Література: [Л.1], стр. 278-281

[Л.2], стр. 244-247

При кусочно-лінійної апроксимації вольт-амперна характеристика описується виразом (1.7). Так само, як і в попередньому випадку, вхідний сигнал являє собою суму напруги зсуву U0  і гармонійного сигналу (вираз 1.8).

На Рис. 1.5 зображена вольт-амперна характеристика, а також графіки вхідного сигналу і струму, що протікає через нелінійний елемент.

Струм, що протікає через НЕ має вигляд періодичної послідовності імпульсів косинусоїдальної форми, обмежених за амплітудою.

Підстановка (1.8) в (1.7) дає наступний вираз для струму:

    (1.15)

Вводиться спеціальний параметр – кут відсічення θ, який визначається зі співвідношення:

.

Звідки:

.                                       (1.16)

Відповідно до цього величина 2θ дорівнює тривалості одного імпульсу, вираженого в кутовій мірі, тобто ωτі = 2θ.

Для визначення спектрального складу струму необхідно провести розкладання періодичної послідовності косінусоідальное імпульсів в ряд Фур’є, яке призводить до наступного результату:

i(t)=I0+I1cosω0t+ I2cos2ω0t+…+ Ikcoskω0t ,

деI0=SUmγ0(θ),  I1=SUmγ1(θ),  I2=SUmγ2(θ) , … ,  Ik=SUmγk(θ), – Амплітуди відповідних гармонік,

γ0(θ),  γ1(θ),  γ2(θ),  … ,  γk(θ),  – Функції Берга.

Значення функцій Берга розраховані для різний значень K та Θ і зведені в таблицю (табульованого).

Залежності γk(θ) показують, як змінюється амплітуда к-тій гармоніки струму, якщо амплітуда вхідного сигналу постійна, а кут відсічення змінюється за рахунок зміни напруги зсуву .

Для отримання найбільшої амплітуди бажаної гармоніки струму необхідно забезпечити оптимальний кут відсічки. Так, наприклад для другої гармоніки при , Оптимальний кут відсічення Θ = 900.

Контрольні запитання до розділу 1

Наведіть приклади радіотехнічної ланцюга з резистивними нелінійними елементами.Чому варикап відноситься до реактивних нелінійним елементам?Якими характеристиками описуються нелінійні елементи?Зобразіть реальну вольт-амперну характеристику нелінійного елементу.Чому реальна вольт-амперна характеристика нелінійного елемента замінюється при розрахунках кусочно-лінійною апроксимацією?Як отримати вираз для струму, що протікає через нелінійний елемент?Зобразіть вольт-амперну характеристику у вигляді кусочно-лінійної апроксимації та графіки вхідного сигналу і струму, який протікає через нелінійний елемент.Як знайти спектральний склад струму, що протікає через нелінійний елемент?

 

 

 

 

 

 

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.