Шеєрмана Ф І ^, Баришніков А С \ Нехорошев М В \ Вьюшков В А \ БабакЛ ^ Томський університет систем управління та радіоелектроніки (ТУСУР) ^ НПФ «Микран» пр Леніна, 40, м Томськ, 634050, Росія тел: +7 (3822) 414-717 e-mail: babak@posttomicaru, sfi1493@mstusurru

Анотація – Описана інтеграція програми синтезу узгоджувальних ланцюгів GENESYN, заснованої на генетичному алгоритмі, і системи автоматизованого проектування НВЧ пристроїв Microwave Office

I                                       Введення

На сьогоднішній момент в більшості САПР СВЧ пристроїв немає вбудованих засобів синтезу (визначення структури та елементів) узгоджувальних (СЦ) і коригувальних ланцюгів Тому для вирішення задачі синтезу СЦ розробнику доводиться вдаватися до спеціалізованими програмами (таким як MultiMatch, RF-Compiler, ZMatch та ін) При цьому він спочатку за допомогою системи моделювання на ряді заданих частот обчислює імпеданс узгоджуваних генератора і навантаження і потім вводить ці дані в програму синтезу Отриману в результаті синтезу ланцюг (або декілька ланцюгів) користувач повинен внести в систему моделювання для оцінки характеристик всього пристрою Цей процес у разі його частого повторення трудомісткий і досить незручний

У даній роботі запропонований і реалізований спосіб інтеграції програми синтезу СЦ GENESYN [1], заснованої на генетичному алгоритмі, і популярної системи автоматизованого проектування НВЧ пристроїв – Microwave Office (MWO) фірми AWR [2]

II                              Основна частина

Інтеграція виконана на основі так званого помічника (Wizarda) середовища MWO Wizard являє собою СОМ обєкт з реалізованим стандартним інтерфейсом IGenesynWizard (рис1), який підтримується середовищем MWO Wizard можна викликати з MWO, він виконує необхідні дії і по завершенню повертає управління в MWO У нашому випадку основним завданням Wizarda є управління процесом проектування СВЧ пристроїв з СЦ, включаючи організацію взаємодії програм GENESYN і MWO та обміну даними

Після виклику Wizarda він вирішує задачу по збору вихідних даних – значень імпедансу генератора і навантаження на обраних частотах, які розраховуються за допомогою середовища MWO По закінченні розрахунку викликається програма GENESYN посредст

Рис 1 Схема взаімооеіствія ооектов Fig 1 Component interaction diagram

BOM інтерфейсу автоматизації IGenesyn, в неї автоматично передаються вихідні дані У програмі GENESYN користувач синтезує СЦ і потім результат повертається в середу MWO через виклики відповідних функцій інтерфейсу IMWOffice (рис 1)

Для реалізації описаної схеми проектування були написані наступні програмні блоки:

1 Wizard, що реалізовує механізми збору вихідних даних та інтерфейс користувача для управління процесом

2 COM-Automation інтерфейс для програми GENESYN, за допомогою методів якого здійснюється виклик програми GENESYN і введення вихідних даних

3 Надбудова для мови опису електричних схем SRL, використовуваного в програмі GENESYN Дана надбудова по вихідному тексту у форматі SRL формує схему ланцюга в середовищі MWO

Розглянемо процес проектування НВЧ пристрої з СЦ (рис2) Після відкриття проекту MWO і виклику Wizarda користувач послідовно вказує імя схеми НВЧ пристрої, до якої повинна включатися СЦ, спосіб узгодження (максимальний коефіцієнт передачі, мінімальний шум) і значення частот в смузі узгодження Після цього на обрану схему автоматично поміщається зображення чотирьохполюсного підчепи

– майбутньої СЦ (рис 2) Потім користувач зєднує підчепити з «лівою» та «правою» частинами схеми

– еквівалентними генератором і навантаженням, які необхідно узгодити При повторному виклику Wizarda за допомогою MWO на обраних частотах розраховуються імпеданс генератора і навантаження, формується стандартний файл даних програми GENESYN (* ma2), автоматично викликається сама програма і в неї завантажується створений файл Далі користувач синтезує СЦ за допомогою програми GENESYN, результатом є опис СЦ у форматі мови SRL

Після виклику спеціальної функції в меню програми GENESYN опис СЦ на мові SRL перетвориться в послідовність команд для введення цього ланцюга в середу MWO, схема отриманої СЦ заноситься в MWO у вигляді підчепи Тепер можна відразу моделювати СВЧ пристрій з підключеною синтезованої СЦ

III                                  Висновок

Описаний інструмент дозволяє значно прискорити, спростити і зробити більш зручним процес проектування НВЧ пристроїв з СЦ Надалі планується реалізувати за розглянутою схемою інтегровані інструменти для автоматизованого синтезу коригувальних ланцюгів і навіть цілих підсилюючих каскадів

Рис 2 Схема процесу проектування НВЧ пристрої з СЦ Fig 2 Diagram of designing microwave circuit with matching network

Справжня робота підтримана Федеральним агентством з науки та інновацій РФ в рамках НДР за госконтракгу № 02438117046 від 2006

IV                           Список літератури

[1] Бабак л І, Вьюшков В А Програма синтезу узгоджувальних ланцюгів на основі генетичного алгоритму – У наст, збірнику

[2] Microwave Office, Applied Wave Research, Inc [Електронний ресурс], – режим доступу: http://wwwappwavecom

INTEGRATION OF MATCHING NETWORK SYNTHESIS TOOL INTO MICROWAVE OFFICE DESIGN ENVIRONMENT

Sheherman F 1^, Baryshnikov A S \ Nehoroshev M V \ Vjushkov V A \ Babak L I

^ Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics (TUSCR)

^ «Micran» Co

40, Lenin av, Tomsk, 634050, Russia phone: +7(3822) 414717 e-mail: babak@post tomicaru, sfil 493@mstusurru

Abstract – Presented in this paper is integration of genetic- algorithm-based matching network synthesis tool GENESYN into Microwave Office design environment

I                                        Introduction

Nowadays most of the microwave CAD systems don’t include matching and compensation network synthesis tools Therefore, the engineer has to apply special software (e g, MultiMatch, RF-Compiler, ZMatch, etc) and then enter the network synthesized into simulation program Such design procedure is cumbersome and inconvenient

In this paper, the direct integration between the matching network synthesis tool GENESYN and Microwave Office (MWO) design environment is presented

II                                       Main part

The special GENESYN Wizard is implemented into MWO environment based on COM technology Wizard controls the matching network design process First, the user inserts a two- port box (future matching network) into MWO circuit schematic, in order to match the circuit’s left and right parts (equivalent generator and load) The impedances of equivalent generator and load are automatically calculated by MWO Wzard takes these data from MWO, calls GENESYN and transfers the data to it Then, the user resorts to GENESYN for matching network design When done, special module translates the GENESYN’s matching network schematic representation into MWO circuit schematic Then, a complete circuit with the matching network synthesized can be directly simulated with MWO

III                                      Conclusion

The GENESYN Wizard integrated into MWO provides easy and fast design process for microwave circuits with matching networks

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р