Література: [Л.3], стр. 83-84

У зв’язку з розвитком систем передачі цифрових повідомлень виникла необхідність вивчення дискретних випадкових процесів. Нижче будуть розглянуті два види таких процесів, а саме випадковий і синхронний телеграфні сигнали.

Випадковим телеграфним сигналом називають процес, реалізації якого приймають значення .                            (5.108)

На рис. 5.14 зображені автокореляційна функція та енергетичний спектр синхронного телеграфного сигналу. Тут простежується аналогія характеристик синхронного телеграфного сигналу і періодичної послідовності різнополярних імпульсів (послідовність виду «меандр»). Разом з тим, якщо автокореляційна функція періодичної послідовності теж періодична, то у синхронного телеграфного сигналу це властивість відсутня.

У висновку відзначимо, що моделлю синхронного телеграфного сигналу може бути описана послідовність кодових комбінацій при передачі цифрових сигналів.

Контрольні запитання до розділу 5

1. Які сигнали називаються випадковими? Що є їх найбільш повною характеристикою?

2. Назвіть основні властивості щільності ймовірності та функції розподілу ймовірностей випадкової величини.

3. Що таке кореляційна функція випадкового процесу? Чи пов’язана вона з ковариационной функцією цього ж процесу?

4. Дайте визначення випадкових процесів, стаціонарних у вузькому і широкому сенсах.

5. Який випадковий процес називається ергодичним?

6. Дайте формулювання центральної граничної теореми.

7. Що таке спектральна щільність середньої потужності випадкового процесу? Яка її розмірність?

8. Сформулюйте теорему Вінера-Хінчина. Як вона записується математично?

9. Наведіть приклад «білого шуму». Які його дисперсія і функція кореляції?

10. Що таке ефективна ширина спектру і інтервал кореляції випадкового процесу?

11. Що таке дискретний випадковий процес?

Наведіть приклад.

12. Зобразіть графічно автокореляційної функцію і спектр синхронного телеграфного сигналу.

 

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.