Література: [Л.1], стр. 416-419

[Л.3], стр. 226-234

Під синтезом цифрового фільтра розуміють визначення його масштабних коефіцієнтів і , При яких забезпечуються необхідні його характеристики.

Всі методи синтезу цифрових фільтрів можна розділити на дві групи:

– методи, що використовують як прототипів, відповідні аналогові фільтри;

– прямі методи, які використовують безпосередній пошук масштабних коефіцієнтів, що забезпечують оптимальні значення характеристик фільтрів. Оскільки методи синтезу аналогових фільтрів добре розроблені, методи першої групи знайшли найбільш широке поширення. Коротко зупинимося на цих методах.

Синтез цифрового фільтра на основі переходу від диференціального рівняння аналогового фільтра до різницевого рівняння цифрового фільтра. Цей метод був використаний вище при визначенні структури цифрового фільтра, аналогічного – Ланцюги (вираз (8.31) і рис. 8.2).

Синтез цифрового фільтра на основі дискретизації імпульсної характеристики аналогового фільтра прототипа. Суть методу полягає в тому, що імпульсна характеристика фільтра – прототипу піддається дискретизації з інтервалом , Тобто визначається . Далі за допомогою-перетворення визначається системна функція

,                            (8.53)

яка і дає структуру фільтра.

Синтез цифрового фільтра на основі переходу передавальної функції аналогового фільтра до системної функції цифрового фільтра. Перехід від до в цьому випадку здійснюється за допомогою так званого білінійної перетворення

,                                       (8.54)

тобто в замінюють у відповідності з виразом (8.54). Оцінка якості кожного методу приведена в рекомендованій літературі.

 

1. Як з безперервного сигналу отримати дискретний сигнал?

2. Поясніть принцип тимчасової дискретизації неперервного сигналу по теоремі В.А. Котельникова.

3. Чим відрізняються спектри безперервного і дискретного сигналів?

4. Поясніть сенс прямого дискретного перетворення Фур’є. Чим воно відрізняється від зворотного перетворення Фур’є?

5. В чому полягає ідея швидкого перетворення Фур’є?

6. За рахунок чого швидке перетворення Фур’є дозволяє скоротити число арифметичних операцій?

7. Наведіть схему перетворення безперервного сигналу в цифровий сигнал.

8. Що таке цифровий фільтр?

9. Чим відрізняються транверсальние фільтри від рекурсивних цифрових фільтрів?

10. Які методи синтезу цифрових фільтрів застосовуються на практиці?

Джерело: Медіченко М.П., ​​Литвинов В.П. Радіотехнічні ланцюги і сигнали: Навчальний посібник. – М.: Изд-во МГОУ, 2011.