Шелковніков Б. Н., Шелковніков А. Б., Ільченко М. Е., Колчанов О. В., Емцев П. А., Бондар Д. Б., Глибоке А. А. Національний технічний університет України «КПІ» 4020, пр. Перемоги, 37, Київ, 03056, Україна факс: 380 (44) 241-7623, e-mail: shelk@ukr.net

Анотація – Розглянуто склад і особливості реалізації інформаційно-навчальної системи по телекомунікаційної техніки, дана її загальна характеристика.

Інформаційно-навчальна система (ІНФУС) призначена для надання послуг розробникам засобів телекомунікацій і дозволить активно впроваджувати обчислювальні засоби, сучасні методики навчання, включаючи дистанційне навчання з використанням Internet в навчальний процес. Напрями підготовки фахівців – 06.09.109 (спеціальність – 7.091104, засоби телекомунікацій), 06.09.24 (спеціальності – 7.092401 і 7.092402, телекомунікаційні системи та мережі, інформаційні мережі зв’язку, відповідно).

ІНФУС реалізована на базі персональної ПЕОМ зі швидкістю обробки інформації понад 100 МГц, оперативною пам’яттю від 64 Мб, жорстким диском від 20 Гб зі стандартною операційною системою Windows’95 … WindowsXP. Для функціонування необхідні пакети програм Microsoft Office, Adobe Acrobat 4.0, Internet Explorer, архіватори WinZip та WinRAR, Windows Explorer, Windows Commander. Систему ІУС можна переносити на інші ПЕОМ. Основний варіант ІУС представлений на трьох CD дисках об’ємом по 700 Мб. ІНФУС побудована за тематич-скі-ієрархічним принципом, виділено основні тематичні напрямки, позначені в головних директоріях. У допоміжних директоріях розкривається відповідний напрям. Вкладеність кожній директорії може досягати семи. Основні представлені теми:

– бездротовий зв’язок (системи, пристрої, фір-ми-розробники і т. д.);

– широкосмуговий бездротовий доступ (BWA), включаючи системи розподіленого широкосмугового доступу LMDS, MVDS та ін;

– аналогово-цифровий зв’язок;

– цифровий зв’язок;

– системи автоматизації проектування для різних телекомунікаційних об’єктів і різного функціонального призначення (CAD-int, САТ-1жа_ & _1_МОЗ-теорія, реалізація CAD, методичні матеріали, приклади використання, результати проектування);

– освіта по телекомунікаційним системам (освіта в Інституті телекомунікаційних систем НТУУ «КПІ», у вищих навчальних закладах СНД, в університетах світу).

Основна інформація системи пропонується на

трьох дисках (CD) і ділиться на три частини – INFUS1, INFUS2, INFUS3 по найменуванню дисків.

Для початку функціонування ІНФУС інформація з цих дисків копіюється на ПЕОМ та разархі-віруется. Більш детально структура ІНФУС розкривається на рис.1 – 5 і в піддиректоріях.

На рис.1 представлена ​​загальна структура першої частини ІПС – INFUS1. Вона включає найменування основних САПР, використовуваних при проектуванні телекомунікаційних пристроїв і систем. Показані складові директорії САПР ADS.

На рис.2 зображено складу другої частини – IN-FUS2 та розкрито директорія по аналогово-цифрового зв’язку ANALOG_DIG_COMMUN. Наводиться учебнометодіческая і наукова література, приклади моделювання.

Ріс.З демонструє піддиректорію

Digital_Communications (цифровий зв’язок) і дає інформацію про університети з дистанційним навчанням, навчально-методичної літератури, наукової тематики, конференціях та ін

Зміст третьої частини ІУС представлено на рис.4 основний директорією. Там також розкрито піддиректорії Education_NTUU_KPI (освіта в НТУУ «КПІ») – це навчально-методична та організаційна інформація. Детально розкриті розроблені в ІТС навчально-методичні матеріали з курсів Основи радіоелектроніки та Теорія електричних ланцюгів. На рис.5 наведено список закордонних університетів, які здійснюють навчання за телекомунікаційної техніки.

INFORMATION LEARNING SYSTEM ON TELECOMMUNICATIONS “INFUS_TK”

Shelkovnikov B. N., Shelkovnikov A. B.,

Ilchenko M. Ye., Kolchanov О. V., Yemtsev P. A., Bondar D. B., Glubokov A. A.

National Technical University of Ukraine “KPI”,

4020, 37 Pobedy ave., Kyiv, 03056, Ukraine fax: 380(44)241-7623, e-mail: shelk@ukr.net

Abstract – Structure and realization of information learning system on telecommunications is observed, and its general description is presented.

Information learning system (INFUS) is purposed for specialists in telecommunication tools development. It also allows active implementation of computer-aided teaching, modern teaching methods, including distance learning on the Internet.

INFUS is realized on the basis of a personal computer with information processing speed of over 100 MHz, 64 MB RAM, and standard operation systems starting from Windows95, and up to WindowsXP. Program packages Microsoft Office, Adobe Acrobat 4.0, Internet Explorer, archivers WinRAR or WnZip, Wndows Explorer or Wndows Commander are also needed for normal operation of INFUS. INFUS is an endurable system. Basic version of INFUS consists of three CDs, volumed 700 MB each. INFUS is formed by thematic and hierarchic principles. Basic thematic directions are picked and marked in main directories. The corresponding direction opens in auxiliary directories.

Basic presented themes:

–      wireless communications (systems, devices, manufactures etc.);

–      broadband wireless access (BWA), including distributed broadband access systems LMDS, MVDS etc.;

–      digital-analogue communications;

–      digital communications;

–      CAD systems for different telecommunication objects and different functional purposes (CAD-int, CAD-bwa_&_LMDS- theory, CAD realization, manual material, examples, designs);

–      education in telecommunication systems (education at Institute of Telecommunication Systems NTUU “KPI”, top educational establishments of CIS, world universities).

Fig. 3. Structure of Digital_Communications directory

Basic information of the system is presented on three CDs and is divided into the following volumes: INFUS1, INFUS2 and INFUS3.

Puc. 1. Структура першої частини INFUS. Fig. 1. Structure of INFUS first volume

Puc. 2. Структура другої частини INFUS. Fig. 2. Structure of INFUS second volume

Puc. 3. Структура директорії Digital_Communications.

Puc. 4. Структура третій частині INFUS. Fig. 4. Structure of INFUS third volume

Puc. 5. Навчальні заклади в системі INFUS. Fig. 5. Educational establishments in INFUS

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»