Чуканова Г. А., Литвиненко С. В., Шурд Г. Г.

АТ НДІ радіотехнічних вимірювань м. Харків 61054, а / я 1054, Україна Тел. (0572) 269541, e-mail: Chukanova@niiri.kharkov.com Дорошенко Г. І.

Харківська медична академія післядипломної освіти м. Харків 61176, вул. Корчагінців, 58 Тел. / Факс (0572) 7113556


Анотація У доповіді повідомляється про пристрій і основних технічних характеристиках медичного апарату радіохвильової терапії АМРВТ, методику і позитивних результатах його застосування в якості монотерапії початкових форм судинних захворювань головного мозку. Виявлено гіпотензивний, Симпатолітичні, антиноцицептивной ефекти використовуваного режиму терапевтичного впливу.

I. Вступ

Відомо, що електромагнітні випромінювання радіодіапазону (ЕМІ РД) нетеплового рівня потужності можуть робити істотний вплив на функціональний стан різних систем організму хворого і перебіг патологічних процесів [1-3].

На основі результатів досліджень з вивчення впливу параметрів ЕМВ РД на динаміку патологічних станів у експериментальних тварин, а також результатів медичної апробації рекомендованих режимів ЕМІ РД на базі кафедри неврології та нейрохірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти (ХМАПО), у ВАТ «АТ НДІ радіотехнічних вимірювань» розроблений апарат медичний радіохвильової терапії (АМРВТ).

II. Основна частина

До складу АМРВТ входять: блок формування, управління та контролю (БФУК) з розміщеними в ньому генератором несучих коливань, підсилювачем потужності, формувачем спеціальної послідовності прямокутних імпульсів, джерелом живлення; випромінювач зі штативом.

На передній панелі БФУК розміщені: тумблер «мережа», індикатор рівня потужності на вході випромінювача; набірне поле для вибору режимів роботи і параметрів імпульсної послідовності, які відображаються на рідкокристалічному індикаторі.

Основні технічні характеристики апарату: несуча частота (1250 ± 20) МГц; щільність потоку потужності в центрі зони опромінення не більше 10 мкВт / см2; Вид модуляції імпульсна; частота проходження імпульсів змінюється за спеціальним законом у межах 1 … 3 кГц; параметри мережі живлення: напруга (220 ± 22) В і частота (50 ± 0,5) Гц.

Генератор несучих коливань реалізований за схемою двотактної на транзисторах типу 2SC3356; як підсилювач використаний підсилювач типу М68719 з рівнем вихідної потужності до 16 Вт

АМРВТ забезпечений однокристальним процесором типу Адіс 812 BS Analog Devices, в пам’ять якого записані необхідні параметри режимів випромінювання, що збільшує можливість використання модуляційних режимів в даному апараті.

Блок живлення побудований за типовою трансформаторної схемою з подальшим випрямленням і згладжуванням пульсацій.

Випромінювач виносної, плоский, зі штативом спеціальної конструкції, що забезпечує можливість закріплення під час процедури над областю дії.

Загальне конструктивне виконання, невелика вага і габарити дозволяють використовувати апарат для стаціонарного та амбулаторного лікування.

Лікування здійснюється шляхом впливу модульованого ЕМВ РД на шийно-комірцеву зону. Тривалість сеансу до 60 хвилин, курс лікування

– 10 н-15 сеансів.

Проведено курс лікування за допомогою апарата АМРВТ 108 хворих з цереброваскулярною патологією. Позитивні ефекти електромагнітної терапії СВЧ у вигляді усунення окремих симптомів хвороби зареєстровані у 104 хворих (98,5%).

При монотерапії початкових форм судинних захворювань головного мозку (дисциркуляторна гіпертонічна енцефалопатія 2 ст., Початкові прояви недостатності кровопостачання головного мозку) в вищеописаної дозі протягом 10-15 сеансів привело до регресії клінічної симптоматики у 78% пацієнтів. Індекс клінічної активності склав 2,58. Головний біль регресувати в 68,8% випадків; кардіалгія 4,9%; порушення зору 38,1%; пам’яті 38,5%. Зникли скарги на запаморочення у 90,1%; шум у вухах 90,1%; у 40,5% регресували параксизмальной явища. Регрес клінічної симптоматики поєднувався із зниженням артеріального тиску (АТ) в середньому: систолічного на 14,5 +1,5 мм. рт. ст.; діастолічного на 5,5 +1,5 мм. рт. ст.

Достовірно (Р <0,05) знизилася середня АД, зменшилася активність ерготропних впливів (Р <0,05), відзначена нормалізація вегетативної активності, покращилися адаптаційні можливості серцево-судинної системи.

На ЕЕГ позитивна динаміка виражалася у вигляді наростання спектральної потужності альфарітма, посилення його періодичності і поліпшення церебральної активності. На РЕГ відзначалося збільшення пульсового кровонаповнення судин головного мозку за рахунок зниження периферичного опору. Дані ультразвукової допплерографії свідчили на користь нормалізації середньої лінійної швидкості кровотоку по магістральних судинах головного мозку.

У жодного хворого не було зафіксовано непереносимості електромагнітної терапії або яких-небудь побічних реакцій на неї.

Таким чином, ЕМІ апарату є потужним неспецифічним адаптогенним чинником, що викликає оптимізацію мікроциркуляції і клеточномембранного гомеостазу при початкових церебральної ішемії.

Виявлені гіпотензивну, сімпатолітічес-кое, антиноцицептивной дії дозволяють покращувати структурно-функціональні властивості еритроцитів і одночасно знижувати їх агрегаційну здатність і деформованість, що покращує реологічні властивості крові.

В процесі проведення медичної апробації АМРВТ були отримані три патенти на спосіб лікування початкових форм судинних захворювань головного мозку, спосіб лікування прозопалгія і спосіб лікування дискогенних захворювань.

IV. Список літератури

[1] Арзумаков Ю. П., Білецький О. В., Девятков Н. Д., Лебедєва Н. Н. Застосування мм-хвиль в клінічній медицині (останні досягнення) / Міліметрові хвилі в медицині та біології. / Російський симпозіум , М., 1997,

[2] Давидочкін В. М., Давидочкіна С. В., Маторін А. В. Розробка і застосування апаратів для радіочастотної терапії електромагнітним полем. / Вісник нових медичних технологій, 1998, № 1, с. 40.

[3] Холобов Ю. А., Лебедєва Н. Н. Реакції нервової системи людини на електромагнітні поля. М: Наука, 1992.

RADIOWAVE THERAPY APPARATUS AND ITS APPLICATION IN TREATING CEREBROVASCULAR PATHOLOGIES

Chukanova G. A., Litvinenko S. V., Shurda G. G. ‘Research Institute of Radio Engineering measurements’ JSC P.O.Box 1054, Kharkiv, Ukraine, 61054 phone +380 (572) 269589 e-mail: Chukanova@niiri. kharkov. com Doroshenko G. I.

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education 58 Korchagintsev Str., Kharkiv, Ukraine, 61176 phone +380(57) 7113556

I.  Introduction

A medical radiowave therapy apparatus (MRWTA) has been designed at the ‘Research Institute of Radio Engineering Measurements’ Joint-Stock Company after investigating the influence of radio-frequency EM radiation on the dynamics of pathological states in test animals with regard to RF EMR modes medically proven at the Neurology and Neurosurgery Department of the Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education.

II.  Main part

The MRWTA comprises the following: a generating, controlling and monitoring unit (GCMU) housing a carrier oscillator; a power amplifier; a square pulses sequencer; a power supply; a radiator with a stand.

The GCMU top panel includes the following: ‘Network’ toggle switch; an indicator of power level at the radiator input; a control panel for selecting operating modes and pulse sequence parameters which are displayed on an LCD.

The principal specifications of the apparatus are as follows: carrier frequency 1250±20MHz; power flux density in the radiation zone centre below 10|jW/cm2; modulation type pulsed; the pulse repetition rate varies according to a preset sequence within 1..,3kHz limits; power supply voltage 220±22V at 50±0,5Hz.

The carrier oscillator is of a push-pull type built on 2SC3356 transistors; an M68719 amplifier with an output power of up to 16Wis used.

The MRWTA is equipped with an AdiS 812 BS Analog Devices single-chip processor whose memory stores the necessary radiation parameters, which offers enhanced opportunities for using modulation modes.

The overall design, small weight and dimensions allow for the device to be used both for impatient and outpatient treatment.

The treatment is conducted by means of applying a modulated RF EMR to a cervico-collar zone. A single session lasts up to 60 minutes, the course of treatment comprises 10-15 sessions.

The MRWTA was used to treat 108 patients with cerebrovascular pathology. Positive effects of microwave electromagnetic therapy manifested in the reduction of certain symptoms were registered with 104 patients (98.5%).

During the monotherapy of initial forms of vascular cerebropathy (a 2nd degree discirculatory hypertensive encephalography, initial manifestations of brain blood supply inadequacy) at the above dosage a regression in clinical symptomatology was observed for 78% of the patients within 10-15 sessions. The clinical activity index was 2.58. The headache retrogressed in 68.8% of the cases; cardialgia in 4.9%; visual impairments

–   in 38.1%; memory impairments in 38.5% of the cases. Patient complaints of vertigo and/or tinnitus disappeared in 90.1% of the cases; paroxysmal symptoms retrogressed in 40.5% of the cases. The clinical symptomatology regression was combined with decreased blood pressure: systolic by 14.5±1,5mm Hg, diastolic by 5.5±1,5mm Hg.

The average blood pressure (P<0.05) and the activity ergotropic effects (P<0.05) were proven to decrease; there was a marked normalization in vegetative activity; adaptive capabilities of cardiovascular system improved.

In EEGs the positive dynamics expressed in growing spectral power and periodicity of alpha rhythm, improved cerebral activity. Pulse filling of brain vessels increased due to reduced peripheral resistance. Ultrasonic dopplerography data bore witness to normalized linear blood velocity across great vessels of brain.

No patient displayed any intolerance of electromagnetic therapy or concurrent reactions to it.

III.  Conclusion

The EM radiation of the apparatus is a nonspecific adaptogenic factor causing optimized microcirculation and cellmembrane homeostasis for the conditions of initial cerebral ischemia.

The observed hypotensive, sympatholytic and antinociceptive effects allow for the structural and functional properties of erythrocytes to be improved and at the same time for their aggregative capacity and deformability to be reduced, which results in improved blood flow properties.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.