Сучасніавтомобілі обладнанісклоочисником, якийможе працювати в безперервному іпульсуючому режимі рухущіток. Другий режим дужезручний при дощів іслабкому снігу, але автомобіліранніх випусків і деякісучасні моделі, наприклад”Москвич-2140″, не маютьпульсуючого режиму, щостворює певнінезручності при їхексплуатації.

Пропонованепристрій дозволяє отриматирегульований пульсуючийрежим роботи склоочисника.На відміну від ранішеопублікованих пристроїв,застосовують додатковівимикачі іелектромагнітні реле, цейрегулятор розрахований навикористання штатногоперемикача режимів роботисклоочисника і єбезконтактним. Підключеннясхеми до перемикача незмінює існуючих режимівроботи щіток (швидкий,повільний), а лише задаєпаузу між тактами цихрежимів. Пауза задаєтьсязмінним резистором, ручкаякого виведена на лицьовупанель приладів.

Пристрій,схема якого наведена нарис. 1, складається з тиристорногоключа VS1, генератора імпульсівна одноперехідному транзисторіVT2 з елементами С2, R5-R8, блокупервинного включеннятиристора – VT1, С1, VD2, R1-R4,елементів захисту схеми від ЕРСсамоіндукції – діода VD1 іконденсатора С3.

Працюєпристрій наступним чином.У початковому станіперемикач SA1 вимкнений,прилад знеструмлений, контакт SF1розімкнений, конденсатор С1заряджений до напруги бортовоїмережі, ланцюг зарядки С1 наступна:+12 В, обмотка збудження (OB), C1,VD2, R1, загальна шина.

При включенніперемикача SA1 замикаютьсяйого контакти 1, 3, подаючинапруга живлення іодночасно підключаючизаряджений конденсатор С1 допереходу база – емітертранзистора VT1, якийвідкривається на час розрядкицього конденсатора і включаєтиристор VS1. Електродвигунсклоочисника включається,замикає свій контакт SF1,механічно пов’язаний з ним, іодночасно шунтує ланцюгживлення генератора ітиристора, останнійзакривається, а двигунзалишається включеним за допомогоюконтакту SF1.

Післяподвійного ходу щіток контакт SF1розмикається і двигунвідключається. З цього моментупристрій знову отримуєхарчування через обмоткудвигуна і обмоткузбудження. Конденсатор С2генератора починаєзаряджатися через резистори R7 іR8, а конденсатор С1 і його ланцюгзарядки з діодом VD2зашунтовані контактами 1, 3перемикача, транзистор VT1закритий. При досягненніпорогового напруги наконденсаторі С2 транзистор VT2відкривається, відкриваєтіріcтор, і цикл повторюється.Час зарядки конденсатоpa C2 восновному визначаєтьсяопором змінногорезистора R7. Колиопір резистора R7мінімально, то час зарядкимало – склоочисникпрацює безперервно. Примаксимальному опорірезистора час зарядкиконденсатора С2максимально-склоочисникздійснює цикл за 15 с.Зміною опорурезистора R7 встановлюютьжелае мий режим роботисклоочисника в інтервалі0 … 15с.

Післявимикання перемикача SA1розмикаються контакти 1, 3 іконденсатор С1 заряджається донапруги бортової мережі, приповторному включенніперемикача транзистор VT1знову включить тиристор.

Таким чином,перший такт роботи щітокзавжди буде відбуватися відразуж після включенняперемикача, другий інаступні – будутьповторюватися в залежності відположення движка змінногорезистора R7 на даний момент.Введення в схему транзистора VT1з перерахованими вищеелементами дозволилоодноразово включати тиристорнезалежно від положення движказмінного резистора R7 прикожному черговому включенніперемикача режиму. Привключенні перемикача SA1 піддруге положення (контакти 2, 3замкнуті) – режим швидкогоруху щіток – всі процесивключення двигуна,формування паузи і йоговідключення аналогічніописаним.

Підключеннясхеми – чьотирьох.Клеми 3, 4 пристроїпідключаються в розрив загальногодроти (а) перемикача (див.схему), клема 2 – висновокконденсатора С1 – до контакту 1перемикача – малашвидкість електродвигуна,клема 1 – до шини живлення +12 В.

Всі елементирозміщені на друкованій платі,поміщені в пластмасовийкорпус і закріплені назмінному резисторі R7,що є одночасноелементом кріпленняпристрої на приладовому щитку.>

У пристроїзастосовані резистори МЛТ,змінний резистор СП-1,конденсатори: С2, СЗ-К50-6, С1-МБМ; діоди – VD1 – Д223, VD2 – КД105Б.

Установкатиристора на радіатор необов’язкове. Пристрійнекритично до замінинапівпровідникових елементів.