Яцуненко А. Г., Гринюк В. А. Інститут технічної механіки НАН і НКА України вул. Лешко-Попеля, 15, м. Дніпропетровськ, 49005, Україна Тел.: +38 (0562) 467091, факс: +38 (0562) 471941, e-mail: anatoly@ramed.dp.ua Дмитрієв Б. В., покатає В. Н. Державне конструкторське бюро «Південне», м. Дніпропетровськ, Україна Тел.: +38 (0562) 384792, e-mail: info@yuzhnoye.com

Анотація – Запропоновано новий підхід для експрес-діагностики та контролю динаміки лікувального процесу при різних патологічних і функціональних змінах в організмі людини. Проведено клінічні дослідження зміни параметрів комплексної провідності в біологічно активних точках (БАТ) в процесі проведення лікувальних сеансів із застосуванням електромагнітного випромінювання КВЧ діапазону.

I. Вступ

Сучасні підходи до лікування, будучи комплексними, передбачають поєднане застосування різних лікувально-оздоровчих способів впливу на організм з метою впливу на всі доступні керованого зміни структури і процеси, які беруть участь у регуляції стану здоров’я. При цьому необхідно мати можливість здійснювати контроль за ходом цих процесів. У цьому зв’язку підхід до оцінки виникнення хвороби і відновлення здоров’я, заснований на розгляді сутності матерії як комплексу, що складається з речовини і поля із закодованою в них інформацією, допомагає визначитися у виборі при проведенні лікування необхідного поєднання оптимальних лікувально-діагностичних процедур.

Процеси, що відбуваються у структурній і польовий складових організму взаємозумовлені, взаімоопределени і взаємопов’язані. Будь-якому певному стану структури відповідає також цілком певне стан поля і навпаки, тобто, підтримується рівновага всіх сил, що впливають на структуру і поле. Однак, така ситуація рівноваги можлива лише теоретично, оскільки безліч збурюючих сил (факторів) постійно змінюють у часі свою виразність і спрямованість. Вони піддають структуру і поле постійної зміни, часто викликаючи перехід зі стану, який визначається як «патологія», в стан обумовлений як «здоров’я».

«Возмущающие» чинники різноманітні і можуть впливати як на одну зі складових організму, так і на обидві одночасно. Причому, співвідношення сил впливу при лікувальних процедурах на складові (Структуру і поле) може бути самим різним.

Вплив на одну зі складових призводить до змін в іншій. Структура і поле постійно прагнуть до досягнення динамічної рівноваги. Якщо є відхилення (розбіжність) від цього стану, то обидві складові прагнуть до нього з двох сторін. Якщо одна зі складових якимись силами утримується в одному з певних станів, то друга прагне до відповідного стану і також займає його або встановлюється в ньому, якщо ні протидіючих впливів.

При цьому реально відбуваються безперервні-ся, що міняють свою спрямованість і співвідношення сил впливу на обидві складові (структуру і поле) збурюючих факторів, як внутрішнього, так і зовнішнього походження.

Наші, недостатньо контрольовані лікувальні впливу, вектор і сила яких часто непередбачувані, накладаються на вже наявні і діючі обурюють фактори і найчастіше можуть погіршити ситуацію, викликаючи лише ще більше в порівнянні з вже наявним відхиленням від умовного діапазону, визначеного як здоров’я.

Однією з нечисленних можливостей, що дозволяє оцінити стан і динаміку польовий складовою є акупунктурні методи діагностики.

Необхідність досліджень в області акупунктурної діагностики обумовлена, в першу чергу, тим, що зміна властивостей БАТ і енергоінформаційних систем проявляється набагато раніше, ніж явні клінічні ознаки захворювання, тобто є можливість виявлення початкових проявів захворювань або їх прогнозування.

Акупунктурная діагностика, в процесі якої вимірюють електрофізичні параметри БАТ відома як електропунктурна діагностика і може служити додатковим критерієм оцінки ефективності лікувальних заходів, які відновлюють, перш за все, енергоінформаційний обмін між організмом і навколишнім середовищем. Одним з найбільш відомих методів ЕПД є методи Накатані, Фолля [1, 2]. Однак для реалізації технічних пристроїв були закладені спрощені фізичні моделі процесів в БАТ, що дозволяють проводити вимірювання на постійному струмі параметрів тільки міжклітинної рідкого середовища.

Відповідно до сучасного рівня розвитку техніки в основу нових технічних кошти для ЕПД можна покласти і нову еквівалентну схема БАТ, представлену у вигляді паралельно з’єднаних активного опору (міжклітинна рідка середу) і реактивного (мембранні структури і внутрішньоклітинна середу), обумовленого клітинної провідністю.

Такий метод ЕПД реалізований за допомогою апаратно-програмних засобів серії «РАМЕД-ЕКСПЕРТ», істотною відмінністю і перевагами якої перед іншими апаратами, що працюють на принципах методу Р. Фолля [3-5], є вимірювання параметрів БАТ на змінному струмі напругою не більше 100 мВ і струмом не перевищує 1мкА. Настільки малий збурює фактор у вигляді зондуючого сигналу дозволяє звести до мінімуму можливість формування відповідних реакцій організму на сам процес вимірювань комплексної провідності частини акупунктурної системи, до складу якої входить вимірювана БАТ меридіана, з подальшим виділенням активної і реактивної складових провідності.

Використання змінного сигналу має суттєві переваги перед вимірами на постійному струмі, так як на відміну від постійного струму, який протікає по позаклітинному середовищі (відомо, що мембрана клітин по відношенню до постійного току представляє собою ізолятор [6]) змінний сигнал проходить і через мембрани клітин. Реалізація такого підходу дозволяє підвищити точність і відтворюваність результатів вимірювань, уникнути артефактів і проводити вимірювання з будь кратність.

II. Основна частина

Для оцінки можливостей такого методу діагностики в контрольній групі складеної з 15 осіб, які мають різні захворювання були проведені дослідження зміни вимірюваних електропунктури-ної діагностикою параметрів при лікуванні з застосуванням електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону довжин хвиль (мікрохвильова біорезонансна інформаційно-пунктурна терапія).

Було встановлено, вже при проведенні першого сеансу мікрохвильової біорезонансної інфор-Онно-пунктурної (БРІП) терапії, для більшості піддослідних, такий подвійний вимір до і після лікувального сеансу дає можливість оцінити стан адаптаційних можливостей організму і досить виразно спрогнозувати підсумковий результат майбутнього лікувального курсу.

Якщо у відповідь на перший, пробний сеанс БРІП-терапії отримані значимі зміни параметрів, вибраних для контролю БАТ (наприклад, з переходом їх в діапазон функціонування, протилежний первісного, коли завищені показники, пройшовши діапазон норми, як би за інерцією досягають занижених значень і навпаки), то така реакція організму, як згодом підтвердилося для більшості піддослідних, прогностично найбільш сприятлива. Це свідчить про достатню реактивності організму. Слабкість відгуку або його відсутність свідчать про виснаження адаптаційних можливостей організму і, в цьому випадку, прогноз менш сприятливий.

З кожним наступним сеансом впливу ЕМІ КВЧ розмах таких відхилень значень електричних параметрів БАТ зменшувався.

Відомо, що майже завжди вплив на БАТ електромагнітним випромінюванням міліметрового діапазону низької інтенсивності викликає певні адаптаційні реакції яких дозволяють судити про резистентності окремих органів або тканинних систем. Цей факт також був відзначений, зокрема при контрольних вимірах як різкий сплеск провідності клітинних структур (збільшення реактивної складової комплексної провідності) після проведення сеансу на відрізку (3-5 сеансів, залежно від реактивності організму).

Клінічно це проявлялося як своєрідне загострення, часто з короткочасним погіршенням стану пацієнта, визнане бажаним для одужання атрибутом в практиці китайської чжень-цзю терапії.

Після такого сплеску показники комплексної провідності БАТ рухалися в напрямку умовного коридору норми зі зменшенням при цьому величини відхилень до сеансу і після нього. На наступному етапі значення цих показників встановлювалися в коридорі норми і залишалися в цьому стані все більш тривалі проміжки часу не змінюючись до і після впливу.

Було виявлено, що стійке знаходження вимірюваних значень параметрів БАТ в коридорі норми і відсутність реакції на лікувальні впливу може бути одним з основних критеріїв завершення курсу БРІП-терапії.

Вплив БРІП-терапії також повинно припинятися, якщо на нього вже немає відгуку у вигляді коливання показників БАТ, навіть якщо вони і не знаходяться в коридорі норми. У таких випадках необхідне застосування інших методів або способів впливу. Можна рекомендувати сочетанную терапію з застосуванням масажу, так звану вакуум-градієнт терапію, фітотерапію, гомеопатію, деякі види фізіорефлексотерапіі.

Таким чином, багатофакторність і багаторі-невость впливів навіть при БРІП-монотерапії, зумовлює використання інтегруючого діагностичного інструменту контролю за процесом підтримки або відновлення здоров’я.

III. Висновок

На підставі вищевикладеного можна зробити наступні висновки:

1. Вимірювання комплексної провідності БАТ з подальшим її поділом на реактивну складову, дає можливість більш точної ідентифікації енергетичних і польових характеристик організму, а по ним – і характеристик структури органів і тканинних систем.

2. Подання організму у вигляді складових його структури і поля дає можливість зрозуміти і оцінити механізм і діапазон можливого застосування ЕПД, та визначити випадки найбільш доцільного її застосування.

3. Нові підходи в ЕПД незамінні і перспективні як досить точного інструменту контролю за спрямованістю і виразністю ін-формаційному-енергетичних процесів організму, що дає можливість своєчасно коригувати результати лікувального впливу на організм і прогнозувати їх ефективність.

IV. Список літератури

1] Самосюк І. 3., Лисенюк В. П. Акупунктура. Київ – Москва. Українська енциклопедія, ACT – ПРЕСС,

1994. -541 с.

[2] Самохін А. В., Готовскій Ю. В. Практична елек-тропунктура за методом Р. Фолля. – М.: ІМЕДІС, 1997.-672 с.

[3] Самохін А. В., Готовскій Ю. В. Електропунктурна діагностика і терапія за методом Р. Фолля. –

М.: ІМЕДІС, 1995.-448 с.

[4] Ф. Крамер. Підручник з електропунктури. Т. 1. – М.: ІМЕДІС, 1995. – 192 с.

[5] Ф. Крамер. Підручник з електропунктури. Т. 2. – М.: ІМЕДІС, 1995.-272 с.

[6] Ремізов А. Н. Медична та біологічна фізика.

– М.: Вища школа, 1996. – 608 с.

NEW APPROACHES ТО INSTANT DIAGNOSTICS AND MONITORING OF THERAPEUTIC PROCESS DYNAMICS

Yatsunenko A. G., Grinyuk V. A.

Institute of Technical Mechanics, NAS of Ukraine and the National Space Agency of Ukraine

15 Leshko-Popelya St., Dnipropetrovs’k 49005, Ukraine Phone: +380 (562) 467091, fax: +380 (562) 471941, e-mail: anatoly@ramed.dp.ua Dmitriyev В. V ., PokatayevV. N.

‘Yuzhnoye’ State-Owned Design Office Dnipropetrovs’k, Ukraine Phone: +380 (562) 384792, e-mail: info@yuzhnoye.com

Abstract – A new approach to instant diagnostics and monitoring of therapeutic process dynamics for various pathological and functional changes in human body is proposed. Clinical investigations into the complex admittance variations at biologically active points in the course of therapeutic procedures using EHF electromagnetic radiation have been conducted.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»