Терновий М Ю Інститут телекомунікаційних систем Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» м Київ, 03056, Україна тел: 380-44-2417699, e-mail: maximter@mailru

Анотація – У роботі пропонується гнучка технологія побудови програмних модулів аналітичної обробки інформації, яка складається з трьох частин, а саме системи підтримки, системи проектування і розвитку, інформаційних баз даних, і дозволяє проводити адаптацію до різних предметних областях шляхом одноразової привязки

I                                       Введення

в інформаційно-телекомунікаційних корпоративних мережах сучасних підприємств циркулює велика кількість складних інформаційних потоків, що володіють високою динамікою зміни структури [1,2] Такі корпоративні системи володіють розвиненою ієрархічною структурою, елементи якої складаються з відділів і підрозділів підприємства, які, як правило, рознесені по великій території Описані вище фактори ускладнюють проведення комплексного аналізу показників діяльності та прийняття управлінських рішень для удосконалення процесів управління і поліпшення стану як обєкта в цілому, так і його окремих частин

Аналітична обробка в таких обєктах здійснюється експертами за допомогою спеціально розроблених для даної предметної області інформаційних систем, які містять обмежений, закладений розробником, набір аналітичних моделей і не дозволяють адаптувати таку систему до іншої предметної області Для побудови нових моделей аналізу необхідно залучення фахівців в галузі інформаційних технологій Внаслідок цього актуальною є розробка гнучкої технології та інструментальних засобів створення програмних модулів аналітичної обробки, що працюють в територіально-розподілених корпоративних системах

II                              Основна частина

Одними з головних принципів, які необхідно врахувати при створенні інструментального середовища розробки програмного модуля аналітичної обробки (ПМАО) те, що воно повинно дозволяти процеси розробки реалізовувати як процеси ите-тивно-послідовного виконання відображень специфікацій системи в кінцевий продукт, підтримувати як настройку, так і самонастройку системи У такому випадку розробник і користувач створюватимуть систему шляхом проектування без перепрограмування Тому ПМАО необхідно будувати за принципом оболонок інтелектуальних систем [3] виділяючи постійну (керуючу) і змінну (що настроюється) частини

Розглядаючи ПМАО як оболонку інтелектуальної системи, яка привязується до предметної області шляхом заповнення бази метаданих і заміни деяких прикладних модулів можна перейти до розробки ПМАО шляхом прототипування

У структурі моделі гнучкої технології побудови ПМАО виділяються три великі частини (рис 1):

– система підтримки, яка складається з блоку управління, блоку статистичного аналізу, підсистеми інтелектуальної обробки, генератора запитів

– система проектування та розвитку, що складається з інструментального середовища розробки, блоку привязки до предметної області, CASE-інструментарію створення аналітичних моделей, CASE-засобів створення звітів

– інформаційні бази системи – базу знань (БЗ), в якій зберігаються аналітичні моделі, методи їх використання та вказівки про можливі керуючих впливах, які повязані з конкретними ситуаціями і базу метаданих, де знаходитися інформація про предметну область і користувачів системи, а також базу даних (БД)

Рис 1 Структурна модель гнучкої технології побудови програмних модулів аналітичної обробки інформації

Fig 1 Structural model of flexible technology for the

intellectual information processing software design

Розвиток розглядається як адаптація інструментальної системи і ПМАО до змін середовища, нарощування моделей і методів обробки даних та прийняття управлінських рішень, і реалізується користувачем при допомогою інструментальних засобів і зручних мов специфікації системи

Розробка ПМАО для конкретного обєкта управління починається з заготівлі (керуючої частини), і система поступово «вирощується» – формується початкова змінна частина і безперервно вона розвивається Досвід дозволить визначити і ефективно використовувати в процесі розробки безліч базових заготовок обох частин для різних типів обєктів Такий підхід висуває нові вимоги до зберігання інформації, організації та взаємодії БД і БЗ, які містять і традиційні знання про параметри обєкта управFig 2 The steps of realization of the intellectual information processing software for application domain

Привязка до предметної області здійснюється за допомогою блоку привязки шляхом заповнення бази метаданих Привязку необхідно виконувати одноразово при налаштуванні системи за умови незмінності структури БД Після цього система автоматично виконує перевірку повноти привязки, тобто такої привязки, яка дозволить отримувати вірні дані з БД

На наступному етапі проходить заповнення експертами БЗ і наступна її оптимізація На етапі навчання БЗ проводиться навчання БЗ на основі набору вхідних ситуацій оцінених попередньо експертами і перевіряється відповідність отриманих при виведенні значень оцінюваної змінної У разі невідповідності проводиться заміна невірних правил та налаштування відповідних коефіцієнтів правил за допомогою генетичних алгоритмів і нейронних мереж [4, 5]

III                                  Висновок

Запропоновано гнучка технологія побудови програмних модулів аналітичної обробки інформації в розподілених інформаційно-телекомунікаційних системах, що дозволяє проводити адаптацію до різних предметним областям У ній виділені три частини, а саме системи підтримки, системи проектування і розвитку, інформаційні бази Розглянута технологія і відповідні їй інструментальні засоби дозволяють створювати програмні модулі інтелектуальної обробки інформації для різних предметних областей шляхом проектування без перепрограмування

IV                           Список літератури

[1]  http://wwwcitforumru

[2]  http://wwwinterfaceru

[3] Павлов А А, Теленик С Ф Інформаційні технології та алгоритмізація в управлінні – К: Техн1ка, 2002 – 344 с

[4] Зайченко Ю П Основи проектування 1нтелектуальніх систем Навчальний пос1бнік – К: Видавничий Д1м «Слово», 2004 – 352 с

[5] Ротштейн А П Інтелектуальні технології ідентифікації: нечіткі множини, генетичні алгоритми, нейронні мережі – Вінниця: УНІВЕРСУМ, 1999 – 320 с

FLEXIBLE TECHNOLOGY FOR THE INTELLECTUAL INFORMATION PROCESSING SOFTWARE DESIGN

Рис 2 Етапи реалізації ПМАО для конкретної предметної області

лення і знання про прикладної програмі, структурі □ МАО, механізми його функціонування і результати експлуатації, проектні дані

Реалізація ПМАО для конкретної предметної області проходить через наступні етапи (рис 2):

Ternovoy M Y

National Technical University of Ukraine

Kyiv Polytechnic University, Kyiv, 03056, Ukraine

Ph: 380-44-2417699, e-mail: maximter@mailru

Abstract- In this paper the flexible technology for the intellectual information processing software design is proposed This technology consists of three parts: support system, designing and development system, information bases, and enables to adapt to different application domain by the one-time data binding

I                                         Introduction

The large quantity of data flow with high dynamics of structure variation is circulating in the telecommunication nets of modern organization Experts with the help of realize analytical processing in such objects specified for application domain information system Such systems contain only several analytic models and are not able to adapt to other application domain Therefore the development of the flexible technology for construction of software module for intellectual information processing is topical

II                                        Main Part

Flexible technology for the intellectual information processing software design consists of three main parts:

–  a support system, which consists of a control unit, a statistical analysis unit, the designing and development system, information bases, an intellectual processing subsystem, a query generator,

–  the designing and development system, which consists of workbench for designing, data binding unit, CASE-tools for analytical, models’ building, CASE-tools for report construction,

–  information bases which are knowledgebase, which contains analytical models and methods for their using, metadata base, which contains the application domain and system users information, and database

The realization of the intellectual information processing software for specified application domain are made in such steps: application domain data binding, data binding fullness verification, knowledgebase forming and optimization, knowledgebase training

III                                       Conclusion

The flexible technology for the intellectual information processing software design, which enables to adapt to different application domain by the one-time data binding, are proposed Described technology consists of three parts: a support system, designing and development system, and information bases

This technology allows constructing software module for intellectual information processing for different application domain by the way of designing without reprogramming

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р