Чабаненко П. П. Севастопольський військово-морський інститут ім. П. С. Нахімова Севастополь – 99035, Україна Тел. (0692) 454467, e-mail: sni@sni.stel.sebastopol.ua

Анотація – Розглянуто метод розробки моделей навчання (МО) операторів телекомунікаційних систем.

I. Вступ

Процес підготовки операторів (ППО) телекомунікаційних систем – специфічний процес праці. Відомі МО [1, 2, 3 та ін] не дозволяють роздільно врахувати внесок навчальних (суб’єктів), учнів (об’єктів), освоюваної професійної діяльності (предмета) і технічних, програмних, дидактичних та інших засобів праці в ефективність ППО. Цей недолік усунемо побудовою структурних МО [4, 5].

II. Основна частина

Ефективність функціонування систем залежить від безпомилковості та своєчасності дій операторів. Мета їх навчання – вироблення у них умінь і навичок таких дій. Моделювання ППО засноване на:

– допущення про можливість розчленування професійної діяльності операторів на вирішуються завдання, а алгоритмів дій по кожній задачі – на близькі за складністю блоки операцій (БО),

-допущенні про наявність у студента розумової моделі (УМ) правильних і швидких дій з освоєння БО,

– визначенні стану учня числом освоєних БО,

– поданні ППО як нестаціонарного процесу зміни його станів.

Приклад ймовірнісної граф – моделі одного кроку навчання дан на рис. 1 з вихідними характеристиками дій (- правильні, – помилкові) за його дуг і етапами: 1 – пред’явлення БО обучаемому, 2 – його дії, 3 – їхній контроль і оцінка, 4 – перебудова учнем УМ дій. Тут: х, х +1

– стану учня в числі освоєних БО із загального числа N.

Рис. 1.

У загальному випадку станом учня співвідноситься система (X, Y, Z) випадкових величин: X-число освоєних БО по правильності, У – за швидкістю виконання, Z-повністю.

Моделі типу рис. 1 відображають структуру ППО. Приклади більш детальних моделей дано в [5]. За ним знаходяться однокрокові ймовірності переходу учня з початкового стану в нові за крок навчання.

На укрупненому рівні цілеспрямований ППО представляється рекурентним і досліджується методами теорії обчислення кінцевих різниць. Динаміка станів учня визначається системою рівнянь

де риса над змінними х, у, z-символ математичного очікування; ах, .. , С-коефіцієнти, які визначаються через ймовірності переходу; / – номер кроку навчання.

Рішення системи (1) має вигляд трьох рівнянь

де ui -> Ху, Jy, Zi (-> – символ заміни),

ОС, Р, у – коріння характеристичного рівняння <