Максимов Н. А., Панас А. І., Савельєв С. В. Інститут радіотехніки й електроніки РАН, Фрязінская частина 141190, Фрязіно, пл. Введенського, 1, ФІРЕ РАН Тел.: (095) 526-90-04, e-mail: panas@ms.ire.rssi.ru

тх = 1,6, т2 = 0,1, q = 0,05 і g <0,06. Зменшення параметра інерційності від зазначеного вище значення призводить до входу в зону розвинених хаотичних коливань. Вид аттрактора в фазовому просторі системи визначається петлею сідло – фокус з перехідним характерним рухом вздовж сідлової сепаратрісси. Це означає, що в системі присутній амплітудна і фазова нестійкості генерованих коливань. Диференціальний закон розподілу щільності ймовірності коливального близький до нормального, фур’є – спектр досить рівний без виділення будь-яких регулярних складових, рис. 1. Проте видалення углиб зони хаотичних коливань призводить до наростання позитивного ексцесу в розподілі щільності ймовірності до значення (р = 1,45. Це пояснюється тим, що хаотичні коливання системи мають пічковий характер. При видаленні від кордону розвиненого хаосу система більш довгий час проводить поблизу положення рівноваги.

Експерименти проводилися в сантиметровому діапазоні довжин хвиль. Регенеративний підсилювач, що переходить в автогенераторного режим за рахунок зміни коефіцієнта підсилення шляхом варіювання значень напруг харчування, був зібраний за планарной микрополосковой технології на базі транзистора 2T 982 А-2, включеного по схемі із загальною базою і узгодженого по входу і виходу. Позитивний зворотний зв’язок організовувалася тільки за рахунок внутрішніх ємностей транзистора. Напруги живлення колектор-база і емітер-база передбачали їх роздільні регулювання, що дозволяло домогтися максимально можливого набору автоколивальних режимів системи. Діапазон напруг -1,4 В <11Еб < -0,7 В відповідав автогенера-раторних режимам регенеративного підсилювального каскаду. Зміна значень напруги в експерименті 3,6 В кб = 4,2 В, ікб = 1,35 В.

Ефективна ширина спектра хаотичних коливань дорівнює смузі посилення регенеративного підсилювального каскаду в недозбудження режимі. Розрахункове значення параметра інерційності g <

0, 1. Спектр коливань суцільний з малим перепадом спектральної щільності. Нерівномірність спектральної щільності шуму не перевищувала 2 дБ / мВт при відносній ширині смуги порядку 0,1 октави. 90% потужності сигналу системи знаходилося в смузі частот посилення регенеративного підсилювача.

Рис. 2.

Інтегральна потужність сигналу становила 5 – 7% від потужності сигналу системи у випадку регулярного сигналу.

III. Висновок

Запропонована методика дозволяє проводити побудову адекватних динамічних моделей транзисторних систем НВЧ. При використанні значень параметрів реальних систем це дозволяє моделювати динаміку реальних пристроїв в процесі її розробки.

Робота виконана при частковій фінансовій підтримці Російського фонду фундаментальних досліджень (проект № 03-02-16747).

Список літератури

[1] Аніщенко В. С., Астахов В. В., Летчфорд Т. Є. / /

ЖТФ. 1983. Т. 53. В 1. С. 152.

[2] Аніщенко В. С. / / Листи до ЖТФ. 1984. Т. 10. В. 10.

С. 629.

[3] Максимов Н. А.. Кисле В. Я. / / Листи до ЖТФ. 1983. Т. 9. В. 16. С. 979.

[4] Мясін Е. А.. Панас А. І. До питання про стаціонарному стані СВЧ-автогенератора широкосмугових стохастичних коливань. РЕ. 1983. Т. 28. № 12. С. 2423.

[5] Неймарк Ю. І. Ланда П. С. Стохастичні і хаотичні коливання. М.: Наука, 1987, 424 С.

[6] Дмитрієв А. С.. Кисле В. Я. Стохастичні коливання в радіофізиці і електроніці. М.: Наука, 1989,

280 С.

[7] Савельєв С. В. Біфуркаційні явища з адитивним збільшенням періоду коливань в одномодової радіофізичної системі. / / РЕ. 1992. Т.37. № 6.

C.1064.

[8] Кисле В. Я.. Савельєв С. В. Перехід порядок-хаос в системі двох зв’язаних автогенераторів з виділеною інерційністю. / / РЕ. 1994. Т.39. № 6. С.963.

[9]    N. A. Maksimov. S. V. Savel’ev. Bifurcation phenomena with additive increase in the oscillation period in a system with one and a half degrees of freedom. // Technical Physics Letters. 2003. Vol. 29. No. 9. Pp. 736.

SYNTHESIS OF THE CHAOTIC AND REGULAR DYNEMIC IN MICROWAVE TRANSISTOR SYSTEM

Maksimov N. A., Panas A. I., Savel’ev S. V. Institute of Radioengineering and Electronics RAS Fryazino, Russia e-mail: panas@ms.ire.rssi.ru

Abstract – Method of the create dynamical models of the MICROWAVE transistor systems is allow.

I.   Introduction

Systems with inertia, exhibiting regular and complicated dynamics, evolution of the autooscillation process depends both on the connection of inertial chain and on the type of dynamic characteristics of a nonlinear amplification element. Because these systems may to use dynamical models of the MICROWAVE transistor systems, which consist of the inertial and the nonlinearity.

II.   Main part

The system with one and a half degrees of freedom (representing a modified oscillator with inertia) demonstrates a sequence of period doubling bifurcations on the transition to chaos. These autooscillation system study in which the transition to chaos took place as a result of sequential increase in the oscillation period according to the natural scale law. An autooscillation system was experimentally studied in which the transition to chaos took place as a result of sequential increase in the oscillation period according to the natural scale law. A mechanism of the transition to chaotic oscillations show, what the form of an attractor in the phase space is determined by a double saddle-focus loop with a characteristic transient motion along the saddle separatrix.

III.   Conclusion

The above analysis shows that a global chaotization of oscillations in the system studied is preceded by a sequence of bifurcations according to the natural scale law, whereby the zones of stable motion alternate with the zones of chaotic motions.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»