Резистори є найбільш поширеними елементами радіоелектронної апаратури. Раніше резистори називалися опорами, але у відповідності з Державним стандартом електричним опорам, як схемним елементам, присвоєно назву «резистори». Зроблено це було з метою розрізняти «опір» як виріб (радіокомпонентів) і «опір», як його фізична властивість, електричну величину. Резистори характеризуються електричним опором. Основною одиницею електричного опору у відповідності з міжнародною системою одиниць є Ом. На практиці використовуються також похідні одиниці – килоом (кОм), мегаом (МОм), гіга (ГОм), тера (тому), які пов’язані з основною одиницею такими співвідношеннями: 1 кОм = 10 ^ 3 Ом, 1 МОм = 10 ^ 6 Ом, 1 ГОм = 10 ^ 9 Ом, 1 тому = 10 ^ І2 Ом.

Розрізняють такі види резисторів: постійні та змінні. Змінні ще ділять на регулювальні і підлаштування. У постійних резисторів опір не можна змінювати в процесі експлуатації. Резистори, за допомогою яких здійснюють різні регулювання в радіоелектронній апаратурі зміною їх опору, називають змінними резисторами або потенціометрами. Резистори, опір яких змінюють тільки в процесі налагодження (налаштування) радіоелектронного устрою, називають підстроювальними.

   Основні параметри резисторів

Резистори характеризуються такими основними параметрами: номінальним значенням опору, допустимим відхиленням опору від номінального значення, номінальною (допустимої) потужністю розсіювання, максимальним робочим напруженням, температурним коефіцієнтом опору, власними шумами і коефіцієнтом напруги.

Номінальне значення опору R зазвичай позначено на корпусі резистора. Дійсне значення опору резистора може відрізнятися від номінального в межах допустимого відхилення (Допуску, який визначається у відсотках по відношенню до номінального опору).

   Маркування резисторів

На корпусі резистора, як правило, наноситься фарбою його тип, номінальна потужність, номінальний опір, допуск та дата виготовлення. Для маркування малогабаритних резисторів використовують бук-венно-цифровий код. Код складається з цифр, що позначають номінальний опір, букви, що позначає одиницю виміру, і літери, яка вказує допустиме відхилення опору. Приклади наносимого на корпус резистора буквеного коду одиниць виміру номінального опору старого і нового стандартів наведено в табл. 1.1.

Якщо номінальний опір виражається цілим числом, то літерний код ставиться після цього числа. Якщо ж номінальний опір являє собою десяткову дріб, то буква ставиться- замість коми, розділяючи цілу і дробову частини. У разі, коли десятковий дріб менше одиниці, ціла частина (нуль) виключається.

При маркуванні резисторів код допуску ставиться після кодованого позначення номінального опору. Літерні коди допусків наведені в табл. 1.2. Наприклад, позначення 4К7В (або 4К7М) відповідає номінальному опору 4,7 кОм з допустимим відхиленням 20%. У табл. 1.1 і 1.2 наведені літерні коди, відповідні як старим, так і новим стандартам, так як в даний час зустрічаються обидва варіанти. Номінальна потужність на малогабаритних резисторах не вказується, а визначається за розмірами корпусу.

Таблиця 1.1 Позначення номінальної величини опору на корпусах резисторів

Повне позначення

Скорочене позначення на корпусі

Позначення

Приклади

позначення

Позначення одиниць вимірювання

Приклади позначення

одиниць вимірі

Старе

Нове

Старе

Нове

Ом

Оми

13 Ом

470 0м

   R

Е

   13R

470R (К47)

13Е 470Е (К47)

кОм

кілоомах

1 кОм

5,6 кОм

27 кОм

100 кОм

До

До

1К0

5К6

   27K

100К (М10)

1К0

5К6

   27K

100К (М10)

МОм

мегаомах

470 МОм

4,7 МОм

47 МОм

М

М

М47 4М7 47 М

М47

4М7

47м

Таблиця 1.2 Буквені коди допусків опорів, що наносяться на корпуса резисторів

Допуск,%

   ±0,1

   ±0,2

   ±0,25

   ±0,5

   ±1

   ±2

   ±5

   ±10

   ±20

   ±30

Позначення

старе

ж

У

   –

Д

Р

Л

І

З

В

Ф

нове

в

   –

З

   D

   F

   G

   J

До

М

   N

   Колірний код маркування резисторів

Тип маркування, при якому на корпус резистора наноситься фарба у вигляді кольорових кілець або точок називають колірним кодом (див. на мал. 1.1). Кожному кольору відповідає певне цифрове значення. Колірна маркіровка на резисторах зрушена до одного з висновків і читається зліва направо. Якщо маркування не можна розмістити в одного, з висновків, то перший знак робиться смугою шириною в два рази більше, ніж інші.

На резистори з малою величиною допуску (0,1 … 10%), маркування проводиться п’ятьма кольоровими кільцями. Перші три кільця відповідають чисельної величиною опору в омах, четверте кільце ерть множник, а п’яте кільце – допуск (рис. 1.1). Резистори з величиною допуску 20% маркуються чотирма кольоровими кільцями і на них величина допуску не наноситься. Перші три кільця – чисельна величина опору в омах, а четверте кільце – множник. Іноді резистори з допуском 20% маркують трьома кольоровими кільцями. У цьому випадку перші два кільця – чисельна величина опору в омах, а третє кільце – множник. Незначущий нуль на третьому розряді не маркується.

У зв’язку з тим, що на ринку радіоапаратури значне місце займають зарубіжні вироби, зауважимо, що резистори зарубіжних фірм маркуються як цифровим, так і кольоровим кодом. При цифровій маркуванні перші дві цифри позначають чисельну величину номіналу резистора в омах, а що залишилися представляють число нулів. Наприклад: 150 – 15 Ом; 181 – 180 Ом; 132 – 1,3 кОм; 113-11 кОм. Колірна маркіровка складається зазвичай з чотирьох колірних кілець. Номінал опору являє перші три кільця, двох цифр і множника. Четверте кільце містить інформацію про припустимому відхиленні опору від номінального значення в процентах. Визначення номіналів зарубіжних резисторів за кольоровим кодом таке ж, як і для вітчизняних. Таблиці колірних кодів вітчизняних і зарубіжних резисторів збігаються.

Багато фірм, крім традиційної маркування, використовують свою внутрішньофірмову колірну та кодову маркування. Наприклад, зустрічається маркування SMD-резисторів, коли замість цифри 8 ставиться двокрапка. Так, маркування 1:23 означає 182 кОм, a 80R6 – 80,6 Ом.

Колір кілець або точок

Номінальний опір, Ом

Множник

Допуск,%

ТКС,% / ГС

1-а цифра

2-я цифра

З-я цифра

4-я цифра

5-я цифра

п

Сріблястий

   –

   –

   –

   0601

   ±10

   –

Золотистий

   –

   –

   –

   061

   ±5

   –

Чорний

   –

   0

   –

   1

   –

   –

Коричневий

   1

   1

   1

   10

   ±1

   100

Червоний

   2

   2

   2

   10^2

   ±2

   50

Помаранчевий

   3

   3

   3

   10^3

   –

   15

Жовтий

   4

   4

   4

   10^4

   –

   25

Зелений

   5

   5

   5

   10^5

   ±0,5

   –

Синій

   6

   6

   6

   10^6

   ±0,25

   10

Фіолетовий

   7

   7

   7

   10^7

   ±0,1

   5

Сірий

   8

   8

   8

   10^8

   ±0,05

   –

Білий

   9

   9

   9

   10^9

   –

   1

                          

Рис. 1.1. Колірна маркіровка вітчизняних і зарубіжних резисторів у вигляді кілець або точок, в залежності від допуску та ТКЕ

Література: В.М. Пестриков. Енциклопедія радіоаматора.