Яненко А. Ф., Мацібура А. П., Перегудов С. Н. НДЦ квантової медицини «Відгук» Уніяка Т. Л. Національний аграрний університет

Fig. 1. Setup for measuring seed absorbing ability.

1  – low-intensity generator; 2 – circulator; 3 – radiometric system; 4 – antenna; 5 – seed cuvette; 6 – water cuvette

При вивченні впливу електромагнітного поля відібрана для досліджень проба насіння розглядалася як частина складної динамічної популяційної системи аналіз якої можна проводити з використанням статистичних методів [4, 5].

III. Результати досліджень

В ході досліджень було виявлено різний вплив експозиції опромінення на польову схожість насіння. Так збільшення експозиції призводило до повільного зростання цього показника. При літньому посіві польова схожість збільшувалася з 3% у контролю до 14% – при експозиції 50 хв (рис. 2).

Екшазіці опромшення ЄМП, хв

Рис. 2. Польова схожість насіння в залежності від експозиції опромінення ЕМП.

Fig. 2. Field germination rate t/s irradiation dose

Осінній посів підтвердив отримані дані і виявив більш чіткі закономірності. Оптимальна експозиція склала 30-40 хв. Отримані результати можна пояснити стимулюючим спільною дією на проростаючого насіння знижених осінніх температур і електромагнітного

поля, яке збільшило внутрішню енергію тканин зародка.

Виявлені закономірності добре описуються рівнянням другого ступеня у = а + Ьіх + Ьгх2, Де у – польова схожість насіння, х-експозиція опромінення, ai, bi, b2 – Коефіцієнти регресії.

Попередньо проведений аналіз даних сирої маси рослин показав значне відхилення частот від нормального розподілу, про що свідчить суттєва асиметрія і високі коефіцієнти варіації (60-80%). У зв’язку з цим використання середнього арифметичного, дисперсії, стандартного відхилення та довірчого інтервалу є некоректним і, відповідно, правильним є перехід на непараметричної статистики. Нами використані Xmm і Хтах, Які характеризують межі зміни, децілі (Рю і РЕО), які показують межі 10 і 90% чисельності популяції і відповідно Р25 і Р75, а також, медіана Р50, яка приймається як середнього значення (табл. 1).

Таблиця 1.

Зміна структури популяції кропу сорту «Пахучий» під впливом опромінення ЕМП при

осінньому посіві

Експо

зіція

опромінення

чення,

мін

X min

Рю

Р25

35о (Me)

Р75

Р90

X max

1

Необра

ботан.

насіння

(Конт

роль)

0.43

0.66

2.64

4.64

8.12

9.74

13.09

2

20

0.29

0.60

0.99

5.41

8.25

12.27

19.18

3

30

0.31

0.69

2.74

6.58

9.27

13.22

21.85

4

40

0.53

4.23

8.22

12.99

19.46

26.63

47.96

5

50

0.32

3.27

7.05

11.19

16.79

25.50

38.16

6

60

0.31

0.64

3.60

6.18

8.80

11.21

18.35

Різна експозиція опромінення ЕМП практично не змінила величину мінімальних значень маси рослин, яка становила 0,2 … 0,53 г, якщо не враховувати деякі зміни цього показника при експозиції 40 хв. Збільшення експозиції до 40 хв призводило до зростання середньої маси рослин з 4,64 г до 12,99 г (в 2,8 рази). Межі максимальних значень сирої маси рослин зросли значно більше – з 13,09 г до 47,96 г. (в 3,7 рази).

Подальше збільшення експозиції призвело до поступового зменшення показників вивченого ознаки.

III. Висновок

З метою поліпшення польової схожості насіння і прискорення початкового росту рослин кропу з успіхом можна використовувати опромінення насіння електромагнітним полем з частотою 52 ГГц. Оптимальна експозиція опромінення знаходиться в межах від 30 до 50 хвилин. При осінніх строках посіву обробка насіння запропонованим способом є більш ефективною.

1. Сітько С. П., Мкртчян П. Н. Введення в квантову медицину. – К.: «Паттерн», 1994. – 146 с.

2. Frohlich Н. The biological effects of microwaves and related question / / Advances in electronics and electron physics. – 1980.-Vol. 53.-P. 85-152.

3. Сітько С. П., Скрипник Ю. А., Яненко А. Ф. Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини. – К.: Фада, ЛТД, 1999. – 199 с.

4. Якубенко Б. С., Гоігора I. М., Січ 3. Д. Популяц1я i фтоценоз. Методи Вивчення популяцм: Методичні по-абнік. – К.: Видавничий центр НАУ, 2003. – 35 с.

5. Мармоза А. Т. Теор1я статистики: Навчальний поабнік. – К.: Ельга ЬПка-Центр, 2003. – 392 с.

IMPACT OF MICROWAVE RADIATION ON VEGETABLE BIOLOGICAL OBJECTS

YanenkoA. F., Matsibura A. P., PeregudovS. N. ‘Vidguk’ Research & Development Centre for Quantum Medicine, Ministry of Public Health of Ukraine Uniyaka T. L.

National Agrarian University, Kiev, Ukraine

Abstract- The effect of electromagnetic fields on the germination of dill seeds is discussed. An optimal dose for the seed irradiation has been derived.

I.  Introduction

Among physical methods for the presowing treatment of seeds electromagnetic irradiation deserves special attention. The frequencies of the cell membrane vibrations of biological objects lie in a mm-wave range [1]. Mm-waves are known to be immanent to any living organism. The mm-wave irradiation of bioobjects initiates resonant phenomena in living cells and has an overall positive impact on biological organisms.

II.  Research procedure

The irradiation of seed material took place at ‘Vidguk’ Research and Development Centre for Quantum Medicine, Ministry of Public Health of Ukraine. For this purpose high-sensitivity radiometric equipment and a standard G4-141-type Ka-band oscillator were used [2]. The frequencies of maximum EM energy absorption for the seed material were determined using the radiometric equipment. One of these frequencies (52GHz) was set at the oscillator. The power level was 10 mW.

The investigation was concerned with dill. The electromagnetic irradiation exposure times were 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, and 60 minutes. Unirradiated seeds served as controls. The research was carried out for two sowing periods: summer (June 5) and autumn (August 12).

III.   Results

The investigations have revealed varying influence of the radiation exposure time on the seed germination.

Increasing the exposure up to 40 minutes produced greater average weight of plants: from 4.64 g up to 12.99 g. Longer exposure times led to a gradual decrease in weight.

Autumn sowing has corroborated the findings more precisely. The optimal dose of electromagnetic irradiation was set at 30-40 minutes.

IV.  Conclusion

The Ka-band EM irradiation of dill seeds was successfully employed with the purpose of improving germination and accelerating initial growth of plants. The optimal range for the radiation exposure is within 30…50 minutes. Seed irradiation is more effective during autumn sowing.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»