Іванівська А. В., Іванченко І. А., Кузьменко В. М., Рудько Б. Ф. Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» Міністерства охорони здоров’я України вул. Володимирська 61 «б», Київ 01033, Україна Тел.: (044) 244-44-39, fax (044) 227-44-82, E-mail sitko@i.kiev.ua

Анотація Запропоновано модель, заснована на термодинамічної теорії фазових переходів Ландау для одноосьових кристалів, що дозволяє пояснити спостережуваний ефект анізотропії відбиття електромагнітної хвилі КВЧ діапазону від поверхні шкіри в акупунктурних зонах пацієнтів, хворих атеросклерозом та ішемічною хворобою серця. Отримані експериментальні дані дозволили дати чисельну оцінку параметрам моделі.

I. Введення

Протягом багатьох століть в класичній європейській медицині сформувалася і міцно утвердилася концепція, за якою лікування хворого, незалежно від характеру патологічного процесу має бути комплексним, а саме етіотропних, патогенетичним і симптоматичним. Це ж безумовно стосується і хворих з цереброваскулярними захворюваннями (ЦВЗ). До теперішнього часу розроблені і застосовується безліч засобів, методів і методик лікування ЦВЗ. Найбільш визнані і широко використовуються медикаментозні технології лікування, що базуються на застосуванні добре вивченого потужного арсеналу фармакологічних препаратів, в більшості своїй синтезованих хімічним шляхом. При цьому необхідно зазначити, що незважаючи на ефективність, хіміопрепарати володіють багатьма недоліками: токсичні ефекти, непереносимість, алергія, необхідність тривалого прийому, дорожнеча препаратів.

Іншим широко використовуваним підходом до лікування хворих є акупунктура, тобто вплив на біологічно активні точки. Згідно з уявленнями східної медицини, чільне значення в забезпеченні нормального функціонування організму надається якоїсь специфічної енергії, що циркулює в організмі з особливих шляхах (меридіанах).

Виникнення нової науки фізики живого і розвиток квантової медицини [1] дало можливість досліджувати енергетичний стан живого організму з позицій нерівноважних термодинамічних фазових переходів. На відміну від непереконливих пояснень представників традиційної європейської медичної науки механізму впливу акупунктури на організм хворого, яке зводилося в основному до нервнорефлекторное впливу з корекцією деяких функціональних порушень, квантова медицина дозволяє певною мірою теоретично обгрунтувати і зблизити ці здавалося б непорівнянні підходи до лікування хворих європейський і східний.

Численні роботи з вивчення власного електромагнітного поля живих організмів різного рівня організації, а також щодо з’ясування механізмів впливу зовнішнього ЕМП ммдіапазона підтверджують реальність існування в живому організмі енергії, про яку писали стародавні східні мислителі і циркуляція її по каналах (меридіанах).

До теперішнього часу розроблено багато теорій атерогенезу. У більшості з них виділяється провідна ланка: внутрішньосудинне порушення або пошкодження стінок артерій, розлад імунної системи або будь-якої інший фактор. При цьому, у всіх без винятку теоріях визнається важлива роль ліпідів в атерогенезе. Як показують дослідження, в основі атеросклерозу лежить первинне відкладення ліпідів в стінці артерій з подальшим вторинним реактивним розростанням сполучної тканини інтими і утворенням бляшки.

У численних дослідженнях різних авторів досить докладно відображені морфогенез атеросклерозу, гемодинамічні, біохімічні та імунологічні зміни, які відбуваються при цьому.

При проведенні діагностичних та лікувально-профілактичного заходів у хворих атеросклерозом необхідно доскональне знання механізмів атерогенезу.

Гіпотетично можна уявити, що атеросклероз здійснюється відповідно до теорії фазових переходів, коли з деформацій (ліпопротеїдів, стінок артерій, біфуркацій сонної артерії) процес може йти шляхом фазового переходу в бік поглиблення атеросклерозу (формування атеросклеротичної бляшки) або в сторону відновлення структури і збільшення кількості ліпопротеїдів високої щільності. На наш погляд, останній процес може здійснюватися під впливом електромагнітного випромінювання (ЕМВ) міліметрового (мм-) діапазону. Області з дефектом інтими судини характеризуються підвищеною вільної енергією. У місцях біфуркацій сонних артерій відбувається мікротравматизація інтими через турбулентність, стрибків, перепадів тиску, там з’являються бляшки. Вплив міліметровими хвилями впливає на дефекти структури.

В рідкокристалічному (РК) стані ліпідна суміш має з одного боку властивостями рідини плинності і в’язкості, а з іншого боку

– Властивостями кристала текстурою, анізотропією, сегнетоелектричними властивостями; нарешті, залежністю властивостей від зовнішнього електричного або магнітного поля.

Так, в роботі [6], при дослідженні пьезоі сегнетоелектричних властивостей ліпідів, було відзначено, що фазові переходи, очевидно впливають на процес формування атеросклеротичних бляшок.

Таким чином, можна припустити, що деякі фізичні властивості ліпідів плазми крові повинні впливати на процес атерогенезу. Одним з найбільш очевидних ефектів, може бути фазовий перехід в ліпідах під впливом зовнішнього поля, який ми розглянемо в цій роботі.

II. Основна частина

Дослідження, проведені на кількох сотнях пацієнтів показали, що коефіцієнт анізотропії AF, отриманий методом КВЧ диференціальної рефлектрометріі в області точки акупунктури, може бути використаний для діагностики як показник норми і патології для організму людини [2,

3]. Необхідно встановити природу ефекту, що викликає появу еліптичності в поляризації відбитої хвилі при патології.

Згідно роботам [4,5], найважливішу роль при наявності патологічного процесу відіграють фазові переходи між аморфним, рідкокристалічним і твердокрісталлічеськая станом, що відбуваються в суміші ліпідів, холестеринових ефірів і холестерину, що переміщуються з плазмою крові по судинах.

Порівнявши вищенаведені дані з результатами використання методу КВЧ-рефлектометрії у групи пацієнтів з ішемічною хворобою серця (ІТТ), ми припустили, що зміна анізотропних властивостей шкіри пов’язано зі зміною параметрів ліпідів плазми крові, що знаходяться в рідкокристалічному стані.

В роботі запропонована спрощена модель, що використовує електричні властивості рідкокристалічних ліпідів, які можуть проявлятися в сегнетоелектричних ефекти розглянутої середовища [4]. Сегнетоелектрики (СЕ) мають спонтанної поляризацією, що залежить від зовнішніх впливів. Структура СЕ утворюється в результаті фазового переходу (ФП), рідкого кристала (РК) з неполярізованний (параелектріческой) в поляризовану фазу.

Використовуючи термодинамічну теорію фазових переходів Ландау [6,7], розглядаємо власний одноосьовий СЕ, в якому напрям суцільний поляризації визначається з точністю до знаку. Приймемо як параметра порядку вектор діелектричної поляризації речовини Р, величина якого визначає ступінь відхилення поляризованої фази від неполярізованний. Ф.

Для опису спонтанної поляризації скористаємося диференціальним співвідношенням для термодинамічного потенціалу Гіббса Ф [7]:

Для параелектріческой фази (Т> ТДо. А = + а) Хх = 1 / (2 а)> 0. У точці фазового переходу, відбуваються біфуркації тензора діелектричної сприйнятливості:

де S-ентропія, Т-температура, Ezзовнішнє електричне поле, спрямоване вздовж осі z, Pz проекція вектора діелектричної поляризації, Dz проекція вектора електричної індукції на ocbz.

Для власного одноосного СЕ, вільного від механічних напруг в електричному полі Ez, Діелектричні властивості кристала в напрямках осей х і у не виявляють аномалій.

Ми припускаємо a = const> 0.

При Т <