Трубін А А, Архипов Д В

Інститут Телекомунікаційних систем, Національного технічного університету України «КПІ» м Київ, Україна Тел: (38044) 4411131, e-mail: trubin @ i сот иа

Анотація – Досліджено новий тип фільтра, що містить дві роздільні підсистеми повязаних високодоб-ротних діелектричних резонаторів (ДР) циліндричної форми в регулярному прямокутному хвилеводі Запропонована конструкція характеризується мінімальними розмірами і дозволяє одночасно реалізовувати дві незалежні один від одного смуги режекции

I                                       Введення

Одним з відомих недоліків смугових фільтрів НВЧ, виконаних з застосуванням ДР, є їх узкополосность Іноді для розширення смуг пропускання використовуються смугові фільтри з послідовно включеними ДР Частоти і параметри звязку ДР підбираються таким чином, щоб збільшити крутизну бічних скпонов АЧХ При цьому використання одиночних ДР не дозволяє реалізувати досить високі значення крутизни Параметри АЧХ можна значно поліпшити, якщо замість одного, або пари ДР, використовувати багатоланкові режекторние фільтри, налаштовані таким чином, щоб реалізувати дві смуги режекции, розташовані на краях смуги пропускання фільтра Метою цього повідомлення є дослідження можливості побудови малогабаритного режекторного фільтра з двома незалежними смугами режекции

II                               Основна частина

Нами була розроблена електродинамічна модель двосмугового фільтра, ізобраAbstract – The new class filters that include two separate subsystem coupling High-Q Cylindrical Dielectric Resonators

Fig 1 The structure of double zone band stop filter with two subsystem coupling DRs In rectangular waveguide

Рис 1 Конструкція суміщеного двосмугового режекторного фільтра, виконаного на основі двох систем повязаних ДР в прямокутному регулярному хвилеводі

Мінімізація розмірів смугових і режектор-них фільтрів, виконаних з застосуванням ДР, наштовхується на труднощі, повязані із збільшенням взаємного впливу різних ДР та елементів конструкції на форму АЧХ Одним із способів мінімізації такого негативного впливу може бути досягнуто на шляху застосування структур з різною просторовою орієнтацією ДР На рис 1 показана конструкція, що містить два незалежних 3-х ланках режекторних фільтра, реалізованих із застосуванням двох систем ДР різних розмірів і виконаних з різних матеріалів

женного на рис 1, і розраховані характеристики передачі та відображення [1] Перша підсистема ДР

виконувалася з матеріалу з ε ^ ^ = 36, друга з

діелектрика = 82 На рис 2 суцільною кривою

показана розрахункова АЧХ модуля коефіцієнта передачі синтезованого двосмугового фільтра, точками відзначені результати вимірювань

Рис 2 Розраховані і виміряні значення модуля коефіцієнта передачі режекторного фільтра з двома смугами загородження

Fig 2 Computed and measured absolute value transmission gain of bandstop filter with two rejection bands

III                                  Висновок

Проведені дослідження підтвердили можливість реалізації двосмугового режекторного фільтра, виконаного із застосуванням двох різних незалежних підсистем повязаних ДР Взаємний вплив резонаторів в кожній з підсистем може бути мінімізовано таким чином, що вносяться спотворення АЧХ передачі та відображення кожного з фільтрів будуть незначні Амплітудно-частотні характеристики режекторного фільтра добре узгоджуються з даними проведених експериментальних досліджень

IV                            Список літератури

[1] Ільченко М Є, Трубін А А Електродинаміка діелектричних резонаторів Київ: «Наукова думка», 2004 – 265 с

DOUBLE ZONE BANDSTOP FILTER ON DIELECTRIC RESONATORS

Trubin A A, Archipov D V

Telecommunication System Institute of

National Technical University of Ukraine (KPI)

Kiev, Ukraine e-mail: trubln@lcomua

(DR) in the rectangular waveguide have been examined Proposed structure has minimal dimensions and allows realizing two independent rejection bands at the same time

I                                       Introduction

One of well-known disadvantages of band pass DR’s filters is a narrowity of band Sometimes for the band extension the band pass filters with series DR’s are used Oscillation frequencies and coupling parameters are selected like a slope of absolute value transmission gain of filter curve is increase too At the same time the single DR’s using does not allow to realize a high delay values A frequency-response characteristic will be improved if instead one or two DR’s ones apply multi-link band stop filters with two rejection bands The present report goal is investigation of small-size band stop filter development with two independent bands

One way of filter minimization may be reached by application of a different DR’s space orientation Fig 1 shows a filter structure containing two independent band stop filters and one realized by using two systems made from different DR material

We worked up an electrodynamic model of double-band filter and computed its transfer characteristics [1] The first DR subsystem was made from the material with the parameters, = 36 and = 82 The second one was made of dielectric Fig 2 shows a computed and measured absolute value transmission gain of that bandstop filter

III                                       Conclusion

The represented investigation results verified a possibility of double zone band stop filter with two independent coupling DR subsystems Mutual DR influence of each subsystem may be minimized in such a way that insertion artifact of transmission gain frequency-response characteristics will be insignificant

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р