Бешевец Л В, Копилова О Н Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50065, Україна тел: 80564715952 e-mail: institut@paradisenetua

Анотація – Сформульовано визначення «творча особистість учителя», розглянуті показники, які його характеризують Детальний розгляд курсу «Педагогіка» показує шляхи формування творчої особистості майбутнього вчителя на всіх етапах вивчення курсу Наведені приклади з практики викладання «Педагогіки» дають можливість використовувати їх викладачам інших вузів

I                                       Введення

в XXI столітті окреслилися принципово нові риси світової цивілізації, повязані з особливостями функціонування постіндустріальних суспільств, інформаційних технологій, процесу глобалізації Зрозуміло, що найбільшого успіху досягнуть держави, які мають висококваліфіковані кадри в усіх галузях науки, культури і виробництва Тому формування особистості творчого вчителя Професійним боргом якого є виконання замовлення суспільства, стає однією з нагальних проблем педвузів

II                              Основна частина

Філософські, культурологічні та естетичні аспекти проблеми творчості знайшли відображення у працях В Громова, В Кутирева, П Лаврова, Б Мейлаха та ін психологічні особливості творчого розвитку особистості вивчали 3 Богуславська, Б Богоявленська, Г Виготський, О Запорожець, О Леонтьєв, О Лук, В Моляко, С Рубінштейн, Б Теплов розвиток творчих сил і можливостей особистості вчителя В Андрєєв, В Моляко,

Н Постолюк

Змістовний аналіз поняття «творча особистість учителя» вказує на неоднозначність у його визначенні Д Богоявленська вважає, що творча особистість вчителя – це системне утворення, в якому важливу роль відіграє інтелектуальна активність особистості К Кабанова-Мелер – мислення

Ми вважаємо, що творчий учитель – це особистість, спрямована на творче виконання свого професійного обовязку, творча активність якого відрізняється науково-педагогічним стилем мислення і творчою уявою, які виражаються в індивідуальному стилі його діяльності Таким чином, вирішальними в творчої особистості вчителя стають її власні зусилля, її самостійність, активність, ініціативність

Засобом формування показників, які характеризують творчу особистість вчителя, є курс «Педагогіка» Лекційний курс найбільше сприяє формуванню професійної спрямованості студентів, науково педагогічного стилю мислення

У процесі читання лекції слід акцентувати увагу на питаннях теорії і методики навчально-виховної роботи, розкривати і показувати шляхи та умови підвищення ефективності навчально-виховного процесу Слід прагнути до того, щоб кожна лекція пробуджувала думку і творчу уяву студентів, розвивала їх почуття і інтерес до педагогічній науці Ми використовували з цією метою спеціальні завдання до лекцій Наприклад, до лекції за темою «особистість як субєкт і обєкт виховання, зовнішні і внутрішні чинники її розвитку» студентам дається завдання підібрати анкети:

1) для вивчення інтересів учнів

2) для вивчення характеру та обєкта громадської роботи школярів

3) для вивчення причин неуспішності

4) для вивчення причин стомлюваності та ін Кожен студент проводить дослідження по одній

з анкет і отримані дані аналізує, складає рекомендації з усунення виявлених недоліків Виконання таких завдань сприяє більш активному і свідомому сприйняттю матеріалу на лекціях з педагогіки, формування власного стилю професійної діяльності

Крім лекційного курсу кожен модуль містить лабораторні заняття, які складаються з інформаційно – дискусійного блоку, практиці – перетворюючого, рефлексивного блоку вільного обміну інформацією і блоку самоосвіти Інформаційно – дискусійне блок передбачає обговорення висловлювань відомих педагогів, сприяючи тим самим формуванню у студентів активності, ініціативності практико

перетворює блок передбачає розвиток творчої уяви, професійної відповідальності, творчого мислення вирішення проблемних ситуацій, виконання завдань практичного характеру практико-перетворюючого блоку формує на-учно-педагогічний стиль мислення, активність Творча уява, творче мислення, пошук, самостійність та ініціативність майбутнього педагога формуються в процесі виконання творчий завдань, вирішення проблемних питань блоку вільного обміну інформацією Рішення практичних завдань блоку самоосвіти сприяє формуванню у студентів індивідуального стилю їх діяльності, творчої активності

III                                  Висновок

Показано, що вивчення курсу «педагогіка» у педвузі при творчому підході до її викладання є потужним засобом формування як окремих показників, так і творчої особистості майбутнього вчителя в цілому

IV                           Список літератури

[1] Андрєєв В І Діалектика виховання і самовиховання творчої особистості Основи педагогіки творчості – К: Вид-во казанського університету, 1988 -240с

[2] Богоявленська Д Б, Богоявленська М Е Творча робота – просто стійке словосполучення / / педагогіка – 1998 – № 3 – С 36-43

[3] Пономарьов Я А Психологія творчості і педагогіка – М: Педагогіка, 1976 – 280с

[4] Рибалка В В Псіхолог1я розвітку творчо особіст. – К: Ліб1дь, 1996 -236с

FORMATION OF THE CREATIVE PERSON OF TEACHER DURING STUDYING «PEDAGOGICS» IN PEDAGOGIC UNIVERSITY

Beshevec L V, Kopylova O N

Krivoy Rog State Pedagogical University KrivoyRog, Ukraine, 50096 Ph: 80564715952, e-mail: institut@paradisenetua

Abstract – The definition «the creative person of the teacher» is formulated, parameters which characterize it are considered here Detailed consideration of a course «Pedagogy» shows ways of formation of the creative person of the future teacher at all stages of studying The resulted given examples from practice of teaching of «Pedagogics» give opportunity to use them by teachers of other high schools

I                                        Introduction

Essentially new features of a world civilization connected with features of functioning of postindustrial societies, information technologies, process of globalization were outlined in XXI century Clearly, that the greatest success will be reached by the States which have the highly skilled staff in all areas of a science culture and manufacture Therefore formation of the person of the creative teacher becomes one of the essential problems of pedagogical universities

II                                       Main Part

Philosophical cultural and aesthetic aspects of a problem of creativity have found display in V Gromovas works, P Lavrova, B Mejlaha, etc; psychological features of creative development of the person investigated by Z Boguslavskaja,

B  Bogojavlenskaja, G Vigotskiy, O Zapo-rozhets, O Leontev, O Luk, S Rubinshtejn, B Teplov development of a creative power and opportunities of the person of the teacher – V Andreev, V Moljako, N Postoljuk

«The creative person of the teacher» specifies the substantial analysis of concept ambiguity in its definition D Bogojavlenskaja thinks that the creative person of the teacher is a system education in which the important role is played with intellectual activity of the person K Kabanova-Meler says about thinking

We think that the creative teacher is the person directed on creative performance of the professional duty which creative activity differs scientific and pedagogical style of thinking and creative imagination which are expressed in individual style of activity Thus, solving points in the creative person of the teacher there are her own efforts, her independence, activity, initiative

Means of formation of parameters which characterize the creative person of the teacher is a course «Pedagogics» The lecture course most of all assists to formation of a professional orientation of students, scientific and pedagogical style of thinking

During reading lecture it is necessary to bring to a focus to questions of the theory and a technique of teaching and educational job, to open and show ways and conditions of increase of efficiency of teaching and educational process It is necessary to aspire to that each lecture wakened an idea and creative imagination of students, developed their feelings and interest to a pedagogical science We used with this purpose special tasks to lectures

Except for a lecture course each module contains laboratory researches They are consist from information – the debatable block, the reflective block of free information interchange and the block of self-education

III                                      Conclusion

It is shown that studying of a course «pedagogics» in pedagogical university at the creative approach to its teaching is powerful means of formation of both separate parameters and the creative person of the future teacher as a whole

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р