Детектуванням називається процес виділення модулюючого (управителя) сигналу з модульованого високочастотного сигналу. Детектування являє собою процес зворотний процесу модуляції.

Розглянемо принцип лінійного детектування амплітудно-модульованих коливань. Як відомо, спектр АМ-сигналу містить складову несучого коливання і дві бічні смуги: нижню і верхню. Передана інформація міститься в бічних смугах. Тому, сутність детектування полягає в тому, щоб перенести спектральні складові однієї з бічних смуг в область низьких частот і виділити її за допомогою відповідного фільтра низьких частот. Для простоти будемо вважати, що керуючий сигнал являє собою гармонійне коливання:

При дотриманні умови зубці практично відсутні і напруга на виході відтворює форму огинаючої вхідного АМ-сигналу. Залежність між і відповідно до (2.26) є лінійною і діодний детектор працює в лінійному режимі. Що стосується напруги на виході детектора в цьому випадку, то воно визначається за формулою:

.

Контрольні запитання до розділу 2

 

1. Зобразіть схему резонансного підсилювача.

2. Наведіть графіки струмів і напруг в резонансному підсилювачі.

3. Покажіть, чим відрізняється схема перетворювача частоти від схеми резонансного підсилювача.

4. Чому нелінійний елемент у складі перетворювача частоти називається змішувачем?

5. Як здійснюється процес амплітудної модуляції?

6. Що розуміється під коефіцієнтом амплітудної модуляції? Як його обчислити?

7. У чому полягає процес детектування модульованих сигналів? Покажіть це на прикладі детектування АМ сигналу.

8. Що собою являє діодний детектор? Приведіть його схему.

9. Як знайти коефіцієнт детектування?

10. Зобразіть графік залежності напруги на виході детектора від кута відсічки і порівняйте його з вхідною напругою.

 

 

 

 

 

 

 

3. Генерування гармонійних коливань

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.