Чабаненко П. П. Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова Севастополь – 99035, Україна Тел. (0692) 454467, e-mail: sni@sni.stel.sebastopol.ua

Анотація – Розглянуто три типових випадки порівняльної оцінки ефективності мереж зв’язку при невизначений ™ залежності ефективності від безпомилковості і швидкодії мережі.

I. Вступ

Оцінка ефективності систем базується на принципі відповідності показника ефективності системи її цілі, введеним А. Н. Колмогоровим [1],

– показник ефективності є об’єктивна категорія, його не можна призначити, а можна лише виявити. В [1] зазначені два типи залежності ефективності Е від результату X функціонування системи: 1 – пороговий (відома точка х0 переходу кількості в якість), 2 – чим більше (менше), тим краще (відомий тільки характер Е (х)). У випадку 1 ефективний показник (ОП) ефективності системи – ймовірність перевищення (неперевищення) порога

х0 . У випадку 2 в якості ОП ефективності виступає середнє т випадкового X. В [2, с. 15] наводиться яскравий історичний приклад важливості дотримання принципу відповідності.

Для мереж зв’язку важко так сформулювати мету передачі повідомлень, щоб було видно вплив передач на цілі різних користувачів. Тому доводиться судить про ефективність по характеристикам кількох суперечливих властивостей мереж зв’язку. Порівняльна оцінка їх ефективності на рівні безпомилковості і швидкодії розглядається нижче.

II. Основна частина

Природний показник правильного функціонування мережі зв’язку – ймовірність РБ безпомилкової передачі повідомлень. Її швидкодії співвідноситься час Т безпомилкової передачі. Для типових умов повна його характеристика – закон розподілу з щільністю ф (t) і функцією розподілу F (t).

Якщо поріг t0 вдається обгрунтувати, то ВП ефективності – ймовірність безпомилкової і своєчасної передачі (випадок 1):

*

про

Більш ефективна система з великим значени-

ем РБС .

При невідомому t0 і більше еф

фективно система з меншим середнім m часу безпомилкової передачі (випадок 2). Проте, до того, як відхилення від середнього згладяться, бізнесмен може збанкрутувати, а полководець програти битву.

Доповнимо рішення мірою його обгрунтованості

Рис. 2. / Fig. 2

Висновок показників безпомилковості й часу рішення задач системою зручно здійснювати методом, запропонованим в [3].

III. Висновки

1. При оцінці ефективності мереж зв’язку необхідно керуватися принципом відповідності показника ефективності системи її цілі.

2. Особливість мереж зв’язку в тому, що вони служать інтересам різних систем та осіб.

3. В цих умовах рівень показника ефективності знижується до рівня суперечливих властивостей безпомилковості і швидкодії мережі.

РБi = РБ2 the system

4. За ступенем визначеності постановки задачі оцінки вона зводиться до розглянутих трьох типових випадків і вирішується з залученням заходи обгрунтованості рішення.

IV. Список літератури

1. Колмогоров А. Н. Число влучень при декількох пострілах і загальні принципи оцінки ефективності систем стрільби / А.М. Колмогоров. – Праці Математичного інституту ім. В.А. Стекпова, вип. 12, 1945.

2. Чуєв В. Ю. Дослідження операцій у військовій справі / В.Ю. Чуєв. – М.: Воениздат, 1970. – 255 с.

3. Чабаненко П. П. Висновок показників якості людино-машинних систем на основі функціональних мереж / П.П. Чабаненко / / Арсенал XXI століття. – 2002. – № 1. – С. 42 – 46.

METHODOLAG OF ESTIMATION OF COMMUNICATION NETS EFFICIENCY

Chabanenko P. P.

Sevastopol Naval Institute after P. S. Nakhimov Sevastopol – 99035, Ukraine phone: (0692) 454467 e-mail: sni@sni. stel. sebastopol. ua

Abstract – Three typical cases of comparative estimation of communication net’s efficiency with uncertainty of efficiency dependence from accuracy and response time of the net have been considered.

I.  Introduction

The estimation of the system’s efficiency is based on the principle by AN Kolmogorov [1]: the index of efficiency (Щ reflects the system’s aim, it can’t be appointed, it can be only revealed. He also showed two types of efficiency dependence on the result of the system’s functioning: 1 – "threshold” (W- probability of exceeding (not exceeding) the threshold), 2 – “the more (less), the better” (W- is expectation m of the result).

It is difficult for communications to formulate the aim of transmission to see the influence of the transmission on the aims of different users. That’s why you have to judge about the efficiency from the characteristics of several contradictory prop- erlies of the communications. Comparative estimation of their efficiency at the level of accuracy and response time is considered below.

II.  Basic part

Natural accuracy index of communications functioning is probability РБ of the accuracy transmission. The time T of

accuracy transmission corresponds to its response time. Its complete characteristics for typical conditions is the law of distribution with density m (t) and the accumulated distribution

If one can manage to ground the threshold t0, then (case

1)  W- is a probability of accuracy and response time of trans

mission РБС . If t0 is unknown and

with a less expectation m of time of accuracy transmission is more effictive (case 2). However before deviation of the expectation diminishes a businessman may become bankrupt and an

army leader may lose a battle. Index g = (5 – 5)/ S may be a measure of validity, where: S = max (S1.S2), Sj – a square of the advantage of the system Cj (dr. 1).

In a general case Pei * Pei and ml Ф m2 (a combination of cases 1 and 2) the choice of a more efficient system is possible according to the coordinates (dr. 2): Ap = Pei Pei .

Here d – is a

measure of validity (risk) in this case. Here is given an example of comparative estimation of communication nets.

III.  Conclusion

The efficiency of communications serving to interests of different systems and persons is achieved by accuracy and the time of their functioning. According to the rate of the uncertainty of formulation of estimation problem it is reduced to consideration of three typical cases and is solved by using a measure of validity binary decision.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»