Седухін С В, Алексєєв Н А Інститут телекомунікаційних систем НТУУ «КПП» м Київ, 03057, Україна тел (+38044) 241-76-99, e-mail: sedukhin@omegantu-l

Анотація – Зроблено огляд сучасних засобів моделювання розподілених інформаційних систем, описані основні методології проектування систем Також розглянуто приклад використання уніфікованого мови моделювання (UML) для проектування Чорнобильського банку даних МНС України і переваги і можливості даної мови моделювання, що відрізняють його від інших методологій

I                                       Введення

Тенденції розвитку сучасних інформаційних технологій призводять до постійного зростання складності інформаційних систем (ІС), створюваних у різних сферах діяльності людини

Для успішної реалізації проекту обєкт проектування (ІС) повинен бути, перш за все, адекватно описаний, повинні бути побудовані повні і несуперечливі функціональні та інформаційні моделі ІС Очевидно, що це логічно складна, трудомістка і тривала за часом робота, що вимагає високої кваліфікації що в ній фахівців

Крім того, у процесі створення та функціонування ІС інформаційні потреби користувачів можуть змінюватися чи уточнюватися, що ще більше ускладнює розробку і супровід таких систем

Перераховані фактори сприяли появі програмно-технологічних засобів спеціального класу – CASE-засобів (Computer Aided Software Engineering), що реалізують CASE-технологію створення і супроводу ІВ

Таким чином, проведення оглядового аналізу сучасних засобів моделювання розподілених інформаційних систем з описом основних методологій проектування систем представляється завданням актуальною

II                              Основна частина

Для розробки інформаційних систем застосовуються різні методології, які дозволяють розглянути проект з різних сторін, проаналізувати основні вимоги і змоделювати необхідні процеси і структури необхідної системи

CASE-технологія являє собою методологію проектування ІС, а також набір інструментальних засобів, що дозволяють у наочній формі моделювати предметну область, аналізувати цю модель на всіх етапах розробки і супроводу ІС і розробляти програми відповідно до інформаційних потреб користувачів

Існують кілька відомих методологій, кожна з яких має свої особливості – SADT, ARIS, DFD, IDEF1 [1] Всі ці методології дозволяють моделювати досить широке коло інформаційних систем Проте в основному вони орієнтовані на роботу з бізнес-процесами і мають ряд обмежень, специфічних для кожної методології

Наведені методології можна визначити як сильно типізовані, оскільки вони не допускають довільній інтерпретації семантики елементів моделей Наявність механізмів розширення принципово відрізняє UML від інших засобів моделювання

У даній роботі розглянуті особливості моделювання розподілених інформаційних систем за допомогою мови UML стосовно до розробки на базі ІТС НТУУ «КПІ» Чорнобильського банку даних МНС України

UML (Unified Modeling Language) є стандартом OMG в області візуального обєктно-орієнтованого моделювання і широко використовується на практиці, будучи реалізований в рамках багатьох CASE-засобів

Аналіз показує, що інтегровані CASE-засоби містять такі компоненти: репозиторій, є основою CASE-засобу графічні засоби аналізу і проектування, що забезпечують створення і редагування ієрархічно повязаних діаграм (DFD, ERD та ін), що утворюють моделі ІС засоби розробки додатків, вкпючая мови 4GL і генератори кодів кошти конфігураційного управління кошти документування засоби тестування засоби управління проектом засоби реінжинірингу

Зараз на ринку існує безліч продуктів (CASE-засобів), які надають розробникам і архітекторам інтегрованих систем безліч можливостей з моделювання, розробки і супроводу програмних продуктів Серед CASE-засобів, що підтримують UML можна перерахувати Rational Rose, Borland Together, Paradigm Plus, Select Enterprise, Microsoft Visual Modeler for Visual Basic, та інші Дані продукти дають можливість працювати з безліччю мов програмування, таких як C + +, Java, Delphi, Visual Basic та інших, а також здійснювати генерацію баз даних на більшості з існуючих SQL-серверів

Проаналізувавши переваги та можливості згаданих CASE-засобів, для вирішення задачі моделювання автоматизованого обміну інформацією між програмним забезпеченням Центрального та регіональних сегментів Чорнобильського банку даних МНС України був обраний Borland Together

При цьому в моделюється системі передбачалися можливості обміну документами і базами даних MS Office у вигляді файлових архівів, з використанням електронної пошти, через http, а також можливість запуску та виконання функцій web-інтерфейсу

У процесі створення моделі системи Чорнобильського банку даних були відзначені такі основні переваги Borland Together як підтримка всіх основних діаграм UML підтримка технології Together LiveSource, що дозволяє автоматично синхронізувати розроблювані моделі і програмний код автоматичне документування підтримка стандартних галузевих шаблонів проведення аудитів для визначення якості ПЗ оцінка розробки ПЗ за допомогою метрик рефакторінг

в ході роботи над даним проектом були визначені вимоги до розроблюваної системі та розглянуто методи застосування Borland Together та мови UML для створення моделі бази даних

Було прийнято рішення про використання обєк-ектно-реляційної моделі для розробляється бази даних

У процесі роботи були складені діаграми видів діяльності та діаграми послідовності Також були створені діаграми класів, що описують структуру таблиць розроблюваної бази даних, і є основою для генерації коду для користувача інтерфейсу системи діаграми станів, що визначають способи реагування обєктів класу на події Можливості мови UML і Borland Together дозволили розробити логічну і фізичну схеми

III                                  Висновок

Як одна з основних переваг, слід відзначити технологію LiveSource, застосовану в Together У процесі роботи була випробувана можливість двостороннього автоматичної синхронізації створених моделей та програмного коду даної системи, що дозволило уникнути протиріч між розробленими моделями та розробляються програмним кодом

Використання на початковому етапі проектування інформаційної системи Чорнобильського банку даних сучасних галузевих шаблонів дозволило істотно скоротити час розробки моделі

Основні труднощі, які виникли в процесі роботи над проектом, були повязані з розробкою моделі даних і відображенням реляційних таблиць за допомогою діаграм класів мови UML

Слід зазначити, що стандарт SQL: 1999 (він же SQL3) для моделі ОРБД залишив деякі питання невирішеними, зокрема питання інтеграції реляційних можливостей з новими обєктно-орієнтованими

IV                         Список літератури

1 Ю Семенов, Д Федотова, К Чижик CASE-технології Практикум: Видавництво: Гаряча Лінія – Телеком,

2003 – 160 с

2 Енді Кармайкл, Ден Хейвуд Швидка і якісна розробка програмного забезпечення: М – Видавничий дім «Вільямс», 2002 – 400с, Ил

3 Мацяшек, Лешек А Аналіз вимог і проектування систем Розробка інформаційних систем з використанням UML: Пер з англ – М: Видавничий дім «Вільямс», 2002 – 432с: Ил – Парал тит англ

4 М Фаулер UML Основи 3-е видання: Видавництво Символ-Плюс, 2005 – 192с

5   http://www citforum ru/database/case

MODERN APPROACHES TO DISTRIBUTED INFORMATION SYSTEM MODELING

Sedukhin S V, Alexeyev N A

Institute of Telecommunication Systems National Technical University of Ukraine “KPI”

Kyiv, Ukraine 03057 phone (+38044) 241-76-99, e-mail: sedukhin@omegantu-kpikievua, n_alexeyev@mailru

Abstract – Modern tools used in distributed information systems modeling are reviewed, and principal techniques of system design are described An example ofthe Unified Modeling

Language (UML) application in designing the Chernobyl Database for the Ukrainian Emergency Ministry is shown, advantages and opportunities of this modeling language that set it apart from other techniques are discussed

I                                           Introduction

Current trends in the development of modern information technologies result in growing complexity of information systems used in various areas of human activity

In the process of information system design and operation, user information requirements may be changed or adjusted, which makes the design and support of such systems even more complicated

Therefore, it would seem pertinent to provide an overview of modern tools used in the distributed information system modeling along with the description of principal system design techniques

II                                          Main Part

Currently a few well-known techniques exist, such as SADT, ARIS, DFD, IDEF1 [1], each having its specific features All these techniques allow for a sufficiently wide range of information systems to be modeled However, they are mainly focused on business applications and have a number of restrictions peculiar to each technique

The availability of extension mechanisms fundamentally distinguishes UML from other modeling tools The abovementioned techniques may be regarded as strongly typed, since they do not provide for arbitrary interpretation of semantics in elements of models

UML (Unified Modeling Language) is an OMG standard in the field of visual object-oriented modeling and, following its implementation in many CASE tools, has found numerous applications

A great number of products (CASE tools) is available in the market offering a variety of opportunities in modeling, development and support of software products for developers and architects of integrated systems Among the CASE tools that support UML the following should be mentioned: Rational Rose, Borland Together, Paradigm Plus, Select Enterprise, Microsoft Visual Modeler for Visual Basic, etc Following the analysis of advantages and capabilities ofthe above CASE tools, Borland Together has been selected to address the task of modeling automated data exchange between the software of the Central and regional segments of the Chernobyl Database in the Ukrainian Emergency Ministry

In the process of implementing this project, requirements to the system under development were specified and ways of applying Borland Together and UML database modeling were discussed

It was decided to use object relational model for the database underdevelopment

Activity diagrams and sequence diagrams were designed for the project Diagrams of classes describing the database table structure were designed providing a basis for generating the code of system user interface together with statecharts determining responses of class objects to events UML and Borland Together capabilities have allowed for logical and physical schemes to be developed

III                                         Conclusion

The LiveSource technology used in Borland Together should be regarded as one of its principal advantages A possibility of bilateral automatic synchronization between the developed models and the system program code was tested to avoid potential conflicts

Up-to-date industry templates were used at the initial stage of designing the Chernobyl Database information system, which facilitated the development ofthe model significantly

The main difficulties in the project had to do with the development of data model and relational table mapping using UML class diagrams

It should also be noted that the SQL:1999 (SQL3) standard for ORDB models has left certain unresolved issues, in particular, the issue of integrating relational capabilities with new object-oriented ones

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р