Штельмах Г Б Криворізький державний педагогічний університет м Кривий Ріг, 50096, Україна тел: 715734, e-mail: institut@paradisenetua

Анотація – Розкрито підходи до організації навчально-виховного процесу у вищому педагогічному закладі на основі вимог Болонського процесу

I                                       Введення

Модернізація вищої педагогічної освіти обумовлена ​​динамічними процесами в соціально-економічній та духовно-культурній сферах України, формуванням пріоритетною моделі національного педагогічного освіти, створенням власних орієнтувань в інноваційному освітньому просторі

Входження України в Болонський процес вимагає радикальної модернізації змісту педагогічної освіти Його лейтмотивом мають стати ліквідація застарілих міфів, своєрідної ідеологізації освіти, характерною тоталітарному суспільству, витяг дрібного матеріалу і наближення до реального історичного процесу, сучасних соціокультурних реалій і прогнозування майбутнього Більше уваги слід приділити демократизації освітньої політики, зокрема децентралізації системи освіти, підвищенню самостійності університетів, мобільності викладачів і студентів [1]

Модернізація національного педагогічного освіти свідчить про зростання вимог суспільства до педагогічної освіти стратегічна мета якого полягає не лише у створенні організаційно-функціональних умов передачі теоретичних знань, умінь і навичок, але, і, головним чином, у формуванні творчої особистості студента здатного і готового розвивати власні потенційні здібності і реалізувати програму удосконалення свого педагогічного професіоналізму і майстерності Це вимагає принципового усвідомлення кожним викладачем необхідності реформування вищої педагогічної освіти, безперервного підвищення кваліфікації, освоєння нових форм і методів викладацької діяльності з тим, щоб підготувати затребуваних педагогів у Європейському просторі, щоб сформувати єдину і гнучку політику

Актуальність теми статті підтверджує безліч наукових праць з питань удосконалення педагогічної освіти та підвищення кваліфікації керівних кадрів зокрема: В А Андрющенка, Ю К Бабанського, В П Безпалов-ка, Є С Березняка, В І Бондаря, Ю В Васильєва, М І Кондакова, Л В Кондрашової, Ю А Конаржев-ського, В В Краєвського, А Я Савченко, Т І сущеную-ко, Т І Шамовой та ін [1, 4, 6]

Модернізація вищої педагогічної освіти як зазначає більшість вчених, обумовлена ​​рухом освітніх національних систем до єдиних критеріїв і стандартів затвердженим в Європі [3, 5, 6] Головна мета, яка стоїть сьогодні перед педагогами, – консолідувати зусилля наукової та педагогічної громадськості для істотного підвищення затребуваності національного вищого педагогічного освіти і науки у світовому просторі, а так само для підвищення ролі цих систем в соціальних перетвореннях

II                              Основна частина

Входження України в Болонський процес вимагає радикальної модернізації змісту педагогічної освіти, а цього можна досягти, на наш погляд, забезпечивши системний, комплексний, діяльнісний та особистісно-орієнтований підходи до організації навчально-виховного процесу в педвузі Кожен викладач повинен усвідомити, що вища педагогічна освіта – це інститут соціалізації та самореалізації людини, воно повинно задовольняти відповідні соціальні потреби та інтереси [5]

Серед пріоритетних напрямів реформування вищої педагогічної освіти в Державній національній програмі «Освіта» важливе місце займає принцип фундаментальності знань Ми вважаємо, що систему знань про людину, суспільство необхідно переглянути, стратегічно важливо забезпечити єдність природно-науч-ного і гуманітарної освіти Студенти повинні отримувати цілісні знання про світ, про це ще говорив В Вернадський [6]

Необхідність вирішення глобальних проблем людства, формування творчої, високоосвіченої особистості майбутнього вчителя вимагає гармонізації відносин людини з природою, з культурою через вивчення історії, права, культурологи, економіки, філософії

Вища педагогічна освіта має бути варіативним Це дає можливість молодим людям вибирати освітні програми та шляхи оволодіння ними Принцип варіативності і альтернативності підготовки педагогічних кадрів забезпечує рівність і свободу професійного вибору в умовах становлення ринкових відносин, подальшу фундаменталізації змісту підготовки кадрів, приведення його у відповідність до сучасних досягнень науки і техніки, вихід на міжнародні стандарти

Щодо внутрішньої форми прояву принципу варіативності і альтернативності, на першому плані знаходиться навчально-виховний процес, його організація, зміст, форми контролю У даному напрямку вельми перспективним видається відкриття центрів тестування, довузівської підготовки, іншомовної підготовки На наш погляд, особливе місце має займати іншомовна підготовка студентів Якість іншомовної підготовки майбутніх педагогів може підняти наше педагогічну освіту на конкурентоспроможну висоту, вивести наших висококваліфікованих фахівців на світовий ринок освітньої діяльності

Модернізація і якість – ці поняття взаємоповязані Якість вищої педагогічної освіти забезпечується за рахунок сукупності всіх вхідних у нього взаємоповязаних елементів, серед яких є створення навчальних спецкурсів, комплекс освітніх технологій, форми організації навчального процесу, підготовка викладачів і ін

При порушенні технології в одній з підсистем відбуваються зміни в інших елементах, що позначається на модернізації та якості педагогічної освіти в цілому Тому необхідно створювати систему забезпечення якості освіти

III                                  Висновок

у статті показано, що модернізація педагогічної освіти обумовлена ​​безліччю факторів Від якості педагогічної освіти залежить стан освіти в цілому Освіченість суспільства – основа для вирішення різних проблем держави, дає можливість встановити контакти і взаєморозуміння з зовнішнім науково-освітніх простором

У звязку з цим обєктивно зростає фактор педагогічної освіти як системоутворюючою галузі, основи всього національної освіти

Викладене обгрунтовує положення про те, що національне вищу педагогічну освіту орієнтоване на інтеграцію в єдиний європейський інформаційно освітній простір

IV                           Список літератури

[^] Андрющенко В А Модерн1зац1я педагопчно осв1ті Укра-ΪΗΠ в контекст Болонський процес / / Вища осв Та Укра-ΪΗΠ-2004 – № 1-С5-9

[2] Болонський процес у фактах i документах / Упорядники Степко М Ф, Болюбаш Я Я та inmi – Китве – Терноп1ль: Вид-воТДПУ, 2004 – 147 с

[3] Бабанський Ю К Деякі методологічні проблеми системного підходу / / Радянська педагогіка – 1980 – № 8-с 17-26

[4] Кремень В Г Болонський процес: зближення, а не уніфікація / / Дзеркало тижня – № 48 – 13-19 грудня 2003

[5] Радул В В Цш1сн1сть та сістемн1сть у педагопчніх до-слщженнях / / Рщна школа – 2004 – № 6 – С 12-14

[6] Соловей М, Демчик В Система віховноТ роботи у ви-щому навчальному заклад як фактор цш1сного Вихована-ня особіст / / Рщна школа – 2004 – № 3 – С 33-37

MODERNIZATION OF HIGHER EDUCATION: PROBLEMS AND DECISIONS

Shtelmakh G B

Krivoy Rog State Pedagogical University Krivoy Rog, 50096, Ukraine Ph: 715734, e-mail: institut@paradisenetua

Abstract – The ways of organization of teaching and educational process at the University of higher education are developed in this article

I                                        Introduction

The problem of the higher education modernization attracts attention of many scientists such as Y K Babansky, V P Bespalko, E S Bereznyak, M I Kondakov, A Y Savchenko and others

They suppose that education needs of modern outlook and moral culture, the main principles of this are tolerance, democracy, and respect to people in the framework of their religions, culture and ethnic specialties

II                                       Main Part

The main part is devoted to main ways of the higher education modernization The priorities of the modernization of pedagogical higher education are: knowledge about human, society, alternative training for future activity

III                                      Conclusion

It is shown that the modernization is due to permanent factors, among them human element is very important Every teacher should realize higher pedagogical education is an institute of socialization and self-actualization

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р