Література: [Л.1], с 16-22

[Л.2], с 26-30

[Л.3], с 4-7

При побудові РТІС виникають завдання аналізу та синтезу радіотехнічних сигналів. Сутність аналізу полягає в тому, що досліджуваний об’єкт розбивається на складові частини, після чого проводиться їх дослідження. Стосовно до радіотехнічним сигналам при аналізі досліджуваний сигнал описується сукупністю інших більш простих сигналів з добре вивченими властивостями. Таке уявлення дозволяє, з одного боку, складну задачу перетворення досліджуваного сигналу радіотехнічними пристроями звести до завдань перетворення відомих сигналів, а з іншого боку, – досить ефективно вирішувати завдання синтезу сигналів з заданими властивостями.

Як уже підкреслювалося вище, в загальному випадку сигнал

Рис. 1.7

Так само, як і в попередньому випадку, сигнал буде представлений тим точніше, чим менше тривалість імпульсів . Розділивши і помноживши праву частину (1.16) на , Одержимо

.                 (1.17)

Спрямувавши до нуля. Тоді підсумовування в (1.17) можна замінити інтегруванням за новою змінною , Диференціал якої буде відповідати .

Оскільки

,

вираз (1.17) прийме наступний вид

.                           (1.18)

Поширюючи область визначень сигналу на всю вісь дійсних чисел, тобто , Остаточно отримаємо

.                             (1.19)

Отже, якщо сигнал помножити на – Функцію і твір проінтегрувати за часом, то результат буде дорівнює значенню сигналу в точці, де зосереджений дельта-імпульс. Вираз (1.19) якраз і відображає фільтруюче властивість – Функції.

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.