлений на струм бази, рівний 10 мА, а амперметр PA 1 фіксує струм 500 мА, значить, коефіцієнт h21е даного транзистора дорівнює 50 (500: 10 = 50).

Конструкція такого приладу – випробувача транзисторів довільна. Її можна зробити як приставку до авометр, амперметр якого розрахований на вимірювання постійних струмів до декількох ампер.

Проводити перевірку транзистора треба можливо швидше, тому що вже при струмі колектора 250 … 300 мА він починає нагріватися і тим самим робити похибки в результати вимірів.

В.Г. Борисов. Гурток радіотехнічного конструювання