Гуляр С. А., Куценко В. П., Лиманський Ю. П., Мацібура А. П., Тамарова 3. А., Руденко І. В., Яненко О. Ф. Науково-дослідний центр квантової медицини “Bidayк” М3 Україні Вул. Володимирська 61 «б», Київ-01033, Україна Тел. +38 (044) 2271126; e-mail: sitko@i.kiev.ua Інститут фізіології ім. А. А. Богомольця НАН України Вул. Богомольця, 4, Київ-01024, Україна Тел.: +38 (044) 2358335; e-mail: guiyar@zepterua.com

Анотація – Експериментально підтверджено, що в спектрі поляризованого поліхроматичних низькоенергетичного випромінювання з довжинами хвиль 480-3400 нм апаратів БІОПТРОН присутній поляризована мікрохвильова компонента. Її наявність може розцінюватися як можливість отримання додаткового біологічного ефекту, в т.ч. і лікувального.

I. Вступ

Доведено, що поляризація світла є третім найважливішим біотропного параметром після амплітуди і частоти електромагнітних хвиль (ЕМХ). Електромагнітний діапазон медичної апаратури охоплює у видимому секторі вузькосмугової когерентне випромінювання (ЛАЗЕР), широкосмугове некогерентного (Пайлер), в невидимому – міліметрове. Розглядаючи Пайлер-світло (поляризований, некогерентний, низькоенергетичне, поліхроматичного), зазначимо, що він створюється апаратами БІОПТРОН і має довжини хвиль 480-3400 нм (видиме і початок інфрачервоного діапазонів), потужність 40 мВт / см2, Світлову енергію 2,4 Дж, поляризація його становить 95%. Ці характеристики визначають лікувальні ефекти, які полягають у тканинної біостимуляції і здатності активувати точки акупунктури [1,2]. Однак конструктивно апарати містять елементи, які могли б бути джерелами та інших видів електромагнітних випромінювань (ЕМВ). Тому метою роботи було експериментально виявити наявність ЕСВ, що лежать поза оптичного та ІЧ діапазонів.

II. Основна частина

Питання наявності ЕМХ мм-діапазону в фізіотерапевтичної техніці має принципове значення, оскільки доведено, що вони здатні впливати на живі організми, клітини і тканини [4]. Якщо таке випромінювання притаманне апаратів БІОПТРОН, то воно може вносити вклад в лікувальний ефект.

Використана атестована Держстандартом Україна установка для вимірювання малих рівнів потужності мм-діапазону хвиль (НУ-2): діапазон вимірюваних частот 37,5-53,5 ГГц; флюктуационная поріг чутливості 3×10′14 Вт; відносна похибка вимірювання потужності сигналів не більше +3 Дб. Проведено дослідження ЕМВ светотерапевтіческіх апаратів БІОПТРОН-компакт (з полі-і монохроматичними фільтрами), БІО-ПТРОН-ПРО, БІОПТРОН-2 і кондиціонера електромагнітної середовища ГУРУ в зазначеному діапазоні. Відстань від джерела світла становило 5 і 10 см. Для вимірювань взяті серійні апарати по 2-3 шт. кожного найменування.

БІОПТРОН-компакт зі штатним світлофільтром, проникним білий поляризоване світло, генерує ЕМІ потужністю 3×10 ‘Вт / см і вище (відстань 5 см), а при 10 см не вище 2×10’13 Вт / см2 (Рис.1). Світлофільтр послаблює інтенсивність ЕМІ на 50-200%.

Рис. 1. Потужність (1×1 (Г13 Вт / см2) Мікрохвильового випромінювання апарату БІОПТРОН-компакт на відстані 5 см.

Fig. 1. Microwave radiating power (1-1CF13 W/cm2) of BIOPTRON Compact (white light) at 5 cm from optical filter

У апаратів БІОПТРОН-ПРО потужність ЕМІ в діапазоні від 37 до 53 ГГц була дещо більше, ніж у апаратів БІОПТРОН-компакт (максимальна величина 3,2 x10 ‘13 Вт / см2). Пік припадає на частоти 45-53 ГГц (рис. 2).

Рис. 2. Потужність випромінювання (1×10 ~13 Вт / см2) ЕСВ апарату БІОПТРОН-ПРО, виміряна на відстані 5 см світлофільтру

Fig. 2. Microwave radiating power (1-1 O’13 W/cm2) of BIOPTRON PRO at 5 cm from optical filter

Вимірювання випромінювання апарату БІОПТРОН-2 проводилися на відстані 5 і 10 см від скла світлофільтру. У діапазоні від 37 до 53 ГГц, тобто за межами видимого світла, виявлено випромінювання потужністю до 4,6×10′13 Вт / см2

Рис. 3. Потужність випромінювання (1×10 ~13 Вт / см2) ЕСВ апарату БІОПТРОН-2, заміряна на відстані 5 см від світлофільтра.

Fig. 3. Microwave radiating power (1-1 O’13 W/cm2) of BIOPTRON 2 at 5 cm from optical filter

Fig. 4. Microwave radiating power (1-1G13 W/cm2) of GURU at 5 cm from an optical filter

Потужність випромінювання ЕМХ апаратів ГУРУ, заміряна на відстані 5 см від світлофільтру у всьому діапазоні реєстрованих частот знаходилася в межах від 3,2 до 4,6 x10 ‘13 Вт / см2 (Рис. 4).

Відомо, що видиме випромінювання (оптичний спектр) лежить в межах 380-760 нм (400-800 ТГц). Всі випробувані апарати поряд зі світловими випромінюють ЕСВ, що лежать поза оптичного діапазону – 37-53 ГГц. Зазначене випромінювання залежить від потужності випромінювачів, які можна проранжувати за збільшенням: БІОПТРОН-компакт – БІОПТРОН-ПРО – БІОПТРОН-2 – ГУРУ. Зі збільшенням відстані потужність у всіх апаратів закономірно знижується. Необхідно зауважити, що випромінювання мм-діапазону найбільш виражена в апаратах, які мають вбудований блок живлення з електронною схемою перетворення, компоненти якої здатні генерувати мікрохвильове випромінювання. Потужність такого випромінювання прямо залежить від потужності блока живлення (20, 50 і 100 Вт). Проведені виміри у апаратів БІОПТРОН-компакт з вбудованим і зовнішнім блоком показали, що головним джерелом випромінювання є нагрітий поляризуючий блок.

Клінічні та експериментальні дані свідчать про те, що і видиме поляризоване світло, і низкоинтенсивние ЕМХ мм-діапазону надають лікувальний ефект. Їх поєднання, мабуть, і забезпечує високий терапевтичний ефект апаратів БІОПТРОН. Є клінічні дані, що виявили ефективність також і поєднаної дії ЕМВ видимого і мм-діапазонів [2].

III. Висновок

Таким чином, виявлено та експериментально підтверджено не відоме раніше в спектрі випромінювання светотерапевтіческіх апаратів БІОПТРОН додаткове випромінювання, мм-діапазону ЕМІ. Наявність зазначеного випромінювання, ймовірно, потенціює лікувальні можливості апаратів. Даний факт доцільно враховувати при розгляді механізмів фізіологічної дії поліхроматичних випромінювання апаратів та визначенні медичних показань при фізіотерапії з їх використанням.

IV. Список літератури

[1] Гуляр С. А.. Лиманський Ю. П.. Тамарова 3. А..

Видко Е. Г. Аналгетичний ефект БІОПТРОН-Пайлер-світла / / Ж. практ. лкаря, – 1999, – 4, – С.21 -23.

[2] Лащева Е. В. Застосування MPT для лікування діабетичних полінейропатій / СБ статей 8-й Міжнар. конф. з квантової медичного. – Донецьк, 2003, – С. 98-100.

[3] Лиманський Ю. П., Тамарова 3. А. Можливі механізми анальгетичної дії низькоінтенсивних мікрохвиль / / Нейрофізіологія, – 1998, – 30, – 6, – С. 439-445.

[4] Сітько С. П.. Мкртчян Л. Н. Введення в квантову медицину, – К., 1994. – С. 146.

MICROWAVE COMPONENT IN EMISSIONS OF LIGHT-THERAPY EQUIPMENT

Рис. 4. Потужність випромінювання (1×1 СГ13 Вт / см2) ЕСВ апарату ГУРУ, заміряна на відстані 5 см від світлофільтра.

Gulyar S. A., Kutsenko V. P., Lymanskyy Yu. P., Matsybura A. P., Tamarova Z. A.,

Rudenko I. V., Yanenko A. F.

‘Vidguk’ Research & Development Centre for Quantum Medicine, Ministry of Public Health of Ukraine 61 -b Volodymyrska Str., Kyiv, Ukraine, 01033

phone +380 (44) 2271126; e-mail: sitko@i.kiev.ua A. A. Bogomoletz Institute of Physiology, NAS of Ukraine

4         Bogomoltza Str., Kyiv, Ukraine, 01024 phone +380 (44) 2358335; e-mail: gulyar@zepterua.com

Abstract – It has been proven experimentally that the spectrum of polarized polychromatic low-energy radiation with wavelengths of 480-3400nm emitted by BIOPTRON devices contains a polarized microwave component. Its presence may be regarded as an opportunity for producing additional biological effects, including therapeutic ones.

I.  Introduction

The purpose of this investigation was to prove the existence of EM waves outside optical and infrared ranges in the spectra of BIOPTRON light-therapy devices.

II.  Main part

А НУ-2 system certified by the State Standard of Ukraine was used to measure low-power mm-wave emissions.

The radiating power of BIOPTRON Compact (both with poly- and monochromatic filters), BIOPTRON PRO, BIOPTRON 2 light-therapy devices and GURU electromagnetic environment conditioner in the 37-53GHz range was measured. The distance from a light source was 5 and 10 cm.

The spectrum of polarized polychromatic low-energy radiation of 480-3400nm wavelengths has been experimentally proven to contain a microwave polarized component in the 37- 53GHz (non-optical) range with a microwave radiating power of up to 4.6×10′1 W/cm2. Levels of this radiation depend on the output of light-therapy devices which may be ranged in ascending order of power as follows: BIOPTRON Compact. BIOPTRON PRO. BIOPTRON 2, and GURU. The power of all devices drops regularly with increasing distances.

III.  Conclusion

It has been established and confirmed experimentally that previously unknown mm-wave radiation exists in the emission spectra of BIOPTRON light-therapy devices, possibly opening additional therapeutic opportunities. This fact should be taken into account when considering the mechanisms of physiological impact by polychromatic radiation of BIOPTRON light-therapy devices and determining medical indications for their physiotherapeutic application.

Анотація – Наведено результати досліджень з визначення оптимальної дози опромінення електромагнітним полем насіння кропу з метою поліпшення схожості.

I. Вступ

В останні роки серед способів допосівного підготовки насіння набувають поширення фізичні фактори (магнітні, електричні та електромагнітні поля радіодіапазону). Така обробка помітно поліпшує посівні якості насіння, яке знаходиться в частковому спокої, або ж має знижені посівні якості.

Серед фізичних методів підготовки насіння особливої ​​уваги заслуговує їх опромінення електромагнітним полем (ЕМ-обробка), особливо, міліметрового діапазону (30-300 ГГц). Згідно з даними вітчизняних і зарубіжних авторів [1,2], частота коливань мембран клітин біологічних об’єктів знаходиться в мм-діапазоні хвиль, які є іманентними живому організму. Вплив таких хвиль на біооб’єкти призводить до виникнення резонансних явищ в живих клітинах і позитивної реакції об’єкта в цілому.

Обробка насіння електромагнітним полем заснована на тому, що природні магнітні та електричні поля є для рослин таким же необхідним екологічним фактором, як тепло, світло, корисні речовини. Особливо ефективно проявляється вплив ЕМ-обробки на насіннєвому матеріалі, який за рахунок метеорологічних умов року недоотримав необхідний комплекс екологічних факторів, необхідних для нормального розвитку та дозрівання.

II. Методика досліджень

Опромінення насіннєвого матеріалу проводилося в науково-дослідному центрі квантової медицини “відгуки” Міністерства охорони здоров’я України з використанням високочутливої ​​не-стандартизованої радіометричної установки міліметрового діапазону хвиль (37-53 ГГц) НУ-2 і стандартного генератора такого ж діапазону Г4-141

[3]. За допомогою установки НУ-2 були визначені частоти максимального поглинання енергії насіннєвим матеріалом. Одна з частот максимального поглинання (52 ГГц) була встановлена на генераторі Г4-141. Рівень потужності становив 10 мВт.

Об’єктом досліджень був кріп сорту «Пахучий». Енергія проростання і схожість насіння визначалися лабораторними методами відповідно до стандартів: ДСТУ 2240-93, ГОСТ 12038-84, ГОСТ 12039-82. Дослідження польової схожості насіння та біометричні вимірювання сирої маси рослин були проведені на експериментальному полі кафедри овочівництва НАУ. Значення експозиції при опроміненні електромагнітним полем були наступними: 5, 10, 15, 20, 30; 40; 50 і 60 хвилин. Контролем були неоподат-ченние насіння. Дослідження проводились для двох строків сівби: літнього (5 червня) і осіннього (12 серпня).

Рис. 1. Схема вимірювання поглинальної здатності насіння:

1 – генератор низькоінтенсивного сигналу;

2 – циркулятор; 3 – радіометрична установка;

4 – антена, 5 – кювета з насінням;

6 – кювета з водою.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»