Грубник Б П, Русанова Т G, Баяндін Є І, Чаяло П П Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» М3 України Інститут травматології та ортопедії АМН України вул Володимирська, 61-6, м Київ, 01033, Україна тел: 289-09-97

Анотація – Представлені результати дослідження функціонального стану опорно-рухового апарату та психоемоційного стану хворих діспластіі-ного коксартрозом в процесі проведення мікрохвильової резонансної терапії Дослідження проводилися за допомогою оціночних шкал, клінічних та параклінічних методів Представлена ​​динаміка основних симптомів захворювання в процесі лікування Простежено віддалені функціональні результати лікування

I                                       Введення

Різке зниження можливості пересуватися при диспластическом коксартрозе і втрата працездатності істотно знижують якість життя хворих Серед дегенеративно-дистрофічних артрозів тазостегнового суглоба диспластический кок-сартроз становить до 40% Широка рраспростра-ненность, раннє виникнення і прогресуюче протягом – характерні ознаки цієї патології, які обумовлюють не тільки медичну, а й соціальну важливість цієї проблеми Існуючі способи лікування засновані на застосуванні медикаментозних засобів у поєднанні з реабілітаційними методами і спрямовані в основному на купірування кпініческіх проявів, залишаючи осторонь питання відновлення функціональних показників

II                               Основна частина

Були обстежені 48 хворих з діспластіче-скімкоксартрозом Функціональні порушення з боку нижніх кінцівок спостерігалися у всіх хворих Коксартроз I стадії діагностовано у

3 хворих з одностороннім поразкою і у 28 з двостороннім, І стадії у 10и 15 хворих відповідно Коксартроз III стадії спостерігався у

15 хворих У міру прогресування рентгенологічних змін в тазостегнових суглобах, погіршувалася функціональна активність хворих, яка оцінювалася шляхом визначення індексу Лекена Так, при односторонньому процесі I ступеня визначали легку форму коксартрозу, а індекс Лекена становив (3,33 ± 0,88) бала При І стадії – середню важкість – (7,2 ± 0,51) при III – (13,43 ± 1,09), що відповідало важкого перебігу коксартрозу При двосторонньому коксартрозе також простежувалася тенденція погіршення функціонального стану кінцівок залежно від ступеня коксартрозу, але були й парадоксальні на перший погляд відмінності При I стадії визначали середню важкість – (6,6 ± 0,51) при І і III – виражену, відповідно в балах (8,73 ± 0,56) і (9,5 ± 0,94) Т е аналогічний за тяжкості, але двосторонній процес до супроводжувався меншими функціональними розладами У процесі МРТ диспластичного коксартрозу спостерігали позитивну клінічну динаміку: зменшилися больові відчуття в кінцівках, збільшилася амплітуда рухів, зменшилися прояви контрактур суглобів Як результат, це покращувало функціональний стан нижніх кінцівок, що достовірно ілюструється зменшенням значень індексу Лекена

Для лікування використовували серійні медичні прилади, які добре зарекомендували себе при МРТ, «АМРТ – 01», «АМРТ – 02», «Арія-SC», «Поріг – 3», а також низькотемпературні генератори нового покоління «Поріг-НТВ» Значення терапевтичних частот ЕМІ визначали згідно загальноприйнятою методикою, грунтуючись на наявності сенсорних реакцій Діапазон цих частот обмежувався технічними можливостями генераторів і, як правило, знаходився в межах 53-63 ГГц Інтегральна потужність випромінювання становила 3×10 ®-1×10” ^ Вт / см ^ Лікування проводилося в режимі монотерапії тобто з обовязковою скасуванням медикаментозного лікування і фізіотерапевтичних процедур Інтервал між курсами становив від 2 до 6-8 місяців і залежав від тяжкості процесу Для лікування використовували серійні медичні прилади, які добре зарекомендували себе при МРТ, «АМРТ – 01», «АМРТ – 02», «Арія-SC», «Поріг – 3», а також апарати нового покоління «Поріг-НТВ» Діапазон робочих частот ЕМІ визначався технічними можливостями генераторів і, як правило, знаходився в межах 53 – 63 ГГц Інтегральна потужність випромінювання становила 3×10 ®-1×10 ^ ^ Вт / см ^

З 48 хворих з диспластичних коксартрозом

3 курсу МРТ пройшли 10 пацієнтів, 2 курсу – 32 Після першого курсу позитивна динаміка була у 68,75% з них, у 25% без змін і у 3 хворих відзначено загострення болю Аналіз показав, що погіршення відзначали ті хворі, які надмірно збільшували навантаження на суглоби при перших ознаках поліпшення Ця ж картина спостерігалася і після чергових курсів МРТ Після третього курсу погіршення було лише у 1 хворого Більшість хворих у яких спостерігалося погіршення пояснювали це істотним, на наш погляд передчасним і неадекватним тяжкості процесу розширенням денної активності після зменшення больового синдрому на попередніх етапах лікування

У процесі лікування відбувається повне зникнення больового синдрому або значне зменшення його інтенсивності після кожного з курсів МРТ Найбільш істотне зниження болю по результатами аналізу ВАШ відзначено після 1-го курсу Перед 2-м курсом больові відчуття кілька посилювалися, але були достовірно нижче, ніж перед 1 – м курсом, після 3-го курсу збереглася позитивна динаміка Іншими словами спостерігається кумуляція позитивного ефекту

Поліпшення субєктивного стану хворих обєктивно підтверджувалося змінами функціонального стану нижніх кінцівок, що добре ілюструється змінами індексу Лекена

Індекс Лекена є інтегральною величиною, яка залежить від різних видів побутової щоденної активності хворих: больових відчуттів при різних навантаженнях, максимальної дистанції при ходьбі, наявності труднощів у повсякденному житті, обумовлених захворюванням

Якщо перед лікуванням у більшості хворих тяжкість захворювання оцінювалася як виражена (індекс Лекена 8-10 балів), то після І курсу у більшості була середня тяжкість коксартрозу Позитивна тенденція простежувалася і після III курсу Очевидно, що відбувається поступове відновлення функціональної спроможності опорнодвигательного апарату і підвищення толерантності до щоденних фізичних навантажень пролікованих хворих, насамперед за рахунок купірування нічних болів і зменшення скутості в суглобах

III                                   Висновок

МРТ впливає на психо-емоційний стан хворих незалежно від тяжкості основного патологічного процесу Згідно з даними тестових методів самооцінки хворими свого емоційного стану, у 74% з них зменшується рівень загальної та особистої тривожності, поліпшується настрій, відновлюється нормальний сон

Використання МРТ у хворих з діспластіче-ським коксартрозом забезпечує суттєві зміни функціонального стану уражених кінцівок, що проявляється в поліпшенні силових і тимчасових біомеханічних характеристик поступу, зменшенні індексу Лекена, збільшенні фізичної витривалості, нормалізації загального стану – підвищення якості здоровя і як результат – відновлення працездатності Необхідно відзначити також позитивний вплив МРТ наа протягом супутньої патології, яка в різних формах спостерігалася у 56% хворих

IV                            Список літератури

[1] Каменєв Ю Ф, Берглезов М А, Батпенов Н Д та ін Умови досягнення тривалої і стійкої ремісії при різних типах перебігу деформуючого остеоартрозу засобами консервативного лікування / / Вісник травматології та ортопедії ім Н Н Пріорова-1997 – № 4-С-9-12

[2] Spielberger С D, Gorsuch R L, Lushene R Ε Manual for the Stalt-Tralt-Anxlety Inventory / Palo Alto, California -1970

[3] Ханін Ю Л Дослідження тривоги в спорті / / Питання психології – 1978 – № 6 – С94-106

[4] Сітько С П, Мкртчян Л М Введення в квантову медицину – Київ: Паттерн, 1994 – 146 с

DYNAMICS OF MOTOR SYSTEM FUNCTIONAL STATE DURING MICROWAVE RESONANCE THERAPY

Grubnik B P, Rusanova T J, Bajandina E I

Chajalo P P

Scientific centre of the quantum medicine «Vidguk» l\^inistry of i-ieaith of Ukraine institute of Traumathoiogy and Orthopaedy of Ukraine

I                                         Introduction

Presented in this paper are the researches regarding the functional state of patients with osteoarthrosis and their psycho- emotional state during microwave resonance therapy (MRT) The researches have been conducted using estimation scales, clinical and paraclinical methods Remote functional results of MRT have been traced

II                                        Main Part

48 patients with osteoarthrosis have been inspected All the patients had functional violations in the lower extremities In the process of MRT positive clinical dynamics has been observed: pain in extremities has diminished, motion amplitude has increased, and the displays of joint contractures have diminished As a result, the functional state of lower extremities has been improved, that is illustrated by reduction of Lequesne index value In the process of medical treatment the pain has disappeared after each MRT course The most substantial pain decreasing has been observed after the first course Before the second course pain feeling has increased slightly, but it was much lower than before the first course After the third course positive dynamics has remained Before the treatment disease weight was regarded as expressed for the majority of patients (Lequesne index 8-10) After the second course the majority had the middle weight of osteoarthrosis A positive tendency has been traced after the third course

III                                       Conclusion

MRT affects the patients’ psycho-emotional regardless of pathological process weight According to the data of patients’ self-test 74 % has observed decreasing of personal anxiety, their mood became better, normal sleep has recommenced

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р