Ільченко М. Е., Лебедєв О. Н., Ліпатов А. А. НТУУ «КПІ», НДІ телекомунікацій просп. Перемоги, 37, Київ – 03056, Україна тел. (+38067) 241-8613, e-mail: lebedev@densoft.com.ua

Анотація – Розглядаються причини неповного відповідності підготовки фахівців з телекомунікацій (ТК) вимогам сьогоднішнього дня і можливі шляхи її вдосконалення.

I. Вступ

В ТК системах застосовуються самі передові методи формування та обробки сигналів, враховуються особливості поширення радіохвиль в різних середовищах, вживаються заходи з підвищення достовірності, швидкості й конфіденційності передачі. Важливе значення мають виконання вимог міжнародної стандартизації обладнання, ЕМС з іншими системами зв’язку, моніторингу та управління і т. п. За всім цим напрямками майбутній фахівець з ТК повинен придбати в процесі навчання у ВНЗ глибокі теоретичні знання, основи практичних навичок. Досягненню цього перешкоджає ряд недоліків в навчальному процесі.

II. Основна частина

Основними причинами недосконалості навчального процесу, на нашу думку, є:

– практично повна відсутність бюджетного фінансування на придбання та оновлення учбово-матеріальної бази, особливо навчальної літератури, лабораторного та демонстраційного обладнання;

– різке скорочення числа державних організацій і підприємств, які надавали базу для виробничої практики студентів;

– відсутність правової бази матеріальної підтримки кафедр на основі взаємин з комерційними підприємствами, які не відшкодовують державні витрати, пов’язані з підготовкою фахівців;

– небажання молодих фахівців займатися викладацькою діяльністю через низьку оплату праці;

– орієнтація ТК підприємств на використання імпортного обладнання, що породжує невос-вимога фахівців – розробників засобів ТК;

На жаль, існуючі об’єктивні умови не дозволяють усунути зазначені недоліки. Тому при обговоренні заходів щодо поліпшення підготовки фахівців з ТК звернемо увагу на ті з них, рішення яких має реальні підстави.

До них, зокрема, відносяться:

– більш повне ознайомлення викладачів з напрямками вдосконалення вищої освіти в рамках європейської інтеграції (Болонський процес), а також з навчальними програмами та методичними розробками споріднених кафедр вітчизняних і зарубіжних ВНЗ;

– вдосконалення структурно-логічних схем проходження навчальних дисциплін;

– комплексування старих і введення нових перспективних навчальних дисциплін;

– інтегрування знань на основі створення комплексу підручників з суміжних дисциплін;

– широке впровадження у навчальний процес міжнародних технічних стандартів, протоколів і рекомендацій ITU з організації взаємодії ТК обладнання при забезпеченні інформаційного обміну.

– активізація діяльності науково – методичних шкіл:

– широке використання накопиченої електронної бібліотеки.

– прищеплення випускникові ВУЗу навичок вибору найбільш раціонального варіанту обладнання з декількох альтернативних.

Для розробників ТК систем, яких готує наш інститут, важливим для майбутньої професійної діяльності є вміння проектувати мережі з комплектацією обладнання різних зарубіжних виробників і з оптимізацією структури турне-технічних, функціональних та економічних рішень.

III. Висновок

В сучасних умовах підготовки фахівців з розробки в галузі телекомунікацій пріоритетними напрямками є освоєння нових технологій інформаційного обміну і засобів їх реалізації на основі перспективних систем, оволодіння методами обгрунтування рішень з комплектування мереж обладнанням різних виробників за технічним і експлуатаційним показниками.

THE PROBLEMS AND PATHS OF IMPROVEMENT IN TELECOMMUNICATION SPECIALISTS TRAINING

Ilchenko М. E., Lebedev O. N., Lipatov A. A.

NTUU «КР1»

Scientific Research Institute of Telecommunications Pobeda av., 37, Kiev – 03056, Ukraine tel. (+380) 241-8613, e-mail: lebedev@densoft.com.ua

Discussed in this paper are the lack of correspondence of telecommunications specialists training to present-day requirements. Proposed are the new technologies for information exchange and means of their realization.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»