Основні технічніхарактеристика наступні:

Діапазон частот, кГц
….. 0,01 …100
(Піддіапазони: 0,01 … 0,1; 0.1 … 1; 1 … 10 і
10…100)
Коефіцієнт гармонік,%, в піддіапазоні, кГц:

0,01- 0,1;
0,15
– 0,3;
0,1…1 – 0,04…0,05;
1…10 – 0,04…0,1;
10…100 –
0,06…0,4

Нерівномірність АЧХ,дБ, не більше ….. ± 0,5
Вихідна напруга, В. . .1,2,3,4

ОВиходное опір, Ом 600

До числа найбільш необхідних в лабораторіїрадіоаматора приладів по праву можна віднести генератор синусоїдальнихколивань ЗЧ. Найбільш часто в радіоаматорського літературі описуютьсягенератори з так званим мостом Вина в ланцюзі позитивного зворотногозв’язку, перебудовуваним зазвичай здвоєним змінним резистором. Дожаль, незважаючи на уявну простоту таких генераторів, повторити їхв аматорських умовах далеко непросто, особливо, якщо врахувати зрослівимоги до нелінійних спотворень вимірювального сигналу. Необхідне длязниження спотворень збереження ідентичності опорів органуперебудови частоти у всьому діапазоні вимагає застосування досить точнихздвоєних змінних резисторів, а вони більшості радіоаматорівпрактично недоступні. Спроби підвищення якості сигналу введеннямрізних стабілізуючих ланцюгів (нелінійних дільників, АРУ), як правило,приводять до поліпшення одних параметрів за рахунок погіршення інших.

Пропонований увазі читачів вимірювальнийгенератор [1] перебудовується одним змінним резистором, володієдостатньо хорошими технічними характеристиками і простий уналагодженні.

Спрощена принципова схема генераторазображена на рис. 1. На ОП DA1 і елементах R1 – R3, С1 зібраний широкозастосовуваний і описаний в літературі регульований фазовращатель, що вноситьзсув фази сигналу, який визначається відношенням ємності конденсатораС1 і опору резистора R1. З виходу фазовращателя сигнал надходитьна ланцюг стабілізації амплітуди EL1R4, компенсуючу вплив такихдестабілізуючих факторів, як температура і неідеальної параметрівОУ.

На ОП DA2 і резистора R5 – R7 виконаний звичайнийінвертують підсилювач. Вноситься їм зсув фази постійний і дорівнює
180° .Підлаштування резистор R6 служить для установки необхідного рівня вихідногосигналу.

Конденсатор С2 з вхідним опором каскадуна ОУ DA1 утворює ланцюг, додатково зрушує фазу сигналу на кут,який в сумі із зсувом фази, внесеним цим каскадом, складає
180°.

Таким чином виконується одна з умоввиникнення генерації – баланс фаз.

Повна принципова схема генератора показанана рис.2

Регульований фазовращатель зібраний на ОУ DA1.Сигнал з його виходу надходить на емітерний повторювач, виконаний натранзисторі VT1. Цей каскад створює умови для нормальної роботигенератора на низький опір навантаження і ланцюги стабілізації амплітуди,складається з ламп розжарювання EL1-EL3 і підлаштування резистора R13, здопомогою якого регулюють напруга сигналу на виході генератора. Зодного піддіапазону на іншій генератор перемикають перемикачем SA1,необхідну частоту сигналу встановлюють змінним резистором
R3.

З движка резистора R13 сигнал подається наінвертують підсилювач (ОУ DA2), коефіцієнт передачі якоговизначається відношенням опорів резисторів R16 і R14. Підключенапаралельно останньому ланцюг R15C10 компенсує вплив паразитних фазовихзрушень в ОУ, дозволяючи зберегти характер і масштаб зміни частоти якфункції опору резистора R3 в області вис ших частот робочогодіапазону. (До речі, введення цього ланцюга унеможливило змінаопору резистора в ланцюзі ООС, що охоплює ОУ DA2, тому регуляторнапруги вихідного сигналу довелося включити в ланцюг стабілізаціїамплітуди).

Конденсатор С13 компенсує невеликий підйомАЧХ в області вищих частот, спричинений введенням ланцюга R15C10, і зменшуєнелінійні спотворення сигналу на цих частотах.

Вихідна напруга генератора встановлюютьперемикачем SA2, підключаючи навантаження до тієї чи іншої частини дільникаR7-R11. При необхідності число значень вихідної напруги можнавибрати будь-яким іншим, включивши відповідне число резисторів в ланцюгемітера транзистора VT1. Сумарний опір цих резисторів неповинне перевищувати 150 Ом.

Деталі та конструкція. Застосування вфазовращателе і інвертується підсилювачі ОУ різних типів зумовлененеобхідністю отримання досить широкого робочого діапазону частот пригарної стійкості генератора. При використанні двох ОУ серії К574УД1генератор виявляється схильним до паразитного самозбудження на вищихчастотах, а при використанні в обох каскадах ОУ серії К140УД8 верхнюграничну частоту робочого діапазону не вдається підняти вище 20кГц.

Транзистор КТ807Б можна замінити будь-яким із серійКТ815, KT817. У будь-якому випадку транзистор емнттерного по-сторітолянеобхідно закріпити на тепловідвід з площею охолоджуючої поверхні неменше 50 см2.

В якості органу перебудови частоти (R3)бажано використовувати змінний резистор марки СП4-2мА або СП3-23а. Длязменшення нелінійності шкали цей резистор повинен бути групи Б. Можназастосувати і резистор групи В, включивши його відповідним чином, протечастота в цьому випадку буде зростати при повороті движка проти годинниковоїстрілки (це відноситься до резистору СП4-2мА). Підлаштування резисторР13-СП4-1, СПЗ-16а, СП5-16В.

Перемикачі SA1, SA2-будь галетним абокнопкові (наприклад, П2К з залежною фіксацією).

Конденсатори С1 – С8 ча-стотозадающей ланцюгабажано взяти з можливо мень-: шим (у всякому разі – нормованим)ТКЕ і підібрати попарно (С1 і С2, СЗ і С4 і т. д.) з похибкою не більше+2%. Це забезпечить необхідну сталість амплітуди генерованих коливаньпри переході з одного піддіапазону на іншій.

Для живлення генератора підійде будьстабілізований джерело з вихідними напругами 4-15 і -15 В при струміне менше 200 мА і напрузі пульсації не більш 25 мВ (цим вимогам вповною мірою відповідає, наприклад, пристрій, описаний в [2]).

Налагодження генератора починають зустановки підлаштування резистором R13 вихідної напруги 4В(Перемикач SA1-в положенні “I”, SA2 – в положенні “4 В”). Потім,встановивши движок змінного резистора R3 у верхнє (за схемою) положення(Воно відповідає нижній граничній частоті піддіапазону), підборомрезистора R1 домагаються частоти генерації, рівної 10 Гц, після чоговимірюють вихідну напругу і, якщо необхідно, встановлюють його рівним4 У ще раз (тим же резистором R13).

Далі змінний резистор R3 переводять у нижнє(За схемою) становище і підбором резистора R2 домагаються частоти коливань100 Гц. Після цього перемикач SA1 встановлюють у положення “IV” іпідбирають резистор R15 такого опору, при якому частота вихідногосигналу дорівнює 100 кГц.

Конденсатор С13 підбирають, прагнучи до того,щоб нерівномірність АЧХ генератора на вищих частотах робочого діапазонуне перевищувала +0,5 дБ.