Радченко В. В. ФГУП «ЦНІРТІ» уп. Нова Басманна, 20, Москва – 105066, Росія Тел.: (095) 261-61-70, e-mail: optimizer@list.ru

Fig. 1. NPL piece included between two regular lines

Матриця передачі кожного елементарного відріз ка РЛ визначається з телеграфних рівнянь

I )

де © (г,) = л/ Ее.(Г,) /?,, /?, Д, – фазова постійна

квазі-Т хвилі в повітрі.

У виразах (1) і (2) враховані місцеві відображення, що виникають в результаті зміни хвильового опору вздовж довжини НПЛ. Матриці передачі стрибків хвильового опору між участкаміРЛ є одиничними матрицями вигляду

Рис. 3. Втрати планарного елемента (див. рис. 2). Fig. 3. Losses of a planar element (see Fig. 2)

III Висновок

Пропонована математична модель НПЛ забезпечує прийнятну точність розрахунку планарних елементів в квазістатичному наближенні. Модель дозволяє врахувати неоднорідності, пов’язані зі зростанням крайової ємності НПЛ при зміні ширини планарного елемента. Вона характеризується на три порядки меншим часом рахунку на ЕОМ в порівнянні з методом кінцевих елементів.

IV. Список літератури

[1] Кац Б. М., міщани В. П., Фельдштейн А. Л. Оптимальний синтез пристроїв НВЧ з T-хвилями / Под ред.

В. П. Мещанова. – М.: Радіо і зв’язок, 1984, С. 287.

[2] Радченко В. В. Аналіз і оптимізація характеристик активних і пасивних мікрополоскових НВЧ-пристроїв на персональних ЕОМ / / Електронна техніка. Сер. 1 Електроніка НВЧ. – 1995, Вип. 2, С. 45 – 53.

[3] Радченко В. В. Аналітична модель микрополосковой лінії / / Електронна техніка. Сер. 1 Електроніка НВЧ. – 1996, Вип. 1, С. 66 – 71.

CALCULATION OF NON-UNIFORM PLANAR LINE TRANSFER MATRIX

Radchenko V.

FSUE CNIRTI 20, Novaja Basmannaya St., Moscow – 105066, Russia Tel.:+7 (095) 261-61-70, e-mail: optimizer@list.ru

The summary — The present paper concerns a way of calculation of a non-uniform planar line (NPL) transfer matrix at which width the strip changes under any law along length under condition of distribution to lines quasi-T waves within quasistatic approach. The method allows taking into account increase of NPL regional capacity at change of width of a planar element. Settlement expressions are characterized with simplicity of programming; they provide accuracy comprehensible for practical calculations and it requires for computer calculation 3 times less in comparison with methods of final elements.

Анотація – Розглянуто конструкція і приведені параметри уніфікованого ряду діплексеров 2-см діапазону, призначених для роботи в апаратурі зв’язку.

I. Вступ

Розвиток сучасних систем радіозв’язку вимагає створення нової елементної бази та вузлів приемопередающих комплексів на їх основі.

У даній роботі представлений уніфікований ряд діплексеров 2-х см. діапазону, розроблений для застосування в складі приймально-передавальних модулів зв’язковий і комутаційної апаратури, створюваної ПКП «ВІСТ».

II. Основна частина

Розроблений уніфікований ряд діплексеров, що складається з шістнадцяти модулів, працює в діапазоні частот від 12 750 МГц до 13250 МГц. Принципова схема діплексера (модуля) наведена на рис. 1.

Рис. 1. Принципова схема діплексера (модуля): 1 – вентилі; 2 – циркулятор;

3 – смугово-пропускає фільтр.

Fig. 1. The principal circuit of the diplexer (module):

1 – carrier type isolators; 2 – circulator;

3 – band-pass filters

Модуль складається з фільтра каналу «ПЕРЕДАЧА», фільтра каналу «ПРИЙОМ», вхідних і вихідних вентилів, фільтрів, циркулятора. Смугово-пропускають фільтри каналів «ПРИЙОМ» і «ПЕРЕДАЧА» конструктивно представляють собою трехкаскадного фільтри на діелектричних дискових резонаторах, виготовлених з кераміки марки ЦТО і БЦНТ з s = 40 і s = 32, відповідно, розташованих в короткозамкненим позамежному хвилеводі. Смуги пропускання фільтрів «ПРИЙОМ» і «ПЕРЕДАЧА» зміщені відносно один одного на 266 МГц. Налаштування фільтрів проводиться за допомогою підлаштування гвинтів частоти резонаторів. Для усунення паразитних смуг пропускання використовуються додаткові металеві гвинти. Зв’язок резонаторів з вхідний і вихідний лініями передачі здійснюється за допомогою штирьових коаксіальних антен. Входи і виходи – коаксіальні розетки стандарту 3,5 / 1,5.

діплексеров працюють в широкому температурному діапазоні: -40 … +60 градусів Цельсія. Догляд частоти фільтрів при цьому не більше +1 МГц.

Основні параметри модулів наведені в таблиці 1.

Найменування параметра

Буквене

позначення

Норма

Ширина смуги пропускання, МГц

Afnn

>40

Втрати в смузі пропускання, дБ

ttnp.r

<3

Нерівномірність втрат в смузі пропускання, дБ

Aoinp.r

<0.5

Ослаблення сигналу з частотою F0± 56 МГц, дБ

Д0Сот.г1

>10

Ослаблення сигналу з частотою F0± 200 МГц, ДБ

Д0Сот.г2

>40

Розв’язка каналів «Прийом» і «Передача», дБ

СЬкан

>45

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»