Максименко Ю. П., Лягоскін А. В., Коваленко І. Г. В / ч А0375 а / я 103, м. Київ, 01015, Україна тел.290-41-73

Анотація – Розглянуто можливості програмного комплексу аналізу ЕМС, його застосування та шляхи розвитку.

I. Вступ

Переваги технологій рухомого стільникового зв’язку стандарту GSM, такі як цифрове якість, кодування, конфіденційність зв’язку, надання інтегрованих послуг, викликають зростання затребуваності цих послуг.

Робота мереж рухомого стільникового зв’язку DCS-1800 в режимі з груповим використанням частотних каналів дозволяє підвищити ефективність використання виділених частот і завадостійкість системи.

Використання стандарту DCS-1800 ускладнено тим, що в цих смугах працює велика кількість радіорелейних станцій (РРС) цивільного і військового призначення. У цій ситуації актуальною стає завдання оцінки електромагнітної сумісності (ЕМС) цих засобів зв’язку.

Вирішення цього завдання полягає в оцінці завадостійких-вої обстановки, виборі та обгрунтуванні критеріїв оцінки умов електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ), розрахунку рівня перешкод на вході приймального пристрою РЕЗ, аналізі результатів розрахунку. Ці завдання пов’язані з великим обсягом розрахунків, і здійснюються за допомогою спеціалізованого програмного комплексу (ПК), розробленого фахівцями Наукового центру зв’язку та інформатизації Збройних Сил України.

II. Основна частина

Програмний комплекс призначений для розрахунку можливого впливу РЕЗ стандарту DCS-1800 Ha РЕЗ фіксованої служби, які працюють в тому ж діапазоні частот. В основу розрахункових модулів програми покладені рекомендації ITU-R.

ПК реалізований по архітектурі «клієнт-сервер». Для розрахунку множників ослаблення використовується інформація про рельєф, забудови, зелених насадженнях вздовж лінії розповсюдження радіосигналу, тобто профіль траси, якою розраховується з використанням цифрових карт місцевості (рис.1.). Програма працює під управлінням операційних систем Windows 98/NT / 2000/ХР/М Е.

ПК забезпечує можливість:

– введення, коригування і збереження в базі даних інформації щодо типу і технічних характеристик обладнання, місця розташування, висоти підвісу та напрямки антен, частот випромінювання, зв’язності РЕЗ базових станцій стандарту DCS-1800 і РЕЗ фіксованої служби;

-вибірки РЕЗ, які потенційно можуть впливати на окрему радіорелейний станцію;

– використання різних джерел для побудови профілю траси;

– використання різних модулів розрахунку ослаблення сигналу за рахунок розповсюдження;

– розрахунку впливу роботи базових станцій стандарту DCS-1800 на кожну РРС, визначену користувачем;

– відображення складових розрахунку, необхідних для оцінки впливу у вигляді таблиці;

– збереження результатів розрахунку у вигляді XML-документа або в форматі документа Microsoft Word;

– коригування і друку результатів за допомогою текстового редактора Microsoft Word.

Рис. 1. Розрахунок профілю траси з використанням цифрових карт місцевості.

Fig. 1. Calculation of propagation path profile using digital maps of terrain

Функціонально ПК складається з (рис.2.):

– програмного забезпечення СУБД InterBase Server, встановленого на ПЕОМ, де буде фізично знаходитися база даних, і InterBase Client на ПЕОМ, де буде вестися БД і виконуватися розрахунки;

– бази даних РЕЗ, яка містить в собі інформацію про РЕЗ фіксованої служби в певному діапазоні і РЕЗ стандарту DCS-1800;

– картографічної підсистеми;

– модуля введення, відображення та коригування даних;

– розрахункових модулів.

У доповіді будуть представлені схема алгоритму та особливості роботи ПК.

Основна проблема створення програмного забезпечення полягає у відсутності єдиних методик розрахунку параметрів ЕМС, прийнятих на державному рівні. В напрямку створення загальнодержавних методик частотного планування РЕЗ різних служб радіозв’язку ведуться роботи фахівцями УНДІРТ, Держкомзв’язку України та ін

Рис. 2. Функціональний склад ПК.

Fig. 2. Functional structure of a software system

Основні відмінності ПК від аналогічних продуктів іноземного та вітчизняного виробництва:

– модульна конструкція, що дозволяє проводити розрахунки ЕМС для РЕЗ різних діапазонів частот і служб радіозв’язку;

– мережеве виконання комплексу, яке дозволяє одночасно вести розрахунки ЕМС декільком користувачам при наявності загальної бази даних оперативної та картографічної інформації;

– високе співвідношення можливостей комплексу і його ціни.

I. Висновок

Розроблений програмний комплекс дозволив значно скоротити час при проведенні розрахунків параметрів електромагнітної сумісності між базовим обладнанням DCS-1800 c груповим використанням частот і засобами фіксованого зв’язку.

З використанням цього програмного комплексу науковим центром було проведено ряд науково-дослідних робіт, проведено аналіз ЕМС понад 1500 частотних присвоєнь базових станцій DCS-1800.

Існуюче програмне забезпечення постійно допрацьовується, поліпшуються функціональні характеристики та інтерфейс користувача, доповнюється новими методиками розрахунку параметрів ЕМС, новими методами роботи картографічної підсистеми.

SOFTWARE SYSTEM FOR ANALYSIS OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY BETWEEN FIXED SERVICE EQUIPMENT AND DCS-1800 BASE EQUIPMENT WITH GROUPED FREQUENCY APPLICATION

Maximenko Y. L, Lyagoskin A. V., Kovalenko I. G.

Military unit A0375 office box 103, Kyiv, 01015, Ukraine tel. 290-41-73

Abstract – Capabilities of software system designed for electromagnetic compatibility assessment, its application and ways of development are described.

I.  Introduction

Functioning of mobile cellular communications network DCS-1800 with application of mode of frequency channels grouped utilization permits to increase effectiveness both use of assigned frequencies and system interference immunity.

Sharing of frequency band between a large number of military and civilian radio relay stations make difficulties for application of DCS-1800 standard. Taking into account these conditions assessment of electromagnetic compatibility between military and civilian equipment becomes an important and actual task. To resolve this problem it is necessary to assess interference environment, to select and prove assessment criterion for electromagnetic compatibility (EMC) of radio electronic equipment, to calculate interference level at the entry of receiving part of radio electronic equipment and analyze calculation results. These tasks generate a large amount of calculations and can be executed with help of special-purpose software system that has been created by specialists of military unit A0375.

II.  Main part

Software system is designed for calculation of possible influence of DCS-1800 standard radioelectronic eqipment on fixed services radioelectronic equipment which operate in the same frequency range. Recommendations of ITU-R are the basis of software modules. Software system has been realized in accordance with «client-server» architecture. The information about relief, buildings, green plantations along propagation path is used for propagation factors calculations. This propagation path profile can be calculated with application of digital maps of terrain. Software operates under control of operational systems Windows 98/NT/2000/XP/ME.

Software system provides the following advantages:

–       input, correction and saving of information concerning type and characteristics of equipment, location, height and antennas directions, reflection frequencies, connectivity between radio electronic equipment of base station of DCS-1800 standart and fixed service radioelectronic equipment;

–       radioelectronic equipment selection, which potentially can influence separate radio relay stations;

–       use of different sources for construction of propagation path profile;

-use of different modules for calculation of propagation factor due to distribution;

-calculation of influence DCS-1800 standard base stations on each radio relay station, which is defined by user;

–       representation of calculation components which are necessary for estimation of influence (as a diagram);

–       saving of calculation results as a XML-document or as a Microsoft Word document.

Main problem of software development is concluded in absence of common procedures of EMC parameters calculation, approved at national level.

III.  Conclusion

Software system which has been developed allowed significantly reduce time for conducting of EMC parameters calculations between DCS-1800 standard base equipment with grouped channel utilization and fixed service equipment.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології»