Тлазиріна Н. І., * Аболонін А. Ф., ** Воторопін С. Д.

* ГУ НДІ ПЗ ТНЦ СО РАМН м. Томськ, Росія ** ФГУП “НІІПП” м. Томськ, Росія e-mail: vot@mail.tomsknet.ru


Анотація Наростання зловживання психоактивними речовинами і наркотиками, низька ефективність лікування змушує шукати нові методи на основі інформаційно-хвильових процесів. Проведено комплексне вивчення впливу мікрохвильової резонансної терапії на перебіг синдрому позбавлення у 65 хворих опійної наркоманією (код по ICD-10 F11.X середній вік 23 ± 3,2 г середня добова доза наркотику 12,3 ± 4,6 продажних грам опію). Виявлено, що на тлі застосування МРТ швидше відбувається редукція психопатологічної симптоматики. Скорочується загальна тривалість абстинентного синдрому, знижуються дози медикаментозних препаратів

I. Вступ

Все більш стресогенний спосіб життя сучасної людини, що змушує його перевищувати можливості власного генотипу веде до глобального зростання зловживання психоактивними речовинами, найпоширенішими з яких є алкоголь і опіатні наркотики [1, 2]. Низька ефективність традиційного лікування спрямованого на окремі ланки патологічного процесу (більше 96% хворих проходили лікування в наркологічних установах повертаються до вживання опіатних наркотиків протягом пер-вих Зх місяців) зумовлює необхідність пошуку і створення нових способів і методів лікування. Одним з таких методів є метод мікрохвильової резонансної терапії [3].

Сучасні дослідження інформаційних процесів в організмі людини істотно змінюють наше розуміння про дію системи регуляції функцій організму при впливі як фізіологічних стресорів і факторів зовнішнього середовища, так і патологічних, якими є і наркотичні речовини [3-5].

Стан хвороби, в тому числі і залежності до психоактивних речовин, виникає, з точки зору інформаційної теорії, через розладів регуляції когерентної електромагнітної основи життєвих процесів і руйнування їх внутрішніх осциляторів, але воно може бути усунено або зменшено отриманням ззовні специфічних електромагнітних потоків енергії, резонансні оптимальним частотам його динамічних систем. Таким чином, лікувальним фактором, поряд з хімічною речовиною і великими кількостями поглинається енергією зміненими тканинами, може бути й інформація [6]. При вивченні дії електромагнітних хвиль міліметрового діапазону вже виділені основні резонансні частоти, на яких міліметрові хвилі проникають в організм. Терапія проводиться на виділених частотах, а про ефективність судять і по зміні амплітуди резонансних піків і по зміні провідності БАТ і за даними клінічних досліджень [7].

II. Основна частина

Виходячи з цього, метою нашого дослідження стало вивчення впливу мікрохвильової резонансної терапії на перебіг синдрому позбавлення у наркоманів. Нами проведено комплексне обстеження 65 хворих з психічними і поведінковими розладами внаслідок зловживання препаратами містять алкалоїди опію код за МКХ-10 F11.2x, що знаходилися на лікуванні у відділенні адиктивних станів НДІ психічного здоров’я. При надходженні всі пацієнти перебувають у стані абстиненції. Середній вік на момент госпіталізації 23,4 ± 3,2 р. Середня добова доза вживаного наркотику склала 12,3 ± 4,6 продажних грам “ханки” (Опію-сирцю). Для купірування патологічних розладів поряд з медикаментозними методами у 45 хворих використовувалася мікрохвильова резонансна терапія апаратом Стелла1 з довгою випромінюваної хвилі 7,1 мм. [8-10]. Контрольну групу склали 20 хворих отримували тільки стандартну лікарську терапію.

Основними проявами синдрому позбавлення були больовий синдром, афективні порушення (тривога і депресія), астенічний синдром і диссомнические порушення. Полегшення при больовому синдромі пацієнти відчували вже в процесі першого сеансу терапії, повністю больовий синдром при використанні МРТ купировался на Зй день (у контрольній групі на 6-й), афективні розлади редукувалися на 6 день (у контролі на 7-й), астенічні розлади (особливо вегетативний компонент) зникали на 6 день (в контролі на 8-й), диссомнические розлади значно знижувалися вже в перший день і зникали на 7 (в контролі зберігалися більше 8 днів). З цього випливає, що МРТ змінює стан центральної нервової системи, як безпосередньо змінюючи функціональний стан деяких систем, так і опосередковано, змінюючи метаболізм і гормональну регуляцію. Середній термін купірування основних Клінічних проявів абстинентного синдрому в основній групі склав 7,12 ± 1,2 дня (у контрольній 8,2 ± 1,6). Крім того, застосування МРТ дозволяло на 30% знизити дози знеболюючих і седативних препаратів.

III. Висновок

Таким чином, мікрохвильова резонансна терапія впливає на всі рівні інтеграції в центральній нервовій системі, виконуючи регуляторну функцію. Використання МРТ в комплексній терапії синдрому позбавлення при опійної наркоманії дозволять прискорити редукцію і підвищити якість і повноту купірування абстинентний симптоматики, що створює передумови для формування ремісії.

1. Мандель А. І. Поширеність і патоморфоз алкоголізму та опійної наркоманії в західній сибіру:

Дисс. д-ра. мед. наук. – Томськ, 2000.

2. Семко В. Я. Особистість і адиктивна поведінка. Сибірський вісник психіатрії та наркології, 2002, № 1. с.7-15.

3. Семко В. Я., Бохан Н. А., Глазиріна Н. І. КВЧ-терапія: межі та можливості нового методу в психіатрії та наркології. Сибірський вісник психіатрії та наркології. Томськ, 1996. N 1. с. 73-76.

4. Лян Н. В, Лян В. Н., Воторопін С. Д. Спосіб лікування токсикоманії. Рішення ФИПС про видачу патенту РФ по заявці 99125726/14 (027151) від 15.12.2002 р.

5. Лян Н. В., Лян В. Н., Воторопін С. Д. міліметрова терапія в лікуванні токсикоманій. Xll-й Російський симпозіум з міжнародною участю “Міліметрові хвилі в біології та медицині”. Праці симпозіуму. М.: 30 жовтня-1 листопада 2000.

6. Міліметрові хвилі в медицині та біології:

СБ науч. тр. під ред. акад. Н. Д. Девяткова.

М.: ІРЕ АН СРСР, 1989. – 307 с.

7. Glazirina N. Microwave therapy of cerebral pathology complicated alcoholism and narcomania. The World Journal of Biological Psychiatry (World Federation of Societies of Biological Psychiatry).7-th World Congress of Biological Psychiatry, 1-6 July, 2001, Berlin, Germany.-P 015-04.

8. Воторопін С. Д., Кожем’якін А. М. Фізіотерапевтичні пристрої оптичного і КВЧ діапазонів довжин хвиль – В кн.: 8-а Міжнародна Кримська конференція “НВЧ-техніка і телекомунікаційні технології” (КриМіКо’98). Матеріали конференції. [Севастополь, 14-17 сент. 1998]. – Севастополь: Вебер, 1998, т. 2, стор 620-624. ISBN 966-572-027-9.

9. Воторопін С. Д., Кожем’якін А. М. Біомедична радіоелектроніка, 2001, вип.10, с. 62-67.

10. Воторопін С. Д., Кожем’якін А. М. Електронна промисловість, 1998, вип. 1-2, с. 178-181.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.