Пилипенко О. В., Горєв Н. Б., Запольський Л. Г., Коджеспірова І. Ф., Привалов Е. Н. Інститут технічної механіки НАН і НКА України вул. Лешко-Попеля, 15, Дніпропетровськ – 49005, Україна Тел. +38 0562 472533, e-mail: gorev@itm11.dp.ua Дробахін О. О., Салтиков Д. Ю.

Дніпропетровський національний університет

Рис. 1. Залежність до0а0 коливання Нои біконічної резонатора від коефіцієнта заповнення t діелектричним (е = 10) – (а) і металевим – (Ь) стержнями з d0/a0 = 0,1 ср = 30 °.

Fig. 1. Relation of k0a0 of the Hon mode of a biconical cavity t/s. the fill factor t for a dielectric (s = 10) – (a) and metal – (b) rods, d0 ja0 =0.1 and q> = 30°

Puc. 2. Залежність k0a0 коливання Hon конічного

резонатора від коефіцієнта заповнення t діелектричним (е = 10) – (а) і металевим – (Ь) стержнями з d0/a0 = 0,1 ср = 30 °.

Fig. 2. Relation of k0a0 of the Honmode of a conical cavity t/s. the fill factor t for a dielectric (s = 10) – (a) and metal – (b) rods, d0 /a0 =0.1 and q, = 30°

Як для конічних, так і для біконічних резонаторів збільшення значень діелектричної проникності і діаметра стрижня призводить до збільшення діапазону відносних змін резонансних частот розглянутих резонаторів при їх абсолютному зменшенні з ростом коефіцієнта заповнення. Щодо зростання діаметрів металевих збурюючих стрижнів має місце аналогічна тенденція до збільшення діапазону змін резонансних частот з тією лише різницею, що їх абсолютні значення зростають зі збільшенням коефіцієнта заповнення.

Як випливає з рис. 1, максимальна зміна резонансної частоти біконічної резонатора в разі діелектричного стержня становить величину порядку 0,5%, а металевого – 1,2%. Для конічного ж резонатора значення максимального зміни резонансної частоти складуть 0,3% і

0, 4%, відповідно.

Аналіз поведінки резонансних частот конічних і біконічних резонаторів при введенні в їх порожнину діелектричних або металевих стрижнів показує, що в нульовому наближенні ці залежності можуть бути апроксимовані прямими лініями.

При діелектричної проникності матеріалу стержня не більше 10 як для біконічних, так і для конічних резонаторів крутизна частотної перебудови (визначається кутом нахилу прямій) для металевих стрижнів вище, ніж для діелектричних. Слід також зазначити, що для діелектричних стрижнів крутизна перебудови частоти у конічних резонаторів вище, ніж у біконічних, а для металевих стрижнів навпаки.

I. Висновок

З точки зору практичної реалізації первинних перетворювачів на основі конічних і біконічних резонаторів останні по ряду причин є кращими. Одна з них – це наявність торцевої металевої поверхні в площині підстави конуса для конічного резонатора, що приводить до збільшення втрат електромагнітної енергії за рахунок струмів провідності і, отже, до падіння добротності резонатора. Інша зводиться до того, що при певних амплітудах вібрації коливний стрижень буде ударяти по металевій торцевої поверхні конічного резонатора. Крім того, застосування біконічних резонаторів забезпечує проведення вимірювань з більш широким діапазоном зміни амплітуд вібрації в порівнянні з конічними резонаторами.

II. Список літератури

[1] Горев Н. Б., Коджеспірова І. Ф., Привалов Е. Н., Дро-Бахін О. О., Салтиков Д. Ю. Коаксіальний біконіче-ський резонатор з діелектричним циліндром у розриві центрального провідника / / 12-а Міжнародна Кримська конференція “НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології” – Севастополь, 2002, С. 397-398.

[1] Салтиков Д. Ю. Перебудова частоти біконічної резонатора за допомогою аксіальних металевих і діелектричних стрижнів / / Електродинаміка та пристрої НВЧ – Дніпропетровськ, ДГУ, 1991, С. 70-74.

CONICAL AND BICONICAL RESONATOR- BASED TRANSDUCERS FOR VIBRATION PARAMETER MEASUREMENT

Pilipenko О. V., Gorev N. B., Zapol’sky L. G. Kodzhesprova I. F., Privalov E. N.

Institute of Technical Mechanics of the National Academy of Sciences and the National Space Agency of Ukraine 15, Leshko-Popel St., Dnepropetrovsk – 49005, Ukraine

Tel.: +38 0562 472533; e-mail: gorev @ itm11. dp.ua Drobakhin О. O., Saltykov D. Yu.

Dnepropetrovsk National University

Abstract – The results of calculation of the resonance frequencies of a biconical and a conical resonator with a metal or dielectric rod are presented. It is shown that when the resonance frequency of the resonator is changed using metal rods, the rate of frequency change is 1.2 to 2 times higher than in the case of dielectric rods.

I.  Introduction

The main advantage of resonator methods of motion parameters measurement is the non-inertiality and high resolution even at very small displacements, which allows them to be used successfully for measuring such parameters, as vibrations frequency, amplitude and acceleration. The use of conical or biconical resonators makes possible creating an open resonance system, thus providing the possibility of changing the resonance frequency in a contactless manner. To develop the recommendations on the application of such resonators, one has to know their characteristics. To study the dependence of the resonance frequency of a conical or biconical resonator upon the position of the metal or dielectric rod inserted into the resonator is the aim of this paper.

II.  Main part

An arbitrary form of the propagation constant function of irregular waveguide systems gives no way of solving the Helmholtz wave equation analytically. One of the most popular methods of approximate solution of such equations is the reference equations method. According to it, a differential equation whose properties are similar to those of the original equation and which is solvable by known functions is associated with the original equation, and then the solution of the original equation is expressed in terms of that of the reference equation.

Figs. 1-2 show the calculated normalized resonance frequencies k0a0 of conical and biconical resonators, they are shown as a function of the normalized fill factor t = a/a0 where a0, a are the cone base diameter and the cone diameter at the location of the end of the disturbing rod, = Irf^e0ju0 . / is the oscillation frequency.

In the case of dielectric rods both for conical and biconical resonators the relative change of the resonance frequency increases with the rod diameter and permittivity, the resonance frequency decreasing with fill factor. For metal rods, the relative change of the resonance frequency increases with the rod diameter too, but the resonance frequency increases with fill factor. In a first approximation, the resonance frequency vs. fill factor relationships can be approximated by straight lines both for metal and dielectric rods. For metal rods the rate of change of the resonance frequency (the slope of line) is higher than for dielectric ones.

III.  Conclusion

In terms of the development of transducers based on conical and biconical resonators, the latter seem to be more appropriate. This is due to the fact that a conical resonator has an end metal surface in the plane of the cone base, thus increasing eddy-current losses and bringing about the risk of the oscillating rod striking against the end metal surface when the vibrations amplitude is high enough. Besides, biconical resonators can operate in a wider range of vibration amplitudes in comparison with conical ones.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»