Цвєтков Л І, Самісько С А НДІ «Кримська астрофізична обсерваторія» п Науковий, Крим, 98409, Україна Тел (380-0654) 237370 e-mail: litsv@mailyltcrimeacom tslev@yandexru

Анотація – Представляються результати спостережень радіовипромінювання одиночних плям, флоккулов, волокон і корональних дір, які з формі підвищень і депресій радіояркості за спостереженнями на РТ-22 на хвилі 2 см в серпні 2005 р

I                                       Введення

в період мінімуму сонячної активності основними геоеффекгівнимі обєктами на Сонці є корональні діри (КД) За спостереженнями в хромосферній лінії не1 10830 А КД – це великомасштабні структури в сонячній атмосфері Для деяких КД характерна відкрита магнітна конфігурація [1] Корональні діри спостерігаються на різних висотах в атмосфері Сонця в інфрачервоній лінії (не1), в ультрафіолетових лініях (UV) і в радіо-діапазоні За даними спостережень на РАТАН-600 (Зеленчугская) і ВНР (Пулково) встановлено, що нізкоширотниє КД проявляються в радіодіапазоні як області зниженої радіояркості на хвилях довший 4 см [2] У період 1990-1998 рр на РТ-22 КрАО проведені спостереження Сонця в діапазоні 2,0-3,5 см з метою ототожнення депресій радіояркості з КД і волокнами Показано, що контраст КД становить 1-3% у вказаному діапазоні

[3] Оскільки рівень генерації лінії не1 і радіовипромінювання на хвилі 2 см в атмосфері Сонця практично збігаються, то становить інтерес провести ототожнення КД по Радіоспостереження в період, близький до мінімуму сонячної активності

II                              Основна частина

Апаратура й методика спостережень

Чутливість радіотелескопу РТ-22 дозволяє вивчати слабоконтрастні освіти на Сонце У серпні 2005 р були проведені спостереження слабоактивними Сонця на хвилях 3,5 2,8 2,3 і 2,0 см

РТ-22 020805 11:19-12:41 UT А = 2см

Рис 1 Радіоізображеніе Сонця в інтенсивності на хвилі 2,0 см Fig 1 Radio тар at wavelength of 20 cm

Bo час спостережень використовувався режим картографування Радіокарти виходили в результаті сканування поверхні Сонця по прямому сходженню з кроком по відміні, рівному 2 вугле хв Оскільки найкраще кутовий дозвіл телескопа на хвилі 2,0 см становить 3,5 кут хв, то оброблялися дані спостережень тільки на цій хвилі

Рис 2 Радіоізображеніе Сонця на хвилі 176 см в інтенсивності

Fig 2 Radio тар at wavelength of 176 cm

Ha рис1 як приклад приведена радіокарт Сонця, де прийняті наступні позначення: N – північний полюс Сонця LS – локальний джерело FL – волокно RD-радіодепрессія S – південний полюс Сонця Контраст утворень дан в% до рівня спокійного Сонця, який визначався по випромінюванню майданчика на диску, вільної від яких-або оптичних структур Області із зниженою радіояркостью затінені

Дані спостережень для ототожнення

Нами використовувалися матеріали спостережень, виставлені в INTERNETe на сайтах: http://wwwsecnoaagov/solar_siteshtml http:// wwwspaceweathercom http://wwwdxlccom

Для зіставлення радіоізображеній на близьких хвилях використовувалися радіокарти NOBEYAIVIA На рис2 приведена радіокарт на той же день спостережень Слід зазначити, що кутовий дозвіл японського інтерферометра становить

10 вугле сек На радіокарт світлі області відповідають флоккульним полях навколо маленьких плям, темні – волокнам Як видно з порівняння рис1 і рис2 локальні джерела і депресія радіояркості, повязана з волокном, збігаються по положенню

Рис 3 Оптичні освіти на диску Сонця

Fig 3 Optical structures on the Solar disk as per data of SOHO cosmic satellite

Найбільш точне зображення КД отримано за даними супутника SOHO На рісЗ показано зображення Сонця в ультрафіолетових променях, де пронумеровані плями і КД Рис 1 демонструє депресії радіяркості поблизу північного і південного полюса, де на рісЗ розташовуються полярні КД

III                                  Висновок

Ототожнення 8 корональних дір і депресій радіояркості на хвилі 2,0 см показало:

1 КД поблизу Ν-полюса проявляються у формі зниженою радіояркості на хвилі 2,0 см

2 Нізкоширотниє КД проявляються як у формі депресій, так і іноді виявляються в оптиці після деякого часу

3 У деяких КД існуючі вкраплення НЕ-затемнених ділянок відповідають поячаніям в радіовипромінюванні

4 Для ряду КД, що розташовувалися в південній півсфері диска Сонця, були виявлені характерні двосторонні депресії радіяркості, що охоплюють КД з боку екватора і південного полюса

IV                         Список літератури

[1] Степанян Н Н, Малащук В М Еволюція корональних дір на різних висотах в атмосфері Сонця / / Изв Кримської астрофіз обе-2002-Т98 – С8-16

[2] Боровик В Н Дослідження спокійного Сонця в мікрохвильовому діапазоні на радиотелескопах РАТАН-600 і БПР в ХХ-ХХІ циклах сонячної активності / / Докторська дисертація – Нижній Архиз-1997 – 151с

[3] Будзиновський І А, Цвєтков Л І Радіодепрессіі в рамках двокомпонентної моделі Сонця за спостереженнями на РТ-22 КрАО в 1990-1998 рр. / / Изв Кримської астрофіз обидві 2002 Т98 – С78-83

IDENTIFICATION OF CORONAL HOLES ON THE SUN BY OBSERVATIONS AT THE RT-22 SRI CrAO

Tsvetkov L I, Samisko S A

SRI “Crimean astrophysical observatory&quot Nauchny, Crimea, 98409, Ukraine Phone: (0654) 237370 E-mail: litsv@mailylt Crimea, com tslev@yandexru

Abstract – The results of observations of radio emission of solar spots, flocculates, filaments and the coronal holes exhibited in the form of increases and depressions of radio brightness on observations on RT-22 of SRI CrAO at 2-cm wavelength in August, 2005 are presented

I                                         Introduction

In period of a minimum solar activity the main geoeffective objects on the Sun are coronal holes (CH) The opened magnetic configuration is characteristic for some CH’s [1] Under the observational data on RATAN-600 and BPR it is established that CH’s are exhibited in a radio frequency range as the areas of under radio brightness at wavelength are longer than 4 cm [2] During 1990-1998 the observation on the RT-22 CrAO ofthe Sun in range 2,0-3,5 cm are carried out the purpose of identification of depressions of radio brightness from CH’s and filaments It is showed that the contrast of CH’s makes 1-3 % in the indicated range [3] It is interesting to conduct identification of CH’s by radio observations in period of a minimum of solar activity

II                                        Main Part

In August, 2005 the radio emission observations of the Sun at wavelengths 35, 28, 23 and 20 were carried out During observations the mode of mapping was used The radio maps were received as a result of scanning of a surface ofthe Sun in right ascension with a step on declination equal 2’ As the best beam of a telescope at wavelength 20 cm is 35‘, data of observations were processed only at this wavelength

Fig1 includes the Sun radio map as an example The following designations are used: N – North Pole ofthe Sun LS – local source FL – filament RD – radio depression The contrast of sources is given in percents to a level ofthe quiet Sun, which was determined as per radiation of areas on the Sun disk free of any optical patterns For confrontation of the radio maps on close wavelengths the radio maps of NOBEYAMA were used

The radio map for the same day of observations is given on Fig 2 It is necessary to mark that the angular dimension ofthe Japanese interferometer is 10” On a radio map the light areas correspond with flocculate fields around of small spots, and dark ones correspond with filaments As it is visible from matching Fig 1 and Fig 2 the local sources and depression of radio brightness bound with a filament coincidence in a position The most precise map of CH’s is obtained under the data of SOHO satellite Fig 3 shows the map of the Sun in ultraviolet rays where spots and CH’s are numbered Fig 1 demonstrates depressions of radio brightness near Northern and Southern poles, where polar CH’s are placed on Fig 3

III                                       Conclusion

The identification of 8 coronal holes and depressions of radio brightness at wavelength 20 cm had shown:

1         CH’s near N-pole are exhibited in the form of the lower radio brightness

2         CH’s are exhibited as in the form of depressions and sometimes it finds out in optical instruments after the lapse of a short period

3         In some CH’s the present embedding ofthe not blacked- out sites correspond with brightness in radio emission

4         For a number of CH’s in the Southern hemisphere of the Sun disk the characteristic bilateral depressions of radio brightness encompassing CH’s were detected on the part of equator and the Southern pole

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р