Каширін А. Г., Бабуров Е. Ф. Севастопольський національний технічний університет Севастополь 99053, України e-mail: notificationsack (8) jnbox.ru

Рис. 1. Діапазон робочих частот приймального пристрою НРЛ

No спектральна щільність потужності шуму в смузі частот П, Ко коефіцієнт посилення приймального тракту.

Проблема ускладнюється наявністю досить інтенсивних перешкод, створюваних різними передавальними пристроями, що працюють в діапазоні нелінійної локації, наприклад пристроями мобільного радіозв’язку. Як правило, такі перешкоди вузькосмугових. Тому НРЛ повинен мати здатність вибору радіоканалу в заданому діапазоні (канали 1 .. т) з мінімальним рівнем перешкод (рисунок 1).

Для аналізу завадової обстановки в НРЛ вводиться вирішальне пристрій, що дозволяє вимірювати середню потужність шуму в каналах прийому і вибирати канал з найменшим рівнем шуму. Після проходження амплітудного детектора середня потужність шуму дорівнює

Fig. 1. Frequency band of non-linear Radio-location receiving set

Розглянутий спосіб нелінійної радіолокації досить складний при реалізації. Технічно більш просто можна отримати пристрій, що забезпечує придушення вузькосмугових завад з використанням генератора качающейся в блоці формування частот в межах Асо = зтах готт. Однак за ефективністю придушення перешкод цей спосіб поступається розглянутому вище. В цьому випадку ефективність придушення перешкоди при прийомі перєїзлученной сигналу другої гармоніки тим вище, чим більше відношення ширини діапазону Асо передавача до ширини спектра вузькосмугової перешкоди Ппом (1).

Тобто в режимі хитання частоти потужність вузькосмугової перешкоди буде в q разів менше в порівнянні з режимом фіксованого налаштування. Мінімальний рівень перешкоди буде в режимі автоматичного вибору каналу з мінімальним рівнем перешкод.

Велику вибірковості радіоприйому слабких сигналів на тлі перешкод забезпечує синхронне детектування. При цьому усувається взаємодію сигналу з перешкодою, що має місце в нелінійному детекторі. Особливість нелінійної радіолокації, яка полягає в однозначному відповідно частот передачі та прийому, fnpM = 2 • fpi-щу, дозволяє реалізувати синхронне детектування [2].

Сигнали необхідних для синхронного детектування частот можна отримати перетворенням сигналу генератора передавача. Це дозволяє не застосовувати ФАПЧ для синхронізації частот гетеродина й прийнятого слабкого сигналу, що надходять на входи синхронного детектора. При цьому необ-

дима квадратурна обробка сигналу, так як на вхід приймача надходить сигнал з невідомою початковою фазою та амплітудою (СНФА).

Висока лінійність перетворення сигналу в синхронному детекторі дозволяє уникнути придушення слабкого сигналу сильною перешкодою, яке спостерігається при амплитудном і частотному детектуванні.

I. Висновок

Представлені результати досліджень задач автоматичного вибору каналу з мінімальним рівнем перешкод, використання ЛЧМ сигналу і синхронного детектування, що дозволяють підвищити ефективність виявлення напівпровідникових об’єктів нелінійним радіолокатором в складній завадової обстановці.

II. Список літератури

1. Е. Ф. Бабуров, В. П. Климов, А. Г. Каширін. Застосування нелінійної локації в інформаційних системах / / Збірник наукових праць СІЯЕіП. Севастополь: СІЯЕіП, 2001. Вип. 5. С.183-187.

2. Вернигорою Н. С. Нелінійний локатор ефективний засіб забезпечення безпеки в області витоку інформації / / Бюлетень “Технологічне обладнання та матеріали” 1996. № 1 березень.

INFLUENCE OF THE OPERATING MODE ON NOISE STABILITY OF NON-LINEAR RADAR

Kashyrin A. G., Baburov E. F.

Sevastopol National Technical University Sevastopol 99053, Ukraine E-mail: notificationsack@inbox. ru

Non-linear radiolocation is a simple and innocent way to discriminate electronic targets (semiconductors). Spectrum of return signals is upgraded with harmonics of probing ones. Semiconductors transform probing signal to another one but efficiency of such transformation is small. The present paper deals with increasing distinguished features of non-linear junction detectors under received signals synchronous detection and automatic choice of the channel with a small level of noise.

All electric devices contain semiconductors. Its voltagecurrent characteristic is non-linear, so the probing signal spectrum is upgraded with harmonics. Efficiency of such transformation is small. There are the objects capable to create a handicap in a frequency band of a nonlinear location. Reception of a weak signal on a background of handicaps is conducted. It is usual narrow-band interferences. Therefore, a locator should have ability of a choice of a radio channel in the range of channels 1 ..m with a minimum level of handicaps (figure 1).

The considered way of a nonlinear radar-location is complexed enough at realization. Technically it is possible to receive the device providing suppression of narrow-band handicaps with use of the sweep generator in block of frequency formation more simply. However on efficiency of suppression of handicaps this way concedes considered above. In this case efficiency is determined by expression (1).

More selectivity of radioreception of weak signals on a background of handicaps is provided with synchronous detecting. This case interaction of a signal with a handicap, a having place in the nonlinear detector is eliminated. Semiconductor’s junction reradiates on the second harmonic of probing signal. This feature of a nonlinear radar-location consisting in unequivocal conformity of frequencies of transfer and reception allows realizing synchronous detecting.

High linearity of transformation of a signal in the synchronous detector allows avoiding suppression of a weak signal by a strong handicap that is observed at amplitude and frequency detecting.

Results of researches of problems of an automatic choice of the channel with a minimum level of handicaps use sweptfrequency modulation of a signal and the synchronous detecting are submitted.


Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2003р.