Неграш В Г Севастопольський національний технічний університет Стрілецька балка, Студмістечко СевНТУ, м Севастополь, Україна тел 8-050-631-32-37, e-mail: v_negrash@mailru

Анотація – Розглянуто особливості організації виховної роботи в технічному ВНЗ Проаналізовано дані, отримані при соціологічних опитуваннях студентів Севастопольського національного технічного університету, і на їх основі дано рекомендації з побудови системи виховної роботи зі студентами технічного ВНЗ Результати досліджень дозволяють стверджувати, що роль і значення Молодіжного центру як координуючої і організуючою структури особливо важлива саме в технічному вузі, так як у вузах з культурногуманітарним профілем навчання творча діяльність як форма організації дозвілля є в більшості випадків логічним продовженням навчальної діяльності студентів

I                                       Введення

Формування молодого технічного фахівця XXI століття, різнобічно освіченого, нестандартно мислячої, що володіє широким кругозором професіонала, громадянськи активного, духовно, морально і професійно підготовленого до роботи за обраною спеціальністю – є найважливішим завданням, яке сьогодні стоїть перед вищими навчальними технічними закладами університетського типу Питання формування загальної культури студентів повинні знаходити своє відображення в традиційних формах виховної роботи, таких як кураторські години, бесіди, диспути, вечори запитань і відповідей, зустрічі з проблем етики взаємовідносин та поведінки, етикету і т д

І тут на перший план виходить створення в університеті Молодіжного центру як головного культурно-виховного підрозділу технічного вузу Молодіжний центр повинен бути багатопрофільною організацією, виконує функції організатора культурно-виховної роботи і творчого дозвілля студентської молоді, а також збору та статистичного аналізу інформації про тенденції в молодіжному середовищі вузу, з подальшою розробкою та практичним впровадженням методик виховної роботи

Саме ставлення творчих працівників Молодіжного центру до роботи, до оточуючих, високий професіоналізм, ерудиція, самодисципліна, прагнення до творчості сприяють формуванню подібних якостей і в студентському середовищі

Студентам необхідно надати повний обсяг вибору можливості самореалізації Для цього на базі Молодіжного центру створюються творчі колективи, гуртки, кпуби за інтересами Постійно повинен проводитися ряд культурно-масових заходів, таких як вечори відпочинку і традиційні університетські свята, фестивалі та ігри КВН і т п

II                              Основна частина

Дослідження стану виховної роботи на технічних факультетах та університеті в цілому, аналіз ефективності проведених заходів повинен бути поставлений на наукову основу З цією метою ректоратом та Молодіжним центром в університеті повинна вводитися програма моніторингу ідеологічного, соціально-педагогічного та психологічного супроводу навчально-виховного процесу Моніторинг має являти собою систему регулярного відстеження змін ситуації в навчально-виховному процесі з метою одержання оперативної та порівняльної інформації для прийняття управлінських рішень

Моніторинг має здійснюється всіма субєктами навчально-виховного процесу в технічному вузі на різних рівнях: на кафедральному рівні – завідуючими кафедрами, викладачами, кураторами навчальних груп на факультетському рівні – деканами, заступниками деканів з навчальної роботи, заступниками деканів з виховної роботи на загальноуніверситетському рівні – навч-но-методичним управлінням, управлінням виховної роботи з молоддю, студентським містечком, громадськими організаціями

Молодіжний центр Севастопольського Національного Технічного університету в 2005 році провів ряд досліджень в рамках моніторингу культурно-творчого супроводу навчально-воспи-тательной процесу в СевНТУ з метою вивчення рівня суспільно-корисної діяльності та культурно-виховної роботи серед студентської молоді технічних спеціальностей

На підставі отриманих результатів були вироблені методичні рекомендації, які можуть бути використані в організації культурно-виховної роботи зі студентами

Дослідження дозволило встановити, що 47% респондентів беруть участь у загальноуніверситетських заходах, 18% студентів – іноді, 35% взагалі не беруть участі Ступінь участі опитаних студентів в факультетських заходах становить 60%

На думку студентів, які взяли участь у дослідженні, найбільш ефективними напрямами виховної роботи, що проводиться в технічному вузі, є наступні

– організація та проведення загальноуніверситетських культурно-масових заходів (КВК, вечори відпочинку, концертні виступи і т д) – 61%

– робота гуртків, клубів за інтересами, колективів художньої самодіяльності – 24%

– організація та проведення факультетських культурних заходів -15%

Дослідження показало, що 68% з усіх опитаних студентів усвідомлює значення роботи громадських організацій у розвитку професійних і особистісних якостей майбутнього фахівця

З метою вивчення соціальних очікувань на початковому етапі навчання у технічному вузі також проведено анкетування студентів 1 курсу СевНТУ В опитуванні взяли участь студенти пяти факультетів у кількості 721 людини Як показало дослідження, 54% першокурсників збираються в період навчання у технічному вузі брати участь у роботі громадських організацій, 30% ще не прийняли рішення і 16% не збираються брати участь у такій роботі

Важливим аспектом ефективності виховної роботи зі студентською молоддю є рівень інформованості її у питаннях життя університету, а також ступінь її участі в цих процесах У ході опитування студентів СевНТУ, в якому взяли участь 656 осіб, були отримані такі дані

Основним джерелом інформації про цікавлять студентів питаннях і події в технічному вузі є

– інформаційні стенди та афіші (13,7%)

– внутрішньоуніверситетської проводове радіо (0,5%)

– спілкування в студентському середовищі (56,4%)

– преса вузу («Севастопольський університет», «Студдень», «Гаудеамус») (10,1%)

– ці питання не цікавлять взагалі (19,3%)

Історія рідного міста дуже цікавить студентів (50,4%) і цікавить частково (44,3%) утруднюється відповісти і не цікавиться 1,3% і 2,1% відповідно

Звичайно, в справі виявлення творчо обдарованих, соціально активних студентів та надання їм допомоги у самореалізації на перший план виходить діяльність кураторів Проте ефективність їх роботи в цьому напрямку багато в чому залежатиме від рівня співпраці з Молодіжним центром Природним чином вимальовується принципова схема співпраці: інститут кураторства є своєрідним «зондом» і «каталізатором» у справі реалізації творчого потенціалу студентства, а Молодіжний центр матеріальної і методичною базою для реалізації цього потенціалу

Важливим моментом в організації виховного процесу, є робота зі студентами-першокурсниками Цілеспрямована робота Молодіжного центру як головного культурно-воспи-тательной підрозділи технічного вузу з адаптації студентів першого курсу до нових умов їх життєдіяльності повинна бути організована з використанням відповідних форм і методів виховної діяльності

Сьогодні гостро стоїть питання про зміцнення низової ланки в структурі управління виховним процесом у технічному вузі З цією метою необхідно звернути особливу увагу на підбір кураторів з числа найбільш підготовлених викладачів, активізувати роботу факультетських рад кураторів, організувати навчання, надати творчими працівниками Молодіжного центру кураторам психолого-педагогічну та методичну допомогу в організації виховної роботи в групі

Систематично повинні проходити зустрічі керівництва кафедр, факультету, університету зі студентами, обговорення з ними насущних проблем життєдіяльності вузу, найважливіші питання розвитку університету повинні прийматися за безпосередньої участі студентства

Необхідно подальший розвиток студентської преси, приділити особливу увагу створенню студентських інформаційних сайтів в університетській мережі та мережі «Інтернет»

У свою чергу, всім виховним структурам технічного університету необхідно взяти участь у розширенні ІНФОТЕК соціальностатістіческого відділу, надавати свої інноваційні розробки, методичні посібники, довідкові матеріали

III                                   Висновок

Таким чином, результати дослідження дозволяють стверджувати, що роль і значення Молодіжного центру як координуючої і організуючою структури особливо важлива саме в технічному вузі, так як у вузах з культурно-гуманітарним профілем навчання творча діяльність як форма організації дозвілля є в більшості випадків логічним продовженням навчальної діяльності студентів У технічному вузі функції навчальна і культурно-виховна значною мірою «розходяться»

Головною умовою вирішення всіх попередніх завдань є підбір і підготовка кадрів для проведення виховної та культурно-воспита-котельної роботи, створення професійних структур та органів для організації та управління цією діяльністю в технічному вузі Вирішення цих завдань повязане із створенням в технічному університеті особливої ​​атмосфери духовності, організації виховує середовища як найважливішого чинника формування професійної спрямованості особистості студента, формуванням і розвитком професійних навичок майбутнього фахівця, його захопленості професією, прагненням до саморозвитку та самоосвіти Виховує середовище – поняття складне і багатогранне Разом з тим, деякі основні складові частини цього середовища можуть і мають стати важливими елементами у створенні системи виховної роботи в технічному вузі, основними конструктивними елементами моделі її організації

IV                           Список літератури

[1] Шепель В М Виховання особистості – М 1991 – С 36

[2] Вальтер М А Культурно-досуговая діяльність та її вплив на формування особистості студента – Барнаул: Видавництво Алтайського політехнічного коледжу, 2002 – С 11

[3] Басилая А А Особливості дозвільної діяльності учнівської молоді в умовах становлення ринкових відносин – Ек, 1999 – 15 с

[4] Хазанов В Є Соціально-психологічний портрет сучасного студента – М 2003 – С 54

EDUCATIONAL PROBLEMS IN TECHNICAL INSTITUTIONS AND POSSIBLE WAYS OF THEIR SOLVING

Negrash V G

Sevastopol National Technique University Streietskaya baika, Studgorodok SevNTU, Sevastopol, Ukraine Ph: 8-050-631-32-37, e-maii: v_negrash@maiiru

Abstract – Considered in this paper are peculiarities of educational management in technical institutions The data obtained during students Gallup poll in Sevastopol National Technical University has been analyzed Recommendations on creation of educational system in technical institutions have been made The results obtained prove that youth center plays the role of coordinating structure namely in technical universities In liberal universities creative activities are the logical sequel of students’ education

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р