Аджумерова Л А Кримський інженерно-педагогічний університет м Сімферополь, Україна тел: 717025, e-mail: institut@paradisenetua

Анотація – Конкретизовано сутність креативності як механізму становлення творчого потенціалу особистості сучасного фахівця і як показника його професіоналізму розведено поняття «креативність» і «творчий потенціал» особистості, показана їх взаємозвязок і взаємозумовленість обгрунтовано можливості і умови формування креативності студентів у навчальному процесі вищої школи як основи становлення їх творчого потенціалу Серед умов, що забезпечують розвиток креативності майбутніх фахівців, велика роль відводиться освітньому середовищі, заснованої на співпраці і співтворчості викладача і студентів у навчальній роботі

I                                       Введення

Професійна освіта направлено сьогодні не тільки на озброєння майбутніх фахівців системою знань, умінь і навичок, необхідних для виконання професійних функцій, а й на розвиток їх творчих здібностей і можливостей, формування готовності до творчого вирішення професійних завдань

«Нам потрібна молодь, яка може творчо мислити і діяти, цінує людське життя, здатна приймати обдумані рішення, вміє спілкуватися і вести переговори, а не тільки битися Ми як охоронці цих цінностей відповідаємо за створення навчального середовища, сприятливого для розвитку свободи і відповідальності », – писав К Роджерс [1] Соціальне замовлення на творчу особистість не може бути успішно реалізований без модернізації навчального процесу вищої школи Його реорганізація передбачає, передусім, спрямованість зусиль викладачів на розвиток памяті, мислення, уяви студентів, систематизацію знань і умінь творчої діяльності, вдосконалення властивостей і якостей їх особистості, що забезпечують їм можливість знаходити самостійно вихід з нестандартних, професійних ситуацій Творчий підхід до виконання професійних функцій один з важливих показників їх професіоналізму У звязку з потребою суспільства у творчих фахівцях і її задоволенням виникає необхідність вивчення основних характеристик творчої особистості та умов їх формування засобами навчального процесу вищої школи Такими характеристиками виступають креативність, творча активність і творчий потенціал особистості

II                              Основна частина

Креативність як механізм продуктивної діяльності, спрямованої на стимулювання розвитку творчої особистості майбутнього фахівця, передбачає уточнення її сутності і виділення основних характеристик цього складного особистісного утворення

Аналіз наукової літератури дозволяє говорити про неоднозначність підходів до цього питання Так, одні автори, характеризуючи творчу особистість, говорять про її творчий потенціал, який підміняють поняттям «Креативність» Інші для позначення здатності і готовності особистості до творчої самореалізації в діяльності використовують поняття «креативність» і «творчий потенціал» як синоніми, трактуючи їх як особливі властивості або характеристики особистості, які у її життєдіяльності (Я А, Пономарьов, Е Торренс) як інтелектуальний-творчі передумови до творчої діяльності (Д Б Богоявленська, О К Тихомиров) Треті вважають, що зовсім невиправдана підміна або ототожнення цих понять, оскільки вони мають свою специфіку

Г А Глотова і Л Р Симеон вважають, що «креативність» і «творчий потенціал» не є синонімами На думку Г А Глотової, креативність є полісемантичної смисловою одиницею, яка проходить у своєму розвитку три рівні:

– широкий, на якому виявляється загальна креативність, здатність до нескінченного зміни форм і механізмів життєдіяльності в світі

– проміжний, на якому має місце потенційна креативність, що відображає звязок специфічних анатомо-фізіологічної та психічної організації конкретної людини з можливостями, наявними у суспільства в кожному конкретному випадку

– вузький рівень, для якого характерна актуальна, обєктивна креативність, що відображає для даної ситуації прояв творческости [2]

Н Ф Вишнякова розглядає креативність і творчий потенціал особистості як взаємоповязані компоненти Під креативністю вона розуміє динамічну структуру особистості, обєднуючу в собі творчий потенціал, схильності і здібності, що виражається у творчій індивідуальності [3]

Різні підходи до тлумачення сутності креативності говорять про складність досліджуваного феномена У своєму дослідженні її сутність ми будемо визначати як складне динамічне особистісне утворення, що обєднує в собі схильності і здібності, творчий потенціал і творчу активність, що характеризує творчу індивідуальність майбутнього фахівця

Креативність базується на сукупності природних задатків, резервів, скпонностей і здібностей, які виступають передумовами формування творчого потенціалу особистості, прояву її творчої активності і готовності до творчої діяльності

Метою розвитку креативності є створення передумов для самореалізації студентів у творчому навчальному процесі, а надалі в самостійної професійної діяльності Сутність даного процесу полягає у пробудженні природних сил студента від допитливості до самореалізації, що виявляється в розвитку творче

ського потенціалу та творчої його активності Креативність виступає основою, стартовим майданчиком для становлення творчого потенціалу майбутнього фахівця

Процес розвитку креативності буде успішним, якщо системоутворюючим підставою навчального процесу вищої школи буде модель, що базується на системному і цілісному підходах до накопичення студентами досвіду творчої діяльності, що передбачає принципи і способи творчого вчення Саме в процесі творчого навчання створюються передумови для прояву креативних дій і креативного ставлення студентів до діяльності і спілкування, що служить основою становлення їх творчого потенціалу та прояву творчої активності у професійній діяльності

Розвиток креативності визначається наявністю творчої стратегії у навчальній роботі, складовими ланками якої є:

– постановка нової соціально значущої мети

– розробка програми її досягнення

– свобода вибору способів дій у реалізації програми

– оволодіння методикою і технологією вирішення навчальних проблемних завдань

– здатність і готовність домагатися поставленої мети, уміння долати виникаючі труднощі і складності, домагатися досягнення поставленої мети

– діагностика відповідності шуканого, бажаного досягнутому результату

Установка в навчальній роботі на новизну і нестандартність підходу у вирішенні навчальних завдань несуть в собі основну педагогічне навантаження, націлюючи студента на креативні дії і відносини Специфічною особливістю навчального процесу, спрямованого на розвиток креативності як показника професіоналізму майбутніх фахівців, є вільний вибір дій, потреба в новизні, в їх творчої самореалізації

Задоволення потреби студентів у творчій самореалізації можливо в активної творчої діяльності, що передбачає взаємодію, співпрацю та співтворчість студентів і викладачів у вирішенні навчальних завдань, облік індивідуальних можливостей і креативних здібностей, досвіду їх творчої роботи

Процес розвитку креативності як основи творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця буде протікати успішно, якщо в навчальній роботі забезпечити

– індивідуалізований, диференційований і творчий підхід до студентів

– використовувати можливості емоційного фактора і створювати позитивний емоційний фон навчальних занять

– практикувати діалогічну форму взаємодії в системі «викладач – студенти»

– надавати свободу вибору дій і способів вирішення навчальних завдань

– заохочувати творчу ініціативу, активність, потреба в новизні і нестандартних діях студентів

– проектувати ситуацію успіху для кожного учасника навчального процесу

Орієнтація навчального процесу на особистість майбутнього фахівця, формування її творчих характеристик ламає усталені канони його організації Традиційне навчання як єдність приписів для студентів і викладачів навчальної програми та стандартних оцінок навчальних досягнень студентів негативно діють на розвиток креативності, що обумовлює необхідність перебудови традиційної практики навчального процесу Основними напрямками модернізації його слід вважати

– створення здорового психологічного клімату, довіри в системі відносин викладач – студенти»

– забезпечення сотруднічесвта і співтворчості у вирішенні навчальних проблем

– актуалізація позитивної навчальної мотивації і установок на творчий підхід до виконання навчальних завдань

– розвиток у студентів креативних особистісних установок, потреби у творчій самореалізації

– використання технологій творчої роботи

– надання свободи вибору завдань і способів їх виконання, створення ситуації успіху для кожного студента

– придбання досвіду творчої діяльності через вільне і самостійно-ініціюється, особистісно втягнуте, спрямоване на засвоєння особистісних смислів вчення

У процесі навчання важливо не стільки зміна змісту, форм і методів викладання, скільки становлення і закріплення особистісних установок, стимулюючих креативні дії студентів, їх постійний творчий ріст, розвиток здатності до оригінальності і творчої конструктивності думок майбутніх фахівців Необхідно в процесі навчальної роботи навчити студентів самостійно думати, проявляти ініціативу і творчу активність, діяти винахідливо і нестандартно

Про позитивні результати навчального процесу можна говорити лише за умови, якщо у вищій школі створена здорова психологічна атмосфера, виховує і розвиває освітнє середовище За твердженням К Роджерса, освітнє середовище здатна позитивно впливати на креативність особистості, якщо вона вкпючает в себе «Стимулювання допитливості та експериментування, цінність індивідуальної свободи і відповідальності підтримку і конструктивну критику замість оцінювання і відміток пріоритет цінності процесу творчості над його продуктом прагнення слідувати своїм власним інтересам, а НЕ цілям задається вчителем повагу до внутрішньої правді кожного індивіда »[1]

Майбутні фахівці повинні навчитися сприймати нове, розвивати у себе креативне мислення, вміння діяти творчо, відкриваючи нові горизонти пізнання і творчості Використання дидактичних технологій і методик творчої роботи в навчальному процесі стимулюють виникнення потреби в постійному оновленні та зміні світосприйняття студентів Поєднання навчального процесу з науковим пошуком служить важливим умовою розвитку креативності та становлення творчого потенціалу майбутнього фахівця

В Гейзенберг вважає, що справді нове відкриття можливе лише тоді, «коли ви у вирішальний момент готові покинути ту грунт, на якій спочивала колишня наука, і у відомому сенсі зробити вчинок в порожнечу »[4]

Розвиток креативності як основи творчого потенціалу майбутнього фахівця забезпечується можливістю переходу до реалізації інноваційного вищої освіти, що передбачає активізацію творчих дій студентів, розвиток їх креативних здібностей і можливостей, оволодіння ними методикою нововведень у професійній сфері та вироблення креативного стилю мислення на базі фундаментальної професійної підготовки

IV                           Список літератури

[1] Роджерс к, Фрейберг Дж Свобода вчитися М: Сенс,

2002

12] Глотова Г Творча обдарованість особистості Проблеми та методи дослідження – Екатерінобург, 1992

[3] Вишнякова Н Креативна психопедагогика: Монографія – Ч 1 – Мінськ, 1995

[4] Гейзенберг В Фізика і філософія Частина і ціле – М, 1989

CREATIVENESS AS А FORMING BASE OF A FUTURE SPECIALISTS CREATIVE POTENTIAL IN HIGHER SCHOOL EDUCATIONAL PROCESS

Adzhumerova L A

In dustrlal-an d-Pedagoglcal Uni versity Simferopol, Ukraine Ph: 717025, e-mall: lnstltut@paradlsenetua

Abstract-Tbe essence of creativeness as the coming-to-be means of a personality’s creative activity of a modern specialist and his professional index is given concrete expression The definitions of «creativeness» and «creative potential» of a personality are differed, their interrelations and correlations are revealed: the possibilities and forming conditions of students’ creativeness in a higher school training process as the coming- to-be basis of creative potential are grounded

I                                         Introduction

The social order for a creative personality can’t be fulfilled without any modernization of a higher school educational process Its reorganization assumes teachers’ efforts oriented on giving structure to knowledge and creative activity skills, improving students’ personal virtues and qualities to ensure possibilities in searching for the way out of non-standard situations concerning their profession

II                                        Main Part

This investigation defines creativeness as a complex dynamic personal formation combining one’s inclinations and abilities, creative potential and creative activity and characterizing a future specialist’s creative individuality

Creativeness appears to be a base for setting up a personality’s creative activity Its development is defined by the existence of a creative strategy in learning, compiling the following steps: presentation of a new socio-valuable goal: work out of a certain program to achieve it: free choice of action means to realize the program: mastering methodology and technology to solve problem tasks in learning In the educational process the change of teaching methods is not as important as the consolidation of personally valuable aims stimulating creative actions of students and their permanent creative growth

III                                       Conclusion

Thus, the development of creativeness as a forming base of a future specialist’s creative potential is guaranteed by a possibility to come to the realization of innovative higher education resulted in making more active students’ creative actions, developing their creative abilities, mastering methodology of innovations in the professional sphere and cultivating a creative style of thinking on the basis of professional training

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р