Кількість вхідних або вихідних ліній паралельного порту обмежена, чого часто недостатньо для систем вимірювання та контролю. Розглянемо, як вирішуються такі проблеми. Для розширення кількості вхідних ліній паралельного порту можна використовувати муль тіплексірованіе, застосувавши цифрові мікросхеми, наприклад, 74HC4051. Один з таких варіантів був розглянутий при проектуванні 8 канальної системи обробки аналогових даних (див. рис. 3.18).

З деякими доробками цю схему можна застосувати для зчитування 8 цифрових сиг

лів (рис. 3.22).

Як видно зі схеми, для формування цифрового сигналу на виході X мультиплексора встановлений тригер Шміта на мікросхемі DD1. Оскільки використовується інвертор, то і сигнал в 3 м розряді регістру статусу 0x378 також буде інвертований. Можна обробити цей розряд так, яким він надходить, або включити послідовно з першим інвертором другий.

Для зчитування цифрового сигналу з будь-якого з каналів можна розробити нескладне додаток в Delphi 2007. Нижче показано вікно конструктора додатки (рис. 3.23).

Додаток працює наступним чином: обравши канал, слід натиснути кнопкуGet

Data, В результаті чого у вікні з міткою Data відобразиться значення 0 або 1 цифрових дан

них зчитує каналу.

Ось вихідний текст програми:

unit Unit1; interface uses

Windows, Messages,  SysUtils,  Variants,  Classes,  Graphics, Controls, Forms,

Dialogs, StdCtrls,  ComCtrls;

type

TForm1  =  class(TForm) UpDown1:  TUpDown; Edit1: TEdit; Button1: TButton; Edit2: TEdit; Label1: TLabel; Label2:   TLabel;

procedure  Button1Click(Sender:  TObject);

private

{  Private declarations  }

public

{  Public declarations  }

end;

var

Form1: TForm1;

implementation

{$R *.dfm}

procedure  TForm1.Button1Click(Sender:  TObject);

var

pos,   dataBit: Byte;

begin

pos:=  UpDown1.Position;

asm

mov       dx,  378h xor      al, al

or        al, pos out      dx,  al

//

inc      dx

in        al, dx shr      al, 3

mov       dataBit, al end;

Edit2.Text:=  IntToStr(dataBit);

end;

Рис. 3.23

Вікно конструктора програми

end.

Рис. 3.24

Схема 16 канальної системи збору цифрової інформації

Кількість вхідних каналів можна збільшити до 16, використовуючи мікросхему 74HC4069 (рис. 3.24).

Для обробки даних по 16 ти каналах можна використовувати ту ж програму, що й для

8 ми каналів, єдине, що потрібно зробити – змінити властивість Max  компонента

UpDown1 з 7 на 15.

Джерело: Магда Ю. С. Комп’ютер в домашній лабораторії. – М.: ДМК Пресс, 2008. – 200 с.: Іл.