Література: [Л.1], стр. 286-287

[Л.2], стр. 245-250

[Л.3], стр. 248-251

або гетеродірованіе – це зсув спектра радіосигналу по осі частот на певний постійне значення при збереженні його структури. Процедура перетворення частоти пов’язана з впливом на НЕ двох напруг: напруги uз(t) радіосигналу і напруги допоміжного генератора uг(t) , Званого гетеродином.

При розгляді впливу двох гармонійних сигналів на НЕ (пункт 1.2) було показано, що в спектрі струму НЕ крім складових кратних частот присутні складові комбінаційних частот, які і використовуються при здійсненні перетворення частоти.

Принципова схема перетворювача частоти представлена ​​на Рис. 2.4.

На вхід перетворювача надходить сигнал:

u(t) =Uc(t)cosω0t+Uгcosωгt+U0.    (2.5)

де Uг , ωг  відповідно амплі-туди і частота гетеродина.

ВАХ транзистора апроксимується квадратичним членом статечного розкладання:

I = a2(u –  U0)2 .              (2.6)

Підстановка (2.5) в (2.6) після перетворень з використанням вище згадуваних тригонометричних співвідношень дає:

На Рис. 2.5 показані спектри сигналу перетворювача при (Мал. 2.5, а) і при (Мал. 2.5, б).

З (2.11) випливає, що для збільшення амплітуди складових перетвореного сигналу слід вибирати .

Нелінійний елемент у складі перетворювача називається змішувачем.

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.