Пономаренко В. І., Попов В. В. Таврійський Національний Університет ім. Вернадського, Кафедра Експериментальної Фізики e-mail: GHz@ukr.net


Анотація У статті розкрито алгоритм ефективної методики комп’ютерної обробки многорезонансних експериментальних кривих.

I. Вступ

На Рис. 1 представлені відношення розподілу коливальних станів молекули АСП по енергії для різних значень потужності джерела до рівноважного розподілу, що виникає при нульовому рівні потужності випромінювання. Потужність джерела дається у відносних одиницях

. Видно, що зі зростанням нерівноважності

зростає заселеність високоенергетичних станів. Обчислимо швидкість дисоціації молекул АСП в квазістаціонарних станах, представлених на Рис. 1. Залежність швидкості дисоціації АСП від потужності імпульсного джерела представлена ​​на Рис. 2. Ця залежність має область різкого зростання в області, відповідної області різкого зростання функції розподілу на Рис.1

Рис, 1, Відношення нерівноважної функції розподілу до рівноважної в залежності від енергії квантів і мош, ности джерела

Fig. 1. Dependence of non-equilibrium function of distribution to equilibrium depending upon energy of quantum and power of a source

Рис. 2. Відношення швидкості дисоціації молекул АСП до рівноважним швидкостям дисоціації в залежності від потужності джерела

Fig. 2. Dependence of dissociation speed of molecules APP to equilibrium dissociation speed depending upon a source power

I. Висновок

Таким чином, у роботі наведено теоретичне обгрунтування концепції запобігання та усунення-ня АСП в свердловинах та трубопроводах за рахунок створення квазістаціонарного нерівноважного стану середовища під впливом послідовності імпульсів електромагнітного поля. Найбільш ефективним є, на думку авторів, здійснення запропонованого впливу спільно з впливом на АСП відкладення ударних хвиль, що збуджуються тим же джерелом високої напруги, що використовується для генерації послідовності електромагнітних імпульсів. При цьому схема генерації ударних хвиль може бути подібна схемі, використовуваної в [1].

II. Список літератури

[1] Коляда Ю. Є. flonoeifli НАНУ, № 4, 2000, с. 83.

[2] Балакірєв В. А.. Сотников Г. В. Усунення парафінових плівок електромагнітним випромінюванням. – В кн.:

11-я Міжнародна Кримська конференція «СВЧ техніка і телекомунікаційні технології» (КриМіКо’2001). Матеріали конференції [Севастополь, 10-14 вересня 2001 р.]. – Севастополь: Вебер, 2001, с. 657. ISBN 966-7968-00-6, IEEE Cat. Number 01EX487.

[3] Набока А. М., В. І. Карась, В. В. Мухін, В. Є. Новиков. Про кінетиці електронів і молекул в ППР в молекулярних газах. Препринт ХФТІ 87-18. Москва-ЦНІІатомінформ, 1987.

[4] А. В. Кац, В. М. Конторович С. С. Мойсеєв,

В. Є. Новиков. ЖЕТФ, т. 44, 1976, с. 93.

[5] В. І. Карась, С. С. Мойсеєв, В. Є. Новиков. ЖЕТФ, т. 71, 1976, с. 744.

[6] С. С. Мойсеєв, В. Е. Новиков, В. П. Семиноженко. Фізика і техніка напівпровідників, 14, вип. 2, 1980, с. 402-403.

[7] А. В. Бобильов. ДАН СРСР, 20, 1976, с. 820.

REMOVAL AND PREVENTION CONCEPTION ON THE BASE OF ELECTROMAGNETIC PULSE INTERFERENCE ON PARAFFIN MOLECULES FOR ASPHALT-PARAFFIN SEDIMENT

Naboka A. М., Rozdestvenskiy V. A.

Corporation “UkrGazNefteMash”

Ivan Dubovoy St. 6/4, Kharkiv 61003, Ukraine Chervinskiy V. P.

Scientific Research Institute “UkrNIIGaz” Krasnoshkolnaya Nabereznaya 20,

Kharkiv 61018, Ukraine Novikov V. E., Litvinenko V. V., Klepikov V. F.

Scientific & Tecnological Center of Electrophysics, NASU 61002, 28 Chernyshevsky St., P.O. Box 8812 Kharkov, Ukraine E-mail: nve@vl.kharkov.ua

Abstract The of the complex approach conception for the of a problem solving to prevent growth of asphalt-paraffin sediment (APS) is presented on the basis of electrophysical methods of influence upon APS components of a molecule.

I.  Introduction

The of the complex approach conception for the of a problem solving to prevent growth of asphalt-paraffin sediment (APS) is presented on the basis of electrophysical methods of influence upon APS molecules.

The most effective influence upon molecules could be obtained on connection between complexes of APS forming atoms. To effect upon these connections it is necessary to excite molecules either on resonant frequencies of these connections, or at the bottom power level, it is energetically more preferable, it was achieved as a result ofthe subsequent evolution of oscillatory conditions of APS molecule as a result of collisions [3].

II.  Main part

The distribution of oscillatory conditions of APS molecule on energy for different values of capacity of a source to the equilibrium distribution arising at a zero level of capacity of radiation is presented on Fig. 1. Power of a source is given in arbitrary units

P до wo/ . It is obvious that the high-energy population conditions

/ nT

arise with growth of non-equilibrium ones. We shall calculate dissociate speed of molecules APS in steady states the conditions submitted on Fig. 1. Dependence of dissociate speed of APS from capacity of a pulse source is submitted on Fig. 2. This dependence has area of sharp growth in the field of corresponding area of sharp growth of function of distribution (Fig. 1).

III.  Conclusion

Thus, the theoretical substantiation of the concept of prevention and elimination APS in wells and pipelines is resulted due to steady state creation for the non-equilibrium condition of environment under influence of sequence of pulses of an electromagnetic field. In opinion of authors the most effective is realization of the proposed influence together with influence on APS adjournment of the shock waves raised by the same source of high voltage used for generation of sequence of electromagnetic pulses. Thus, the circuit of generation of shock waves can be similar to the circuit used in [1 ].

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.