Саламатін В. В., Лемешко Г. В., Лук’янчук Г. А. Севастопольський національний технічний університет Студентське містечко, Севастополь – 99053, Україна Тел.: (0692) 235258; e-mail: rt.sevgtu @ stel.sebastopol.ua

Анотація – Розглянуто метод побудови перетворювача мікрохвильового випромінювання, модульованого меандром, в послідовність когерентних СВЧ імпульсів наносекундной тривалості. Наведено результати аналізу процесу перетворення.

I. Вступ

СВЧ радіоімпульси мікросекундної тривалості знаходять широке застосування в радіолокації, радіозв’язку, радіозондування та інших областях радіотехніки. Зменшення тривалості імпульсів є важливою завданням, що стоїть перед фахівцями мікрохвильової техніки. Реалізація перетворювачів мікрохвильового випромінювання генератора в послідовність когерентних СВЧ імпульсів наносекундной тривалості на практиці пов’язана з низкою труднощів. У доповіді наводиться метод отримання коротких когерентних СВЧ імпульсів, що відрізняється від аналогів [1, 2] простотою реалізації.

II. Основна частина

Fig. 1. Converter of radio impulse duration: a) function chart; b) oriented graph

Конструктивно перетворювач складається з генератора НВЧ сигналу і підключеного до нього резонатора біжучої хвилі (РБВ). РБВ являє собою спрямований відгалужувач (ПЗ), вторинний канал якого згорнутий в кільце.

Вважаючи Ргт/ Р20 = 0.5, визначаємо значення “т” і тривалість імпульсу zui на половинному рівні потужності: Zui = mL / V3H, Де V3H – Енергетична швидкість хвилі.

При подачі модулюючого імпульсу негативної полярності генерування СВЧ коливань припиняється. Амплітуда хвилі генератора стає рівною нулю і на вихід II АЛЕ надходить тільки

хвиля з плеча IV з амплітудою Е2 = Е20 ■ гДе

Через “/ 77 ‘” пробігів хвилі по кільцю

,,,, ———- Л 2 (/ 77-1)

ПРІ Р/ Р20 = О-5 = I Wl-/f I

знаходимо “/ 77 ‘” і Тц2 = m’-L / V3H.

Таким чином, при роботі генератора з імпульсною модуляцією на виході плеча II АЛЕ РБВ генерується два коротких радіоімпульсу: один на початку надходження модулирующего імпульсу, інший – в кінці.

Досліджено вплив часу наростання і часу спаду модулирующего імпульсу на тривалість і форму коротких імпульсів.

III. Висновок

Перетворювач тривалості радіоімпульсів реалізований на ортогональному волноводном направленому відгалужувачі з хрестоподібними щілинними елементами зв’язку. Коефіцієнт зв’язку / с2, Приблизно дорівнює 0,032. Модуль коефіцієнта передачі вторинного хвилеводу, замкнутого в кільце т = 0,968. Час одного пробігу хвилі по кільцю ю = L / Уен = 1,26 не при довжині кільця L = 0,5 м і довжині хвилі 1 = 3 см. Довжина вихідних імпульсів на рівні половинної потужності становить zui «12 не та ті2 «15 не. Результати експериментів збігаються з розрахунковими даними.

IV. Список літератури

[1] Діденко А. Н. Потужні НВЧ-імпульси наносекундной тривалості. – М.: Вища школа, 1984.

[2] Августинович В. А. Швидкий висновок СВЧ енергії з понад розмірного накопичувального резонатора. Прилади й техніка експерименту. Вип. 5, 2002, С. 105-107.

[3] Саламатін В. В. Аналіз перехідного процесу в резонаторі біжучої хвилі / В. В. Саламатін, Г. А. Лук’янчук / / Вісник СевГТУ. Інформатика, електроніка, зв’язок: СБ науч. тр., Вип. 47. – Севастополь,

2003, С. 145-154.

THE MICROWAVE CONVERTER OF RADIO IMPULSES DURATION ON BASE OF THE RUNNING WAVE RESONATOR

Salamatin V. V., Lemeshko G. V., Lukjanchuk G. A. Sevastopol National Technical University Studgorodok, Sevastopol – 99053, Ukraine Tel.: (0692) 235258 e-mail: rt. sevgtu@stel. sebastopol. ua

Abstract – The converter construction method of the microwave radiation modulated by a meander in sequence of coherent microwave impulses of nanosecond duration Is considered. Results of the analysis of transformation process are given.

I.  Introduction

The microwave radio impulses of microsecond duration, find wide application in radiolocation, radio communications, radio sounding and other areas of radio engineering. Reduction of impulses duration is an important task facing the experts of microwave technique. Realization of microwave radiation converters of a generator in the sequence of coherent microwaves impulses of nanosecond duration is connected with a number of difficulties in practice. A method of short coherent microwave reception impulses is given in the report. This method differs from analogues ones [1, 2] by simplicity of realization.

II.  Main part

Structurally the converter consists of a microwave signal generator and a running wave resonator (RWR) connected to it. RWR represents a directed coupler (DC) with a secondary channel locked in a ring.

While generating the microwave power, to the output of the primary DC channel (in shoulder II) two antiphase waves with identical amplitudes come from the generator and from shoulder

IV,   therefore power in shoulder II equals zero. At feeding a modulating impulse of negative polarity the generation of microwave fluctuations stops. The amplitude of the generator wave becomes equal zero and only wave from shoulder IV comes to output II of DC. Change of energy value provided in the resonant ring is connected both with its exit in a shoulder II of DC, and with losses in a ring. In some microseconds the signal at DC output becomes, practically, equal zero. In feeding a modulating impulse of positive polarity, the wave from the generator comes in a shoulder II, its amplitude rapidly decreases because of accumulation of energy in RWR and the antiphase wave comes from a resonant ring into this shoulder. Duration of an impulse at the output also equals some microseconds.

Thus, when generator works with pulse modulation, two short radio impulses are generated at DC output II of RWR: one at the beginning of the process, the other at the end of it.

The influence of increasing and decreasing time of modulating impulse upon the form and duration of short impulses is investigated.

III.  The conclusion

The converter of radio impulses duration is assembling on the directed coupler with orthogonal wave guides and with crosswise slot-hole element of connection. The coupling factor k2 approximately equals 0.032. A module of transfer factor of the secondary wave guide closed in a ring x2 = 0.968. Duration of output impulses at the half power level makes 15 ns. Results of experiments coincide with the calculated data.

Анотація – Розглянуто характеристики резонаторів мм-діапазону, виготовлених з тонких пластинок барієвого фериту з смугової і циліндричної доменними структурами.

I. Вступ

Ферритові резонатори досить широко використовуються в перебудовуються фільтрах і генераторах НВЧ діапазону. Необхідність подмагнічі-вання резонатора і, відповідно, наявність громіздкою магнітної системи, є принциповим обмеженням на шляху мініатюризації відповідних пристроїв, особливо, якщо мова йде про пристрої мм-діапазону. У той же час існує потенційна можливість позбавитися від під-магнічівающего поля і магнітної системи, якщо використовувати магнітостатіческіе резонанси в тонких пластинках гексаферритов з доменною структурою. Тим самим відкривається шлях до мініатюризації різних пристроїв і застосування феритових резонаторів в інтегральних схемах мм-діапазону.

II. Основна частина

Відомо, що в тонких пластинках гексаферритов при відсутності подмагничивающего поля можуть існувати регулярні доменні структури. Це може бути смугова або циліндрична доменна структура. Практично часто реалізується також і їх суміш.

Кожен з названих типів доменної структури характеризується двома яскраво вираженими резонансами в частотній області [1,2]. В пластинках з смугової доменної структурою ці резонанси мають місце на частотах

де у – модуль гіромагнітного відносини, НА – Напруженість поля магнітної кристалографічної анізотропії, М – намагніченість насичення. Якщо ж доменна структура є циліндричної, то відповідні частоти рівні

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»