Література: [Л.3], стр. 49-50

Розглянуті вище методи аналізу первинних сигналів дозволяють визначити їх спектральні та енергетичні характеристики. Первинні сигнали є основними носіями інформації. Разом з тим їх спектральні характеристики не відповідають частотним характеристикам каналів передачі радіотехнічних інформаційних систем. Як правило, енергія первинних сигналів зосереджена в області низьких частот. Так, наприклад, при передачі мови або музики енергія первинного сигналу зосереджена приблизно в діапазоні частот від 20 Гц до 15 кГц. У той же час діапазон дециметрових хвиль, який широко використовуються для передачі інформаційних та музичних програм, займає частоти від 300 до 3000 мегагерц. Виникає задача перенесення спектрів первинних сигналів у відповідні діапазони радіочастот для передачі їх по радіоканалах. Це завдання вирішується посредствам операції модуляції.

Модуляцією називається процедура перетворення низькочастотних первинних сигналів в сигнали радіочастотного діапазону.

У процедурі модуляції беруть участь первинний сигнал і якийсь допоміжний коливання , Зване несучим коливанням або просто несучою. В загальному вигляді процедуру модуляції можна представити таким чином

,                         (4.1)

де – Правило перетворення (оператор) первинного сигналу в модульованого коливання .

Це правило вказує, який параметр (або декілька параметрів) несучого коливання змінюються за законом зміни . Оскільки управляє зміною параметрів , То, як було зазначено в першому розділі, сигнал , Є керуючим (модулюючим), а – Модульованим сигналами. Очевидно, відповідає оператору узагальненої структурної схеми РТІС.

Вираз (4.1) дозволяє провести класифікацію видів модуляції, яка представлена ​​на рис. 4.1.

 

Безперервна Гармонійна несуча Амплітудна

Дискретна Імпульсна несуча Частотна (широтна)

Фазова (тимчасова)

Рис. 4.1

В якості класифікаційних ознак оберемо вид (форму) керуючого сигналу , Форму несучого коливання і вид керованого параметра несучого коливання.

У першому розділі була проведена класифікація первинних сигналів. В радіотехнічних інформаційних системах найбільш широке поширення в якості первинних (керуючих) сигналів отримали безперервні і цифрові сигнали. Відповідно до цього по виду керуючого сигналу можна виділити безперервну і дискретну модуляцію.

В якості несучого коливання в практичній радіотехніці використовуються гармонійні коливання і імпульсні послідовності. Відповідно до форми несучого коливання розрізняють модуляцію гармонійної несучої і імпульсну модуляцію.

І нарешті, по виду керованого параметра несучого коливання в разі гармонійної несучої розрізняють амплітудну, частотну і фазову модуляцію. Очевидно, в цьому випадку як керованого параметра виступають відповідно амплітуда, частота або початкова фаза гармонійного коливання. Якщо в якості несучого коливання використовується імпульсна послідовність, то аналогом частотної модуляції є широтна імпульсна модуляція, Де керованим параметром виступає тривалість імпульсу, а аналогом фазової модуляції – тимчасова імпульсна модуляція, Де керованим параметром виступає положення імпульсу на тимчасової осі.

В сучасних радіотехнічних системах найбільш широко в якості несучого коливання використовується гармонійне коливання. Враховуючи цю обставину надалі, основну увагу буде приділено сигналам з безперервною і дискретною модуляцією гармонійної несучої.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.