Як інструмент програмування Bluetooth пристроїв найчастіше використовується мова Java. Це обумовлено тим, що для підтримки цієї технології провідними фірмами раз розроблені дуже потужні й легкі в застосуванні Java інструментальні засоби. У примі рах програмного коду ми будемо використовувати дуже потужний і дуже популярний про програмний пакет Atinav Java Bluetooth SDK (можна використовувати і інші програмні паку ти, оскільки принципи програмування Bluetooth пристроїв одні й ті ж, незалежно від програмного забезпечення, яке ви застосовуєте).

Для програмування Bluetooth пристрої на мові Java (втім, як і на будь-якому іншому мовою) необхідно виконати наступні дії:

ініціалізацію стека;

пошук пристрою;

настройку пристрою;

пошук сервісів пристрої;

обмін даними.

Перед тим, як щось робити з пристроєм, слід ініціалізувати стек. Вспом ним, що стек являє собою фрагмент програмного або апаратно програмного забезпечення, яке управляє пристроєм Bluetooth. Ініціалізація стека може вклю чати декілька операцій, але головне завдання – підготувати пристрій до установки вільний і водного сполучення та обміну даними. Ось вихідний текст фрагмента програми, в якому виконується ініціалізація Bluetooth пристрої:

import   javax.bluetooth.*;

import   javax.microedition.io.*;

import   com.atinav.BCC;

public  class  WirelessDevice implements  DiscoveryListener

{

LocalDevice  localDevice  = null;

public  WirelessDevice (){

//óñòàíîâêà èñïîëüçóåìîãî íîìåðà  ïîðòà

BCC.setPortName("COM1");

//óñòàíîâêà ñêîðîñòè îáìåíà  ÷åðåç  COM–ïîðò

BCC.setBaudRate(57600);

//óñòàíîâèòü ðåæèì  ñîåäèíåíèÿ

BCC.setConnectable(true);

//óñòàíîâèòü ðåæèì  ïîèñêà óñòðîéñòâ

BCC.setDiscoverable(DiscoveryAgent.GIAC);

try

{

localDevice  = LocalDevice.getLoñalDevice();

}

catch   (BluetoothStateException  exp)  {

}

// ðåàëèçàöèÿ  ìåòîäîâ â  êëàññå  DiscoveryListener  class

}

}

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.