НаритнікТ. Н., Войтенко А. Г.

Інститут електроніки та зв’язку УАННП України, 03148, м. Київ, пр. 50-річчя Жовтня, 2-Б тел. 477-94-30; 478-34-63, e-mail: iec@naverex.kiev.ua Бокань А., Тимошенко І. А.

Інтернет-сервіс провайдер «Терабіт»

Анотація – представлена ​​нова система контролю і управління, забезпечує управління компонентами і всієї структурою мікрохвильової інтегрованої Телері-діоінформаціонной системи «МІТРІС-ІНТ». Система контролю та управління здійснює тарифікацію абонентів системи «МІТРІС-ІНТ» за допомогою унікальної системи, розробленої для роботи зі складними мульти-сервісними системами крупного масштабу

I. Вступ

Мультисервісні широкосмугові мережі загального доступу з використанням мікрохвильових технологій в сучасному світі набувають все більшого значення [1].

На сьогоднішній день не існує комплексних рішень з управління та контролю такими великомасштабними системами. Спектр пропонованих рішень являє собою набір сервісів вирішальних вузьке коло завдань, або спроектований під конкретне апаратне рішення. Враховуючи те, що система «МІТРІС-ІНТ» [2, 3, 4] є мультісер-вісни системою (системою, одночасно пропонують абоненту різний спектр теле радіоін-формаційних послуг) а також містить у собі цілий комплекс оригінальних апаратних рішень підлягають контролю, було прийнято рішення розробити та впровадити оригінальну систему контролю та управління. Система контролю та управління мережі «МІТРІС-ІНТ», це сукупність технологій з діагностики, контролю та управління апаратною частиною системи, і унікальна система управління надання послуг абонентам. Особливість системи полягає в тому, що весь комплекс рішень розроблений не під певний сервіс чи апаратне рішення, а є універсальним по відношенню до способу і типу надаваної послуги та апаратної частини системи. Даний підхід дозволяє легко інтегрувати комплекс в практично будь-яку мульти-сервісну мережу.

II. Загальні положення

Система контролю і управління (СКУ) системи «МІТРІСІНТ» виконує наступні основні функції:

1. Контроль (моніторинг) складових частин всієї системи, в тому числі і радіотракту.

2. Управління перемиканням на резервне обладнання, в разі відмови безпосередньо використовується.

3. Авторизацію і тарифікацію абонентів системи.

4. Збір статистики про навантаження прямих каналів і динамічний розподіл трафіку між ними.

III. Контроль

Контроль складових частин (центральної і абонентських станцій) системи «МІТРІС-ІНТ» проводиться по стандартному протоколу SNMP. З метою зменшення навантаження на мережу по трафіку, використовується сигнальна система: кожен пристрій, що підлягають контролю, має вбудований SNMP-агент, який, у разі виникнення несправності, повідомляє про це на СКУ. СКУ перевіряє тільки доступність агента, причому вважається, що якщо агент коректно відповів на запит СКУ, то він (агент) повністю працездатний.

В СКУ задано дерево з’єднань між пристроями, що дозволяє швидко локалізувати несправність як самих пристроїв, так і сполучних кабелів.

В базі даних СКУ так же міститься опис виникаючих помилок і варіанти їх вирішення, що істотно полегшує роботу опера-тора і збільшує коефіцієнт готовності системи.

Завдяки використанню універсального підходу, до складу СКУ, без якої-небудь переробки самої системи, включено пристрій контролю прямих каналів, яке моніторить всі використовувані частоти

і, в разі виникнення несправності, повідомляє

про це на СКУ.

IV. Управління резервуванням

До складу системи «МІТРІС-ІНТ» входить як мережеве обладнання (комутатори, маршрутизатори і т.д.), так і радіомовні. І якщо перше має можливість гарячої заміни та автоматичного визначення несправності ще на канальному рівні (наприклад, за протоколом spanning tree), то обладнання радіотракту цієї можливості позбавлена ​​в силу конструктивних особливостей. З метою усунення цього недоліку до складу системи введені керовані по TCP матриці перемикання обладнання радіо-тракту (модуляторів і передавачів). В системі завжди є кілька включених, але невживаних пристроїв, які, по команді оператора, можуть бути задіяні замість працюють постійно. Даний підхід не тільки істотно зменшує час усунення та локалізації несправності, але й так само дозволяє виробляти регламентні роботи навіть без часткової зупинки системи.

V. Авторизація і тарифікація абонентів системи

СКУ реалізує принцип одноразової авторизації, що дозволяє користувачеві авторизуватися всього один раз, при вході в систему. При зверненні до серверів послуг абонент однозначно ідентифікується по призначеному системою мережевого адресою.

Протокол взаємодії СКУ і серверів надання послуг повністю базується на протоколі RADIUS (rfc2865, rfc2866) і є його розширенням без порушення стандарту. Такий підхід дозволив без модифікації використовувати існуючі апаратні і програмні реалізації клієнтів (так званих NAS-серверів) RADIUS-сервера [5, 6].

Кожному підключився абоненту СКУ видає блок IP-адрес (в граничному випадку це мережа / 32, тобто всього одні адреса), що дозволяє кінцевому користувачу використовувати один і той же рахунок для декількох пристроїв в системі (наприклад, персонального комп’ютера і IP-телефону, який вимагає окремий 1Р-адресу).

СКУ використовує механізм часткових блокувань рахунку, що дозволяє абоненту одночасно користуватися декількома послугами. При цьому СКУ гарантує не негативний баланс на його рахунку.

VI. Збір статистики і динамічний розподіл навантаження

Всі шлюзи прямого каналу містять лічильники трафіку на своєму Ethernet-інтерфейсі. Значення цих лічильників є по SNMP-Get. СКУ регулярно відпрошується шлюзи і збирає статистику. Сервера надання послуг реального часу можуть звернутися до СКУ з проханням про надання найбільш вільного каналу на певний проміжок часу з гарантованою пропускною здатністю. СКУ, на основі даних зібраної статистики, приймає рішення про надання деякого каналу на вказаний проміжок часу або про відмову в такому наданні (у разі високого завантаження).

VII. Висновок

Таким чином, представлена ​​нова універсальна система контролю і управління, яка дозволяє керувати резервуванням, контролювати стан складових частин системи, проводити авторизацію і тарифікацію користувачів, динамічно керувати навантаженням прямих каналів.

VIII. Література

[1] Використання провідних і радіо-технологій в системах Інтернет-доступу. Частина 2. Мікроволоновие технології в наземних системах Інтернет-доступу /

М. 3. Згуровський, С. А. Кравчук, Т. Н. Наритнік,

М. Є. Ільченко, Ю. І. Якименко / / Електроніка та зв’язок,

1999, № 7, с. 14-21.

[2] Мікрохвильові пристрої телекомунікаційних систем. Том 2. Пристрої передавального і приймального трактів. Проектування пристроїв та реалізація систем.

М. 3. Згуровський, М. Є. Ільченко, Т. Н. Наритнік,

С. А. Кравчук, Ю. І. Якименко. В 2-х томах, ІВЦ »Віда-вніцтво« Пол1техжка », 2003.

[3] Мікрохвильова інтегрована телерадіоінформації-онная система МІТРІС-ІНТ. Деклараційний патент № 51495А з пріоритетом від 12.04.2002 р.

[4] Мікрохвильова інтегрована телерадіоінформації-онная система МІТРІС-ІНТ. Міжнародна заявка PCT/UA02/00038. Дата подачі 02.09.02.

[5] Дизайн біллінг-системи з використанням RADIUS і зовнішньої верифікації / Асен Тотіно / / http://linux.opennet. ru / base / cisco / radius_billing. txt.html

[6]     rfc2865, rfc2866

[7]     rfc2571-2575

CONTROL SYSTEM FOR LARGE-SCALE MULTISERVICE WIDE-BAND NETWORKS OF COMMON ACCESS

NaritnikT. N., Voytenko A. G.

Institute of Electronics and Communications Ukraine, 03148-Kiev, 50 Let Oktyabrya Ave., 2B Tel.

477-94-30; 478-34-63 e-mail:iec@naverex. kiev.ua Bokan A., Timoshenko I. A.

Internet service provider «Terabit»

Abstract – Presented in this paper is advanced system, which controls the whole structure of microwave integrated TV, radio and information system MITRIS-INT and its components. The system carries out rates compilation of MITRIS-INT subscribers using unique methods.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»