В. Б. Бахвалов, Е. В. Лукашук, А. В. Усіченко ВАТ “АТ Науково-дослідний інститут радіотехнічних вимірювань” (ВАТ “АТ НДІРВ”) Харків, Україна e-mail: common @ niiri. kharkov. сот


Анотація Пропонується технічне рішення з побудови пеленгатора для пеленгування джерела радіовипромінювання в секторі малих кутів місця над землею. Пропозиція грунтується на використанні рознесеною антеною системи та амплітудного методу пеленгування

Для вимірювання кутових координат повітряних об’єктів зазвичай використовують відомі амплітудні і фазові методи вимірювання. Істотним недоліком відомих методів є те, що вони не забезпечують вимір малих кутів місця повітряної цілі над землею. Це пояснюється шкідливим впливом землі.

Для усунення цього недоліку пропонується нове технічне рішення з побудови наземного пеленгатора для вимірювання малих кутів місця джерела радіовипромінювання.

Нова пропозиція грунтується на використанні антеною системи з трьох горизонтальних вібраторів з плоскими металевими рефлекторами, постійних фазовращателей і суматорів сигналів цих вібраторів. Дві кутові координати джерела радіовипромінювання визначають по відношенню амплітуд прийнятих сигналів, що дозволяє усунути недоліки відомих кутомірних систем.

Кут місця в і азимут р джерела радіовипромінювання пропонується визначати за наступними формулами

де h висота підйому нижнього вібратора над поверхнею землі;

UB, UH амплітуди напруг на виходах амплітудних детекторів приймачів правого верхнього та нижнього вібраторів відповідно;

Uz-i, і ^ 2 амплітуди напруг на виходах амплітудних детекторів першого і другого суматорів відповідно;

X довжина хвилі,

верхні знаки в співвідношенні для (3 беруть в секторі

малих значень цих кутів ± arcsin

Для вимірювання малого кута місця джерела радіовипромінювання використовують верхній правий 1 і нижній 3 вібратори. Через впливу землі діаграми спрямованості цих вібраторів у вертикальній площині стають багато пелюстковими, а для вимірювання кута місця джерела використовують нижні інтерференційні пелюстки нижнього і верхнього вібраторів. Ці пелюстки утворюють як би зміщені по куту місця дві діаграми спрямованості, які і використовують для визначення кута місця амплітудним методом. Висота h підйому над землею нижнього вібратора вдвічі менше висоти підйому верхнього вібратора, що забезпечує однозначне визначення кута місця джерела в межах нижнього інтерференційного пелюстки нижнього вібратора.

Формули (1), (2) отримані з аналізу схеми рис.1.

Таким чином, запропоноване пристрій забезпечує визначення двох кутових координат джерела радіовипромінювання з відносин амплітуд сигналів, прийнятих трьома рознесеними вібраторами, що дозволяє пеленгувати джерело з широкосмуговим сигналом в секторі малих кутів місця над землею за допомогою порівняно невеликий нерухомою антеною системи.

DIRECTION-FINDER OF RADIATION SOURCE LOCATED IN THE SECTOR OF SMALL ANGLES ABOVE THE GROUND

V. B. Bakhvalov, E. V. Lukashuk, A. V. Usichenko JSC “Scientific-Research Institute of Radio Measurements”

Kharkov, Ukraine e-mail: common@niiri. kharkov.com

Well-known amplitude and phase measuring methods are widely used for measuring angle coordinates of flying targets. The significant disadvantage of widely-used methods is that they do not provide measuring of small angles of flying objects position above the ground. It is explained by deleterious influence of earth.

In order to get rid of that disadvantage, we propose new technical solution for development of ground direction-finder designed for small-angle position of radioradiation source.

It is based on antenna system including three horizontal vibrators with flat metallic reflectors, constant phase-rollers and summators of these vibrators’ signals. Two angle coordinates of radiation source are determined in accordance with received signals amplitude that allows to eliminate disadvantages of the well-known angle-measuring systems.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.