ABC

Automatic Beam Control

автоматичне керування лучем лазера

ABC

Absolute Binary Code

абсолютний двійковий код

AC

Alternating Qurrent

змінний струм

ACC

Automatic Color Control

автоматичний контроль кольору

ACT

Automatic Color Tracking

автоматичне стеження за кольором

ADC

Analog/Digital Converter

аналого-цифровий

перетворювач

ADC

Automatic Degaussing Circuit

система автоматичного розмагнічування

ADRES

Automatic Dynamic Range Expansion System

автоматичний пристрій розширення динамічного діапазону

AF

Audio Frequency

звукова частота

AFBS

Acoustic Feed Back System

акустична зворотній звязок

AFC

Automatic Frequency Control

автоматичне керування частотою

AFD

Acoustic Flat Diaphragm

гучномовець з плоским дифузором

AFT

Automatic Fine Tuning

точна автоматична настройка

AGC

Automatic Gain Control

автоматичне регулювання посилення АРУ

ALC

Automatic Level Control

автоматичне регулювання рівня

ALU

Arithmetic Logic Unit

арифметико-логічний пристрій

AM

Amplitude Modulation

амплітудна модуляція

AND

логічний елемент І

ANSI

American National Standart Institute

Американський національний інститут стандартів

ASA

American Standarts Association

Американське товариство стандартів

 

ASCII

American Sdandart Code for Information Interchange

Американський стандартний код для обміну інформацією

 

ASD

Application Specific Discretes

спеціалізовані дискретні компоненти

 

ATR

Answer To Reset

відгук на сигнал скидання

 

AWB

Automatic White Balance

автоматичний баланс білого

 

 

BLC

BackLight Compensation

компенсація переотраженного світла

 

BNC

Baby N Connector

розєм типу бебі N

 

 

CAI

Color Accutance Improvement

схема поліпшення передачі кольору

 

CCD

Charge Coupled Device

прилад із зарядним звязком ПЗС

 

CCIR

International Radio Consultative Commitee

Міжнародний консультативний комітет по радіомовленню МККР

 

CD

Capacitor Diode

варікап

 

CD

Compact Disk

компакт-диск

 

CDT

Color Display Tube

трубка кольорового дисплея

 

CMOS

Complementary Metal Oxide System

комплементарная метал-окисел-напівпровідник КМОП структура

 

CPU

Central Processing Unit

центральний процесор

 

CRC

Cycling Redundancy Check

циклічно надлишковий код

 

CRT

Cathode Ray Tube

електронно-променева трубка

 

CSP

Chip Scale Package

корпус з розмірами кристала

 

CT

Computed Tomography

компютерна томографія

 

CTI

Color Transient Improvement

регулювання насиченості кольору

 

тМШИ

iUCM * »л

 

DAC

Digital Analog Converter

цифро-аналоговий перетворювач ЦАП

 

DAQ

Data Acquistion

збір даних

 

DC

Direct Current

постійний струм

 

DC

Duo Cone

дйффузорная широкосмугова головка гучномовця

 

DCP

Digital Contour Processing

цифрова обробка контурів

 

DF

Demping Factor

коефіцієнт загасання

 

DIAC

Diode Alternating Current Switch

доданий перемикач змінного струму (динистор)

 

DIMM

Dial In line Memory Module

модуль памяті з дворядним розташуванням висновків

 

DIP

Dual In Package

корпус ІС з дворядним розташуванням висновків

 

DMA

Direct Memory Access

прямий доступ до памяті

 

DNR

Dynamic Noise Reduction

динамічне

шумозаглушення

 

DP

Dynamic Power

динамічна потужність

 

dpi

dot per inch

точок на дюйм

 

DPO

Dynamic Power Output

динамічна вихідна потужність

 

DRA

Dynamic Resonance Absorber

демпфер резонансних коливань

 

DRIE

Deep Reactive Ion Etching

глубокбе реактивне іонне травлення

 

DSL

Dynamic Super Loudness

розширювач динамічного діапазону

 

DTL

Diode Transistor Logic

діод-транзисторна логіка ДТЛ

 

DTTV

Digital Terrestrial TV

всесвітнє цифрове телебачення

 

 

EAROM

Electrically Alterable Read Only Memory

електрично перепрограммируемое постійний запамятовуючий пристрій

 

EBU

European Broadcasting Union

Європейський союз радіомовлення

 

ECL

Emitter Coupled Logic

еміттерно повязана логіка ЕСЛ

 

EIAJ

Electronic Industries Association of Japan

Японська асоціація галузей електронної промисловості

 

ELSI

Extra Large Scale Integration

надвисока ступінь інтеграції

 

EMI

Electromagnetic Interference

електромагнітна завада

 

EMIF

External Memory Interface

інтерфейс зовнішньої памяті

 

ENG

Equivalent Noise Generator

еквівалентний генератор шуму

 

ESD

Electrostatic Discharge

електростатичний розряд

 

ETC

Electronic Tipp Control

псевдосенсорні електронне управління

 

ETANN

Electronically Trainable Artificial Network

обучаемая штучна нейромережа ^

 

EVF

Electronic ViewFinder

електронний видошукач

 

EVR

Electronic Video Recoding

електронна відеозапис

 

 

FAPS

Flexible Automated Production System

гнучко автоматизована система виробництва ГАП

 

FAMOS

Floating Gate Avalanche Injection MOS

МОП транзистор з плаваючим затвором та лавинної інжекцією заряду

 

FCC

Federal Communications Commission

федеральна комісія звязку

 

FET

Field Effect Transistor

польовий транзистор

 

FF

Flip Flops

тригер

 

FG

Frequency Generator

генератор частоти

 

FIR

Finite Input Response

кінцевий вхідний відгук

 

FLOTOX

Floating Gate Tunnel Oxide

Плаваючий затвор з туннелированием в окисле

 

FM

Frequency Modulation

частотна модуляція

 

FPM

Fast Page Mode

швидкий посторінковий режим

 

FSO

Full Span Output

вихід повного діапазону

 

 

GMSK

Gaussian Minimum Shift Keying

гауссовская маніпуляція з мінімальним частотним зрушенням

 

GPS

Global Positioning System

глобальна система позиціонування

 

 

HDTV

High Definition Television

телебачення підвищеної чіткості

 

HF

High Frequency

висока частота

 

HQ

High Quality

висока якість

 

HTL

High Threshold Logic

логічна схема з високим пороговим напругою

 

 

ΙΑ

Integrated Adapter

вбудований блок мережевого живлення

 

IAC

Interference Absorption Circuit

електронна схема поглинання інтерференційної перешкоди

 

1C

Integrated Circuit

інтегральна мікросхема

 

ICC

Integrated Circuit Card

смарт-карта

 

ICC

Institute of Electrical and Electronics Engineers

Інститут інженерів з електротехніки та електроніки

 

HR

Infinite Impulse Response *

нескінченна імпульсна характеристика

 

IF

Intermediate Frequency

проміжна частота

 

ML

Integrated Injection Logic

інтегральні інжекційні логічні схеми

 

IP

IntellectuaLProperty

4 інтелектуальна власність

 

IP

Internet Protocol

протокол мережі Інтернет

 

IPM

Intelligent Power Module

Інтелектуальний силовий модуль

 

ІСМ

IR Infra Red

інфрачервоний

 

IR

Internal Resistance

внутрішній опір

 

ISA

Industry Standart Architecture

стандартна промислова архітектура

 

ISDN

Integrated Services Digital Network

інтегральна цифрова мережа звязку з комплексними послугами

 

ISO

International Organization for Standartisation

Міжнародна організація по стандартизації

 

ITL

Input TransformLess

безтрансформаторний вхід

 

12/L

Integrated Injection Logic

інтегральна инжекционная логіка И2 / Л

 

 

JIS

Japanese Industrial Standart

Японський промисловий стандарт

 

 

LAN

Local Area Network

локальна мережа

 

LCD

Liquid Crustal Display

жидкокристалический індикатор РКІ

 

LDO

Low DropOut

мале падіння напруги

 

LED

Light Emitting Diode

світлодіод

 

LISA

Lateral Integrated Silicon Accelerometer

бічний інтегральний кремнієвий акселерометр

 

LPC

Line protection Component

компонент захисту лінії

 

LSI

Large Scale Integration

високий ступінь інтеграції

 

 

MAC

Media Access Controller

контролер доступу до середовища

 

MAC

Multiplier Accumulator

помножувач акумулятор

 

MAC

Multiply And Accumulate

множення з накопиченням

 

MCC

Micro Computer Controlled

мікропроцесорна система управління

 

MDT

, Magnitostrictive Displacement Transducer

магнітострикційний перетворювач зміщення

 

MF

Medium Frequency

середня частота

 

MLC

Multilayer Capacitor ·

багатошаровий конденсатор

 

MMI

Man Machine Interface

інтерфейс взаємодії людини з апаратурою

 

MMIC

Monolitic Microwave 1C

монолітна СВЧ інтегральна схема ІС

 

MML

Maximum Modulation Level

максимальний рівень модуляції

 

MOL

Maximum Output Level

максимальний рівень вихідного сигналу

 

MOS

Metal Oxide Semiconductor

структура метал-окисел-напівпровідник МОП

 

MOSFET

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

польовий транзистор з МОП метал-оксид-напівпровідник структурою затвора

 

MOV

Metal Oxide Varistor

варістор на основі окису металу

 

MPO

Maximum Power Output

максимальна вихідна потужність

 

MPU

Microprocessor Unit

мікропроцесор

 

MRI

Magnetic Renonance Imaging

відображення магнітного резонансу

 

MSG

Memory Safe Guard

захист вмісту памяті

 

MSI

Memory Scale Integration

середня ступінь інтеграції

 

 

NA

Numbered Aperture

числова апертура

 

NAND

логічний елемент І-НЕ

 

NFB

Negative FeedBack

негативний зворотний звязок

 

NMOS

N- channel Metal Oxide Semiconductor

метал-оксид-напівпровідник МОП структура з N-каналом

 

NOR

логічний елемент АБО-НЕ

 

NOT

логічний елемент НЕ

 

NPC

Noise Protection Circuit

схема захисту від шуму

 

NTSC

National Television Standart Code

Національний телевізійний стандартний код

 

 

OFDM

Orthogonal Frequency Division Multiplexing

ортогональное мультиплексування розподілу частоти

 

OB

Optical Black

оптичний рівень чорного

 

OCL

Output CapacitorLess

безємкісний вихід

 

OPC

Optical Picture Control

оптимальна регулювання зображення

 

OTL

Output TransformLess

безтрансформаторний вихід

 

OR

логічний елемент АБО

 

MA-Mттштт

 

PAL

Phase Alternation Line

порядкове зміна фази

 

PCB

Printed Circuit Board

друкована плата

 

PCI

Peripheral Component Interconnect

локальна шина зєднання периферійних пристроїв

 

PCM

Pulse Code Modulation

імпульсно-кодова модуляція І КМ

 

PCS

Personal Communications Services

персональні послуги звязку

 

PDA

Personal Digital Assistant

персональне

інформаційний пристрій

 

РЕМ

Processor Expansion Module

модуль розширення процесора

 

PGA

Programmable Gain Amplifier

підсилювач з

програмованим

посиленням

 

PIP

Picfure In Picture

картинка в картинці

 

PLCC

Plastic Leaded Chip Carrier

пластмасовий

крістаплоносітель

 

PLL

Phase Locked Loop

система фазового автопідстроювання частоти ФАПС

 

PMOS

P chanel metal oxide semiconductor

метал-оксид-напівпровідник МОП структура з Р-каналом

 

ppm

part per million

проміле мільйонна частина

 

PPS

Polyphenylene Sulfide

сульфід поліфенілена

 

psi

pound on square inch

фунт на квадратний дюйм

 

PSTN*

Public Switched Telephone Network

коммутируемая телефонна лінія

 

PTC

Positive Temperature Coefficient

позитивний температурний коефіцієнт

 

PTS

Protocol “iype Selection

правила вибору протоколу

 

PWD

Pulse Width Distortion

спотворення ширини імпульсу

 

PWM

Pulse Width Modulation

широтно-імпульсна модуляція ШІМ

 

 

RC

Remote Control

дистанційне керування

 

RF%

Radio Frequency

радіочастота

 

RFI

Radio Frequency Interference

радіоперешкод

 

RISC

Reduced Instruction Set Computer

компютер зі скороченим набором команд

 

RIT

Receiver Incremental Tunning

мала расстройка радіоприймача

 

RMS

Root Mean Square

середньоквадратичне діюче значення

 

RPM

Revolutions Per Minute

оборотів в хвилину

 

RPS

Revolutions Per Second

оборотів в секунду

 

RTL

Resistor Transistor Logic

Резисторно-транзісторная

логіка

 

 

SA

Separate Amplifiers

роздільні підсилювачі

 

SAW

Surface Acoustic Wave

поверхнева акустична хвиля ПАР

 

SBC

Single Board Computer

одноплатний компютер

 

SCSI

Small Computer System Interface

інтерфейс малих компютерних систем

 

SCR

Asymmetrycal Thyristor

асиметричний тиристор

 

SDN

Services Digital Network

цифрова мережа звязку з комплексними послугами

 

SDH

Synchronous Digital Hierarchy

синхронна цифрова ієрархія

 

SDS

Signal Distribution System

система розподілу сигналу

 

SEC

Secondary Electron Conduction

вторинна електронна емісія

 

SLIC

Subscriber Line Interface Circuit

інтерфейс абонентської телефонної лінії

 

SLTS

Servo Lock Tuning System

сервопетля підстроювання

 

SMPTE

Society of Motion Picture and Television Engineers

Суспільство кіно і телеінженера США

 

SPD

Serial Presence Detect

виявлення присутсвия послідовності

 

SPDT

Single Pole Double Throw

однополюсная група переключающих контактів

 

SPI

Serial Peripheral Interface Protocol

протокол послідовного периферійного інтерфейсу

 

SPL

Sound Pressure Level

рівень звукового тиску

 

SSI

Small Scale Integration

малий рівень інтеграції

 

SSR

Solid State Relay

напівпровідниковий твердотельное реле

 

SWR

Standing Wave Level

коефіцієнт стоячої хвилі

 

 

TFT

Thin Film Transistor

тонкоплівковий транзистор

 

THD

Total Harmonic Distortion

сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень

 

TP

Telephone Pickup

телефонне гніздо

 

TSOP

Thin Small Outline Package

тонкий корпус із зменшеним відстанню між висновками

 

TTL

Transistor Transistor Logic

транзисторних-транзисторна

логіка

 

TVS

Transient Voltage Supression

придушення викидів напруги

 

 

UART

Universal Asynchronous Receiver^ansmitter

універсальний асинхронний інтерфейс

 

UHF

Ultra High Frequency

надвисока частота СВЧ

 

UJT

Unijunction Transistor

одноперехідний транзистор

 

ULM

Ultra Low Mass

надлегкий

 

UNI

User Network Interface

інтерфейс мережі користувача

 

 

VCP

Video Communication Processor

процесор

відеоконференції

 

VCR

Video Cassette Recorded

касетний відеомагнітофон

 

VF

ViewFinder

видошукач

 

VFD

Vacuum Fluorescent Display

вакуумний люмінесцентний дисплей

 

VHDCI

Very High Density Cable Interface

кабельний інтерфейр надвисокої щільності

 

VHF

Very High Frequency

дуже висока частота ДВЧ

 

VLF

Very Low Frequency

дуже низька частота

 

VLSI

Very Large Scale Integration

надвелика ступінь інтеграції НВІС

 

VRM

Voltage Regulator Module

модуль стабілізатора напруги

 

VSOP

Very Small Outline Package

надтонкий корпус із зменшеним відстанню між висновками

 

VSWR

Voltage Standing Wave Ratio

коефіцієнт стоячої хвилі по напрузі КСВ

 

VTR

Video Tape Recorder

відеомагнітофон

 

VU

Volume Unit

одиниця усередненої гучності

 

 

WAAS

Wide Area Augmentation System

система панорамного огляду

 

WBL

Wide Blanking Pulse

широкий імпульс, що гасить

 

WRMS

Wow Root Mean Square

середньоквадратичне значення коефіцієнта детонації

 

 

ZD

Zero Drive

шумоподавлювач

 

ZIF

Zero Insertion Force

з нульовим зусиллям установки

 

За даними сайту http://wwwradiofanru/faq/abc ~ ehtni

Джерело: Кашкаров А П, Вітрогенератори, сонячні батареї й інші корисні конструк ¬ ції – М: ДМК Пресс, 2011 – 144 с