Бундюк Л. С., Грубник Б. П., Кам’янецька О. В. Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» Україна, 01033, Київ, вул. Володимирська, 616

Анотація – Робота присвячена одній з найактуальніших проблем охорони здоров’я – лікування цукрового діабету та його ускладнень. Показано, що застосування мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) при лікуванні ускладнень цукрового діабету I та II типів дає позитивний клінічний ефект: стабілізує рівень цукру в крові, покращує кровопостачання в нижніх кінцівках при ангіопатія, сітківці ока при ретинопатіях, функціональний стан локомоторной системи, загальний стан пацієнтів, а також якість життя цих хворих. МРТ використовували при цукровому діабеті різного ступеня тяжкості і типу, незалежно від стану компенсації вуглеводного обміну.

I. Вступ

Цукровий діабет (ЦД) – ендокринно-обмінне захворювання, яке характеризується хронічною гіперглікемією, порушенням практично всіх видів обміну, обумовлених абсолютної або часткової інсулінової недостатністю, яка розвивається в результаті впливу численних ендогенних (генетичних) та екзогенних причин.

Кожні 10-15 років кількість хворих подвоюється, в основному, за рахунок СД II типу (інсуліннезалежного), який складає 6-7% всієї популяції людства, а при збільшенні середньої тривалості життя людини до 80 років становитиме 17%.

Проблема СД на Україну особливо серйозна. Населення країни неухильно старіє, що разом з несприятливими екологічними умовами та соціальною ситуацією збільшує ризик зростання захворюваності СД. За останні 10 років поширення цукрового діабету в Україні зросла в 1,5 рази, а смертність від нього – в 2 рази. При лікуванні цукрового діабету використовується численний арсенал медикаментів, які впливають на різні ланки патогенезу даного захворювання, викликаючи в той же час додаткову медикаментозне навантаження на організм. У зв’язку з цим набуває актуальності завдання пошуку нових методів корекції порушень різних видів обміну речовин і впливу на функціональний стан нервової та серцево-судинної систем.

II. Матеріали і методи

У Науково-дослідному центрі квантової медицини «Вщгук» пройшли обстеження та лікування 44 хворих на ЦД у віці від 46 до 67 років (з них з діабетом I типу – 18 і з діабетом II типу – 26), які мали ускладнення у вигляді полінейроангіопатій з переважним ураженням судин нижніх кінцівок -22 хворих, ретинопатію – 8, діабетичну нефропатію – 5, синдромом діабетичної стопи – 4. Всі хворі перебували в стані компенсації (85%) або субкомпенсації (15%) вуглеводного обміну. Серед супутніх захворювань у пацієнтів мали місце гіпертонічна хвороба (ГХ) II ступеня, дегенеративно-дистрофічні захворювання великих суглобів. До, в процесі і після лікування здійснювали контроль рівня глікемії, досліджували стан периферичного кровообігу за допомогою реовазографії та термографії, визначали стан біоенергетичних процесів шляхом внутрішньоклітинного мікроелектрофореза (МЕФ) за методикою проф. В. Г. Шахбазова (1996), і математичної скринінгової оцінки стану метаболізму (А. В. Малихін зі співавт., 1998).

Лікування здійснювали за методиками, розробленими в центрі для даної категорії хворих. Як джерело ЕМВ мм-діапазону використовували апарати для МРТ типу «Поріг-3», «Поріг-НТВ», «Арія», «АМРТ-02», з вихідною потужністю випромінювання 1 х 10 ‘13– 1 х 10 ‘18Вт / Гц см2 і діапазоном частот 48-75 ГГц. Курс лікування зазвичай складався з IQ-12 щоденних сеансів. Всі змінювані параметри (частота випромінювання, потужність, модуляція, поляризація, зони впливу і експозиція) визначалися для кожного хворого індивідуально.

Показаннями для застосування мікрохвильової резонансної терапії служили ускладнені форми СД з наявністю діабетичних макро-та мікроангіопатій нижніх кінцівок, ретинопатія, нефропатія, по-лінейропатій, ліпоїдного некробіозу, діабетичної остеоартропатії. Протипоказань до використання МРТ у даної категорії хворих ми не встановили.

Зони і точки для впливу ЕМІ визначалися індивідуально у кожного хворого, на підставі даних клінічного аналізу стану пацієнта, його скарг, особливостей клінічного перебігу захворювання, характеру провідних патологічних синдромів.

III. Результати досліджень

Серед особливостей лікування необхідно зазначити, що для спостережуваної категорії хворих характерна відсутність або значно слабша вираженість сенсорних реакцій. 65,4% хворих не відчували суб’єктивних відчуттів у процесі підбору терапевтичних частот. У зв’язку з цим лікування проводилося за допомогою генераторів шуму або в режимі «свіппірованія». У той же час необхідно відзначити, що ця обставина достовірно не вплинуло на ефективність лікування: у 76% хворих, застосування МРТ дало позитивний клінічний ефект. Істотне поліпшення загального стан хворих спостерігалося у 87% хворих, повне або часткове купірування больових синдромів різної локалізації (у першу чергу в нижніх кінцівках) зазначено відповідно у 43% і 46%. Поліпшення периферичного кровообіг спостерігалося у 54%, що проявлялося як зміною функціональних показників стану судин так і непрямими даними, зокрема – термографічними.

Аналіз отриманих клінічних результатів показав, що використання МРТ дає позитивні результати: відзначається стабілізація глікемії без зміни доз цукрознижувальних препаратів, досить швидко усувається Дисметаболический синдром, поліпшення функціонального стану локомоторной системи, загального стану пацієнтів, активізація проліферативних процесів при діабетичних виразках, що призводить до більш швидкої їх епітелізації.

IV. Висновки

МРТ оказивиает позитивний вплив на важливі ланки патогенезу ускладнень ЦД: поліпшується стан мікроциркуляторного русла, відзначається позитивна длінаміка у функціональному стані великих і середніх артеріальних і венозних стовбурів.

Однак, ми не виявили достовірних змін глікемії в бік зниження під впливом лікування.

У той же час, позитивна динаміка клінічного стану хворих відзначалася незалежно від ступеня, тяжкості та типу ускладнень: зменшення больових явищ, поліпшення неврологічного статусу, зменшення трофічних розладів, зокрема нижніх кінцівок при наявності синдрому «діабетичної» стопи.

Встановлено, що незалежно від стану компенсації вуглеводного обміну протипоказань для застосування МРТ немає.

Особливістю хворих з ускладненими формами СД є більш часта відсутність суб’єктивних сенсорних реакцій, що робить мето-дом вибору для лікування використання генераторів шуму.

V. Література

1. Малихін А. В., Волошин П. В., Мерцалов В. С. та ін

Спосіб оцінки порушень гемодинаміки. Патент Україна UA № 22161/А81 В/5/02; G01 № 33/48 від 30.04.98.

2. Шахбазов В. Г., Гоігорьева Н. Н., Колупаєва Т. В. Новий ЦИТОБIОФIЗИЧНИЙ ПОКАЗНИК біологічного віку та фізіологічного стану організму людини / / Фізіологія людини. – 1996. – Т.22, № 6. – С.71-75.

MICROWAVE RESONANCE THERAPY IN TREATING DIABETES MELLITUS AND ITS COMPLICATIONS

Bundyuk L. S., Grubnik B. P., Kamenetskaya О. V.

‘Vidguk’ Research & Development Centre for Quantum Medicine, Ministry of Public Health of Ukraine 61-b Voiodymyrska Str., Kyiv, Ukraine, 01033

I.  Introduction

Microwave resonance therapy (MRT) used in the treatment of diabetes mellitus and its complications has been shown to provide positive clinical effects.

II.  Main part

Using the MRT has made it possible to achieve the following: to reduce the blood sugar level, improve blood supply in the lower extremities for angiopathy cases, improve the locomotor system fitness and the overall patients’ condition.

The MRT has been successfully used for treating diabetes mellitus of various types and severities irrespective of the state of carbohydrate metabolism compensation.

III.  Conclusion

The microwave resonance therapy is an efficient way to treat patients suffering from diabetes mellitus and its complications. Among the principal positive effects of the treatment are the relief of dysmetabolic syndrome and dysfunctions of vascular and other systems, which results in the overall improvement in the patients’ life quality.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»