Бірюков М. Л., Титарчук О. Н., Тріско Н. Р. Український НДІ зв’язку вул. Солом’янська, 13, Київ 03680, Україна Тел.: (38044) 2488719, e-mail: titarchuk (a) uniis.kiev.іа

Якщо передавальна характеристика тракту відповідає (1), то на його виході, окрім корисного сигналу, спостерігаються нелінійні продукти другого порядку, величина яких визначається коефіцієнтом аг, і нелінійні продукти третього порядку, що визначаються аз.

Багатоканальні системи передачі з оптичним частотним поділом каналів (ОЧРК, або DWDM) високої щільності використовують С-діапазон 1528,77 н1560, 61 нм (192,1 н196, 1 ​​ТГц) для організації 39 41 каналу (рис.2).

Сітка частот МСЕ-Т G.692 [1] передбачає рівномірне розміщення частот з інтервалом 50 ГГц (0,4 нм), 100 (0,8), 200 (1,6) або 400 (3,2), 1000 (8 ). Можливо також використання інтервалів із кроком 500, 600 або 800 ГГц.

В якості опорної, рекомендована частота = 193,1 ТГц (Ar = 1552,52 нм).

Сумарне число продуктів нелінійності SV; гувіда 2/уfj, яке знаходиться в робочому діапазоні частот, можна визначити для парних п так:

Рис. 4 / Fig. 4

Загальне число комбінаційних продуктів виду / у + fj fk визначається виразом (5) і зростає пропорційно кубу числа основних частот. Попередня оцінка на основі моделювання дозволяє припустити, що зі збільшенням (п> 10) кількість продуктів в смузі частот становить приблизно 61% від загального числа продуктів цього виду [5]. Комбінаційні частоти розподіляються симетрично в смузі Af з максимумом в середині діапазону.

III. Висновок

Для ослаблення впливу комбінаційних продуктів на якість передачі повинно бути забезпечено узгодження значень вихідних і комбінаційних частот. Цікавим таке розміщення оптичних сигналів в сітці частот, при якому нелінійні продукти і основні коливання не збігаються з основними коливаннями або їх число зводиться до мінімуму.

IV. Список літератури

[1]    ITU-T Recommendation G. 692 (10/98). Optical Interfaces for Multichannel Systems with Optical Amplifiers.

[2] Іванов А. Б. Волоконна оптика: компоненти, системи передачі, вимірювання М.: Компанія “Сайрус Системз”. -1999. 672 с ..

[3] Н. П. Бірюков, О. М. Титарчук, Н. Р. Тріско. Розрахунок частот чотирьоххвильового змішування оптичного Сдіапазона. Радіотехніка. 2002. Вип. 128.

[4] Н. П. Бірюков, О. М. Титарчук, Н. Р. Тріско. Оцінка розподілу продуктів нелінійності виду 2f, ~ / у в С-діапазоні. Збірник наукових праць за матеріалами 1-го Міжнародного Форуму “Прикладна Радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку “МРФ –

2002., Частина 1, с. 443-445.

[5] Н. П. Бірюков, О. М. Титарчук, Н. Р. Тріско. Оцінка кількості та розподілу комбінаційних продуктів виду f, + fj fk в системах DWDM. Збірник наукових праць за матеріалами 1-го Міжнародного Форуму “Прикладна Радіоелектроніка. Стан і перспективи розвитку “МРФ 2002., Частина 1, с. 439-442.

DISTRIBUTION OF COMBINATION PRODUCTS EMERGING FROM FOURWAVE MIXING

Biryukov N. L., Titarchuk O. N., Triska N. R.

Ukrainian Research Institute of Communications

13             Solomenskaya Str., Kyiv, Ukraine, 03680 phone +380(44) 2488719 e-mail: titarchuk@uniis.kiev.ua

Abstract Combination products emerging from a fourwave mixing and their distribution over a frequency domain (at equal spacing) are estimated. Nonlinear effects appearing in optical fibres during multichannel transmission cause combination products [1, 2]. To analyse the combination products their numbers and distribution in the frequency domain should be estimated [3-5]. In order to reduce the impact of nonlinear products on the transmission performance the values of initial and combination frequencies should be adjusted.

Анотація Запропоновано ввести в розгляд простір сигналів, базисні функції якого ортогональні зі знакозмінним вагою. Наведено методику визначення даного ваги. Показано, як з отриманого конечномерного базису отримати повну систему ортогональних функцій. Для введеного сигнального простору отримано аналітичний вираз для пропускної здатності каналу зв’язку.

I. Вступ

При аналізі пропускної здатності каналу зв’язку з пофарбованим гауссовским шумом зазвичай використовують Шенноновская теорію, в основі якої лежить теорема відліків. З математичний точки зору ця теорія базується на властивостях ортогональних функцій. Якщо ввести в розгляд функції, ортогональні зі знакозмінним вагою, то ми отримаємо можливість побудувати більш загальну теорію зв’язку.

II. Основна частина

К. Шенноном отримана наступна формула для пропускної здатності каналу зв’язку з пофарбованим гауссовским шумом

де AFK смуга пропускання каналу зв’язку, Рз і Рш потужності сигналу і шуму відповідно [1,2].

Розмірність простору сигналів (кількість ступенів свободи) N визначено як мінімальна кількість відліків, по яких може бути відновлений сигнал: 2AFAT, де AF ширина спектра сигналу, а АТ його тривалість.

Будь-який сигнал s (t), а також шум у каналі зв’язку п (1) можуть бути представлені з деякою точністю за допомогою N ортогональних сигналів Wj (t), які описуються функціями відліків:

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.