Алексєєв І Є, Воронін В В, Стрельніцкій А Е, Стрельніцкій А А, Цопа А І, Шокало В М Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) Проспект Леніна, 14, м Харків , 61166, Україна Тел: +38 (057) 7021587 e-mail: knure-res @ kharl

Анотація – На основі узагальнення відомих концепцій розвитку спеціальних цифрових систем передачі інформації (СЦСПІ) і досвіду авторів у галузі цифрового звязку визначені завдання побудови вітчизняних СЦСПІ, вкпючая командні, для державних структур, що забезпечують громадську і національну безпеку

I                                       Введення

Зростання числа техногенних і природних катастроф, посилення тероризму та кібертероризму передбачає наявність у незалежної держави власних розробок захищених СЦСПІ, призначених для технічного оснащення структур, що забезпечують безпеку всіх сторін життєдіяльності держави

Під захищеної СЦСПІ, як показано в [1], в доповіді розуміється та система, яка вирішує поставлені завдання як за наявності заважають впливів природного походження (шумів, перешкод і пр), так і при цілеспрямованих діях противника

Один з відомих ознак захищеності СЦСПІ – національна приналежність, тобто власні розробки і виробництво Відсутність в Україні власних розробок і виробництва захищених СЦСПІ вказує на актуальність досліджень у цьому напрямку

При створенні СЦСПІ доцільно орієнтуватися на наявні рішення по системах загального застосування, що дозволить істотно скоротити терміни розробки і знизити вартість технічних засобів

II                              Основна частина

Прийнята в НАТО концепція побудови СЦСПІ базується на використанні комерційної апаратури звязку, модернізованої в частині підвищення завадостійкості та безпеки обміну інформацією [2] Дротова звязок при цьому інтегрується з бездротовою для повноти використання існуючих інформаційних ресурсів держави

Цю концепцію раціонально доповнити системою поглядів на побудову спеціальних командних радіосистем (СКРС), як різновиду СЦСПІ [1] Сучасні командні радіосистеми забезпечують дистанційне керування наземними, надводними і повітряними носіями з апаратурою, яка виконує функції: відеоконтролю пошуку

вибухових пристроїв і загазованих територій активної мобільного ретрансляції сигналів і т д

Ідеологія проведення вітчизняних розробок СЦСПІ частково може бути побудована на основі досвіду авторів з дослідження дротових, бездротових і командних систем

Базою для побудови дротових мереж СЦСПІ можуть служити xDSL технології, засновані на ефективних методах лінійного кодування, що дозволяють істотно збільшити пропускну здатність кабельних ліній звязку (КЛС) і довжину регенераційних ділянок Якщо розглядати 7 рівневу модель побудови відкритих мереж (OSI), то xDSL – це цифрова технологія передачі фізичного рівня, що надає зручну високошвидкісну середовище для протоколів вищих рівнів, що дають можливість забезпечувати передачу голосу, даних і мультимедіа, включаючи доступ до мережі Інтернет [3]

У доповіді наведені основні результати досліджень авторів спрямованих на розробку сучасних цифрових систем передачі по провідним каналам звязку на основі xDSL технологій [4]

На основі моделювання системи передачі визначено граничні довжини ліній звязку, для різних рівнів вологості і термінів експлуатації КЛС, при забезпеченні ймовірності бітової помилки 10 ^ і швидкості передачі інформації 2300 кбіт / с, для двох основних типів кабелів, експлуатованих на Україні: кабелю для абонентських ліній типу ТПП (від

4,2 км до 6,8 км) і кабелю для зєднувальних ліній типу КСПП (від 12,6 км до 16,8 км)

Отримані результати досліджень можуть бути основою для розробки захищених систем провідного звязку спеціального призначення з урахуванням того, що xDSL технології мають ряд важливих переваг: велика дальність роботи, хороша спектральна сумісність з іншими системами передачі, висока перешкодозахищеність, можливість адаптації лінійного сигналу як за рівнем так і за швидкістю передачі інформації, захист від несанкціонованого доступу до каналу звязку та ін

У галузі дослідження бездротових систем авторами отримані наступні нові результати:

– показано, що у випадку локальних мереж абонентського доступу (WLAN) радіоканалу притаманна робота як в далекій, так і в френелевой та ближній зонах отримані співвідношення для розрахунку ослаблення сигналу в кожній із зазначених зон

– запропонована методика побудови бездротових мереж з продуктивністю не гірше заданої, що враховує характер траси і характеристики нерівномірності антен точки доступу і абонентських станцій

– вивчені питання помехозащищенности бездротових систем стандарту IEEE 80211b показано, що ці WLAN не є захищеними, особливо при передачі відеоданих

– запропоновано для збільшення скритності і перешкодозахищеності СЦСПІ по радіоканалу використовувати або пасивні ретранслятори, або просторові фільтри у вигляді зон Френеля, а також xDSL технології

У доповіді наводяться конкретні дані теоретичних і експериментальних досліджень радіоканалів бездротових мереж [5]

Отримані дані показують, що бездротові мережі СЦСПІ доцільно будувати як бездротові сенсорні мережі (Wireless Sensor Network), що володіють високою масштабованість, а також самоорганізацією, що забезпечить їх більшу живучість і можливість їх ефективного використання в умовах кризових ситуацій, у військових цілях У складі сенсорних автономних вузлів таких мереж можуть бути використані модульні компютери, розроблені за участі авторів [6]

У напрямку створення командних систем до теперішнього часу розроблені ряд наземних і надводних радіокерованих носіїв

У доповіді наводиться приклад розробки радіокерованого наземного носія для огляду днища автомобілів з метою визначення сторонніх і вибухонебезпечних предметів без безпосереднього контакту людини з обєктом Кольорове відеозображення передається по радіоканалу оператору, який управляє носієм на відстані до 600 м Дослідження показали, що даний радіоканал є не захищеним від зовнішніх впливів Одним з напрямів збільшення захищеності командних систем також є застосування xDSL технологій

III                                  Висновок

Таким чином, пропонується наступна ідеологія побудови вітчизняних захищених СЦСПІ:

– дротяні і бездротові мережі, що входять до складу СЦСПІ, повинні бути інтегрованими і побудованими за принципом сенсорних мереж

– як окремої складової в СЦСПІ повинні входити командні радіотехнічні системи

– СЦСПІ, вкпючая командні, повинні бути побудовані на базі xDSL технологій, що володіють високим ступенем захищеності

– для підвищення захищеності по радіоканалу в СЦСПІ повинні бути застосовані пасивні та активні мобільні ретранслятори

IV                           Список літератури

[1] Сердюков П Н, Бєльчик А В, Дронов А Е та ін Захищені радіосистеми цифрової передачі информации-М: ACT, 2006-403 с

2002 Бауш С В, Передрій А В Розробка перспективних систем звязку збройних сил CLUA і обєднаних збройних сил НАТО / / Зарубіжна електроніка – № 4

[2] Паневин О М, Цопа А І Апаратура високошвидкісного доступу в Інтернет «Антарес-115» з одночасним використанням каналів передачі даних і голосу / / Збірник наукових праць II Міжнародної конференції «Інформаційні технології та безпека-2002» – Київ-Партеніт: ІПРІ НАН України -2002 – С103-106

2005 Цопа А І, Тихонов В А, Савченко І В Аналіз граничних довжин кабельних ліній системи SDSL / / Науково-технічний журнал «Прикладна радіоелектроніка» – № 2-с 400-404

[3] Шокало В М, Лихограй В Г, Стрельніцкій

А Е Ймовірність бітової помилки при впливі перешкод на системи абонентського доступу з урахуванням характеристик спрямованості антен / / Радіотехніка Всеукраїнських міжвідомчий науково-технічний збірник

– 2005 – Випуск № 140 – С28-31

[4] Шокало В М, Цопа А І, Овчаренко Ю Б Модульний компютер для телекомунікацій на базі процесора мікроархітектури Intel XScale / / Збірник тез доповідей 10-й Ювілейній міжнародній конференції «Теорія і техніка передачі, прийому й обробки інформації» -Харків-Туапсе: ХНУРЕ – 2004, м Харків – С 69-70

THE IDEOLOGY OF SPECIAL UKRAINIAN DIGITAL INFORMATION TRANSMISSION SYSTEMS’ CREATION

Alekseev I E, Voronin V V, Strelnitskiy O E, Strelnitskiy O O, Tsopa O I, Shokalo V M

The Kharkiv National University of Radio Electronics

KNURE, 14, Lenin Ave, Kharkiv, 61166, Ukraine Phone: +38(057) 7021587

E-mail: knure-res@kharkovukrtelnet

Abstract – On the basis of evolution known concepts generalization of special digital information transmission systems (SDITS) and experience of writers in the field of the digital communication problems of construction Ukrainian SDITS, including command problems, for the state structures providing public and national safety are defined

I                                         Introduction

Technical growth and natural catastrophes, terrorism reinforcement and cyber terrorism assumes presence for the independent state of own development protected SDITS, the structures intended for a hardware providing safety of all sides of the state ability to live

II                                        Main Part

The ideology of Ukrainian developments SDITS realization can be in part built on the basis of writers’ experience on wire research, wireless and command systems

In the report main results of writers’ researches of the digital transmission systems directed on development of metallic link channels on basis of xDSL technologies are instanced The obtained results of researches can be a basis for development of the protected wire systems of special assignment in view of that xDSL technologies have number of the important advantages: the big operation range, good spectral compatibility for other transmission systems, tall noise proof features, possibility of line signal adapting both on a level and on an information rate, protection against unauthorized access to a communication channel

In the field of research wireless SDITS authors obtain the following new results: it is shown, that for WLAN operation both in long-distance, and in Fresnel and short-range areas is inherent in a radio channel the procedure of wireless networks’ construction with productivity not worse than given, taking into account character of a route and the characteristic of non- uniformity of antennas of an access point and subscriber sen/ers is offered it is offered for augmentation of stealthiness and noise-proof features SDITS on a radio channel to use either passive retranslators, or space filters as Fresnel zones

The obtained data show that wireless SDITS networks are expedient for building as wireless sensor network having a tall scalability, and also self-organizing that provides their big robustness and possibility of their effective utilization in conditions of crisis situations, in the military purposes

A series of terrestrial and surface radio-controlled carriers is developed in a direction of command systems making to the present time In the report it is instanced development of the radio-controlled terrestrial carrier for survey of the end plate of automobiles with the purpose of outside definition and explo- sion-hazard subjects without direct contact of the person to object

III                                       Conclusion

The following ideology of construction of the Ukrainian protected systems is offered: the wire and wireless network included SDITS should be integrated and developed on a principle of sensory network as separate component the system should include command radio systems SDITS including command should be constructed on the basis of xDSL technologies, having high-scale of hardening passive and fissile mobile retranslators should be applied for increase of hardening on a radio channel in SDITS

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р