Грубник Б. П. Науково-дослідний центр квантової медицини “відгуки” М3 Україна Київ 01033, Україна тел. (044) 220-09-97


Анотація Представлено аналіз практичного використання MPT в умовах сучасної клініки і методологічні підходи до визначення лікувальної тактики і параметрів лікування в конкретних випадках. Описано сенсорні реакції, що є маркером резонансних частот, що використовуються для лікування. Наведено дані про лікування окремих захворювань за допомогою MPT та їх результати, про протипоказання до використання, обговорені питання лікувальної тактики. Описано методи оперативного контролю за станом пацієнтів в процесі лікування.

I. Вступ

Сучасні уявлення про механізми саногенезу мікрохвильової резонансної терапії (МРТ) засновані на тому, що вплив зовнішніх електромагнітним випромінюванням (ЕМВ) міліметрового діапазону наднизької інтенсивності на біологічно активні точки (БАТ) на поверхні тіла забезпечує корекцію порушень власного електромагнітного каркасу організму, тим самим сприяючи усуненню зумовлених цими порушеннями патологічних змін [1, 3].

Позитивний клінічний ефект отримано при лікуванні більш ніж 60 нозологій: захворювань травного тракту (виразкова хвороба, гастрит, дуоденіт, запалення і дискінезії жовчних шляхів); захворювань дихальної системи (хронічні бронхіти, бронхіти з обструктивним компонентом, бронхіальна астма); патології опорно-рухового апарату (дегенеративно-дистрофічні ураження кісток, суглобів і хребта); імунодефіцитних станів.

II. Основна частина

Проведені дослідження при лікуванні різних типів патологічних процесів показали, що в основі дії МРТ лежить корекція біохімічних процесів в організмі людини, нормалізація метаболізму. При цьому в організм людини не привносяться екзогенні хімічні сполуки. Вважається, що відновлений електромагнітний каркас обумовлює первинні зміни на субклітинному і клітинному рівнях організації біологічного об’єкта [1], а це, в свою чергу, призводить до змін на органному і системному рівнях організації живого, тобто саме на тих рівнях, де формуються симптоми і синдроми, які й визначають клінічну картину, специфічну для кожного захворювання, але яка діагностується лише на рівні цілісного організму.

Іншими словами, дія МРТ реалізується на тих рівнях організації живих систем, де ще немає порушень, специфічних для конкретних нозологій. Саме ця особливість МРТ забезпечує її універсальність і ефективність при таких різних по етіології і патогенезу захворювань і може застосовуватися при широкому колі патологій. Таким чином, МРТ є неспецифічний вид лікування спільного, коригуючого характеру. Незалежно від характеру захворювання в організмі хворих відбувається нормалізація мікроциркуляторного русла, спостерігається імуномодулюючий ефект, оптимізуються процеси енергоутворення. В основі вираженого анальгетіческго ефекту лежить прискорення синтезу і викиду в кров ендогенних опіатів, зокрема бета-ендорфіну і метенкефалін. Встановлено, що їх концентрації можуть підвищуватися багаторазово.

Експериментальні дослідження і накопичений досвід використання МРТ як у НДЦ “відгуки”, так і в практичній охороні здоров’я дають підстави вважати, що абсолютних протипоказань до застосування МРТ немає.

Принциповими особливостями, що відрізняють МРТ від інших методів лікування, в тому числі і тих, які використовують різні фізичні чинники, є індивідуальний характер параметрів електромагнітного випромінювання мм-діапазону. Вони визначаються індивідуально для кожного пацієнта не тільки на весь курс лікування, але іноді, і на кожен сеанс, змінюючись залежно від динаміки клінічного стану.

Серед цих параметрів найбільш важливими є частота електромагнітного випромінювання, його потужність і час впливу на одну точку, перелік точок, обраних для впливу на протязі курсу або сеансу, тривалість лікувального сеансу, їх кількість на курс лікування і періодичність повторення.

З режимів генерації методом вибору є використання монохроматичного випромінювання з індивідуальним підбором резонансних терапевтичних частот. Критерієм вибору терапевтичної частоти є сенсорні реакції, тобто суб’єктивні відчуття хворого, що виникають при впливі на БАТ ЕМІ з певною частотою. На сьогоднішній день, це оптимальний клінічний маркер резонансних частот. Для лікування використовуються частоти ЕМВ, які викликають системні та генералізовані сенсорні реакції. Сенсорні реакції мають індивідуальний характер і залежать від психо-емоційного стану пацієнта, характеру, фази і стадії захворювання.

“Шумовий” режим використовується для лікування дітей молодшого віку, важких хворих, при сильних болях, тобто у всіх випадках, коли контакт з хворим утруднений його станом або віком, а також при дефіциті часу, необхідного для досить тривалого процесу підбору терапевтичної частоти.

“Шумовий” режим доцільно використовувати також при лікуванні хворих, у яких не вдалося отримати достовірних сенсорних реакцій. Аналогічно “шумового” режиму встановлені показання до використання режиму свіппірованія.

Одним з найважливіших параметрів є рецептура БАТ, які використовуються для впливу електромагнітним випромінюванням. Цей складний і неоднозначний питання вирішується декількома шляхами.

Але, в будь-якому випадку, слід враховувати стан хворого, симптоми захворювання, характер перебігу і фазу патологічного процесу, а також стан БАТ. Вся сукупність цих даних, трансформована за допомогою відомих правил, може дати конкретну рецептуру БАТ.

Широко використовуються також інструментальні методи оцінки деяких фізичних характеристик БАТ, зокрема електропровідності шкіри та її температури в точці, з подальшим вибором на їх основі конкретної рецептури. Створені і широко використовуються комп’ютерні програми, засновані на системах Фолля, Накатані, Акабане і різних їх комбінаціях.

Особливості мікрохвильової резонансної терапії зробили актуальним пошук способів оперативного контролю за станом пацієнта в процесі лікувального сеансу, практично в реальному масштабі часу. Найбільш відповідними цим вимогам виявилися цітобіофізіческая оцінка стану організму пацієнта [2], визначення функціональної активності лімфоцитів (Т, У, Олімфоціти, Ва, СДГ-Т, Тх, ДНК-Т, Тх, Ва, КВ-Ва), програмна математична скринінгова оцінка метаболізму і кровообігу [4], визначення вектора стану організму людини на підставі цитохімічних показників (Phinkel LS, Sit’ко SP 1993). Визначення вектора засноване на матричному підході, методах факторного аналізу, в термінах яких стан організму описується набором латентних параметрів у тривимірній системі координат. На основі послідовних контрольних вимірів в процесі лікування положення цієї точки змінюється, що відповідає змінам стану організму. Спрямованість цих змін дає підстави для висновку про векторі стану хворого. Визначаються області положення точки в системі для стану норми, а також можливі траєкторії руху до норми. Відповідно до цих даних при необхідності проводиться корекція параметрів лікування.

Оцінка результатів будь-якого методу лікування, в тому числі і МРТ, передбачає, перш за все, коректну оцінку його можливостей в кожному конкретному випадку залежно від ступеня вираженості патологічних змін в органах і тканинах, їх оборотності, компенсаторних можливостей організму, його стану перед початком лікування.

Для коректної оцінки можливостей методу ми використовуємо три системи оцінок, які враховують рівні, на яких проявляється ефект лікування. Зокрема, симптомно система застосовна у випадках, коли вдається усувати лише окремі симптоми захворювання.

Синдромная система використовується у хворих, результат лікування яких полягає в усуненні провідних синдромів захворювання. Нозологічна система застосовується в тих випадках, коли мова йде

про одужання хворого або переведенні захворювання у фазу стійкої ремісії.

Принциповим є питання про тактику використання МРТ в поєднанні з медикаментозними засобами. Виходячи із сучасних уявлень

про механізми саногенезу МРТ ми впевнені, що у більшості хворих вона повинна використовуватися як монотерапія. Серед хворих, які перебували під нашим спостереженням, у 88% лікування проводилося в режимі монотерапії.

Виняток становлять медикаментозно залежні форми захворювань, коли відмова від прийому ліків може призвести до розвитку “синдрому відміни” або абстинентного синдрому. Це стосується, зокрема, замісної гормонотерапії при гормонозалежних формах бронхіальної астми, ревматоїдних артритах, інсулінозалежному цукровому діабеті.

Залежно від характеру захворювання, наявності необоротних змін у тканинах і органах, ми отримали позитивні результати лікування у 6596% хворих. Так, при неускладнених формах виразкової хвороби у 85% хворих спостерігалася стійка (протягом 3-5 років) клінічна ремісія. При лікуванні дітей з неускладненими формами захворювань дихальної системи одужання або стійка ремісія спостерігалися у 83% пацієнтів.

У той же час, при лікуванні хворих похилого та старечого віку, позитивні результати були отримані у 67-76%, поліпшення перебігу супутніх захворювань спостерігалося у 54% пацієнтів. Причому у 46% хворих цієї групи вдалося домогтися скасування прийому медикаментозних засобів. В цілому ж, позитивні результати були отримані у 85% хворих.

III. Висновок

Технології квантової медицини, зокрема МРТ, забезпечують общекоррігірующее, нормалізує, на всі органи і системи організму людини, високу клінічну ефективність при широкому колі захворювань, можливість використання в режимі монотерапії, що дозволяє уникати побічних дій ліків та поліпрагмазії, актуальність якої зростає в міру насичення вітчизняного фармацевтичного ринку новими фармпрепаратами. Істотне здешевлення лікування, можливість застосування МРТ як в умовах амбулаторії, так і в стаціонарі, відсутність абсолютних протипоказань до використання і вікових обмежень, можливість використання при наявності супутньої патології роблять МРТ методом вибору при лікуванні широкого кола захворювань.

III. Список літератури

1. Сітько С. П., Мкртчян П. Н. Введення в квантову медицину. К., 1994. 146 с.

2. Шахбазов В. Г., Стько С. П., Гоубнік Б. П. Цітобюф1зічна методика оцшкі стану оргаизму людини у практик м1крохвільовоТ резонансно! ‘ терапм. Методич рекомендацм. К., 2001 .12 с.

3. Москаленко В. Ф., Атьков С. П., Горбань 6. М.,

ГрубнікБ. П., Яненко О. П. Квантова медицина: Bifl фундаментальних основ до практичного Використання. Украшській медичний часопис, 2002, № 2, с. 106-109.

4. ManuxiH А. В., 1гнатов М. Ю. та ш. Використання багатофункцюнальноТ програми “Ycnix” для скріншговоТ оцИкі основних параметр1в жіттед1яльносл людини (гемодінам1чніх, 6ioxiMi4Hnx та 1мунолопчніх).

Методич рекомендацм. К, 2002. 15 с.

METHODOLOGICAL ASPECTS OF IMPLEMENTING QUANTUM MEDICINE TECHNOLOGIES

Grubnyk B. P.

‘Vidguk’ Quantum Medicine Research Centre, Ministry of Public Health of Ukraine Kyiv, Ukraine, 01033 phone +380 (44) 2200997

Microwave resonance therapy (MRT), which is the basic technology of quantum medicine, is in essence the application of mm-range electromagnetic radiation (EMR) to biologically active points on human skin. The EMR is characterized by specific values of radiation frequency, flux power, time of operation, treatment duration, the number of sessions and other individually adjusted indicators.

If the treatment parameters are defined correctly and correspond to similar individual characteristics of EM structures of a patient’s organism, a correction of electromagnetic parameters of a patient’s subcell and cell structures follows bringing about the normalization of their functionality. Individual sensations of a patient, the so-called sensory reactions, serve as criterion for the correct determination of the above parameters. This is the most important, clinically registered marker of the resonance frequencies.

Sensory reactions, which are a patient’s perception of resulting interaction between his/her organism and the external EMR at the moment of resonance origination, still remain for a doctor a reliable and convenient yardstick to select adequate therapeutic frequencies by. Sensory reactions as a rule do not bring about any discomfort. They are strictly individual and their manifestation depends on the initial psycho-emotional state of a patient, on the nature, phase and stage of pathological process.

The ‘noise’ mode is used in cases when the contact with a patient is difficult due to his/her condition or age and also when there is not enough time to choose the exact therapeutic frequency. The ‘noise’ mode is also used with patients who failed to manifest explicit sensory reactions or when it is impossible for various reasons to establish a conscious contact with a doctor.

The indications for applying the swiping mode are mostly similar to those of the ‘noise’ mode.

All of the above comprise the basic quantum medicine technologies and, in particular, include its principal present-day technique: the microwave resonance therapy. Its application provides for stable positive results in the treatment of various human diseases. The list of the diseases successfully treated by the MRT numbers nearly 60, including those of gastrointestinal tract, respiratory system, endocrine, vascular circulatory, locomotor and nervous systems, as well as immunodeficiency and allergic states. For 88 per cent of the patients the MRT is used in the monotherapeutic mode, which eliminates the risk of allergic complications, side effects and dependence on drugs.

The treatment may pursue various objectives depending on the nature of the pathology and the presence of irreversible organic transformations in organs and tissues. The results may differ as a result: from effects at symptomatic levels up to complete recovery. On the whole, with 85 per cent of patients a good clinical effect was observed.

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.