Яненко А Ф, Мацібура А П, Перегудов С Н Науково-дослідний центр квантової медицини «Відгук» м Київ, 01033, Україна тел: 8 (044) -2898781 Красюк А Д

Державне підприємство «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості»

м Київ, 03115, Україна тел: 8 (044) -4506711, e-mail: krasiuk@inboxru

Анотація – Розглянуто основні типи низкоинтенсивной мікрохвильової апаратури для технологій квантової медицини, а також особливості метрологічного забезпечення подібної апаратури

I                                       Введення

Загальні принципи організації метрологічного забезпечення виробів медичної техніки в Україні, в тому числі і апаратури квантової медицини, на етапах розробки, випробувань, виробництва та експлуатації встановлюються законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та державними стандартами, основними з яких в Україні є ГСТУ 2682-94 «Метрологічне забезпечення Основні положення »і ДСТУ 3627-2005 «Вироби медичні Розробка та впровадження у виробництво »

Квантова медицина – принципово новий напрям практичної медицини, яке базується на резонансному впливі низькоінтенсивного (на рівні лічених квантів) випромінювання мм-діапазону хвиль на біологічно активні зони і точки (БАТ) шкіри людини

Технології квантової медицини – мікрохвильова резонансна терапія (МРТ) та її різновиди (міліметрова терапія, хвильова енергостабілізірующая терапія, інформаційно-хвильова та інші) – використовують лікувальну апаратуру, рівень потужності сигналів якої змінюється в широких межах і сягає від 10 січня ^ до 1 10 ^ ^ Вт / см ^ для монохроматичних сигналів і від 10 січня’ ° до 1 10 ^ ° Вт / Гц см ^ для шумових

Апаратура квантової медицини та її метрологічне забезпечення є частиною проблеми підтримки в нормальному технічному стані виробів медичної техніки [1], від чого значною мірою залежить ефективність лікування Використання мм-діапазону і низькоінтенсивних рівнів сигналів є метрологічно і технічно складним і не завжди можливим на базі стандартних засобів вимірювання [2]

II                               Основна частина

Як зазначено в [3], апаратура для МРТ набула широкого поширення в практичній медицині Так, в Україні на початок 1999 року розроблені, виготовляються і експлуатуються в медичних установах та організаціях близько 30 типів апаратів, які використовуються в технологіях квантової медицини

Частина цих медичних приладів в Україні є апаратом апаратами I покоління, мають значний рівень вихідної потужності (одиниці-десятки мВт), фіксовану робочу частоту або звужений частотний діапазон (2-4 ГГц), але не мають сервісних функцій – режимів модуляції, регулювання рівня вихідної потужності та індикації установки параметрів випромінюючих сигналів

Вимірювання параметрів подібних приладів (потужності і частоти) легко здійснюється стандартними засобами вимірювання: наприклад, вимірювачами потужності МЗ-22А і перетворювачами Ч 5-13 спільно з електронно-обчислювальним частотомером Ч 3-54 або ін типу

До приладів І покоління можна віднести медичні апарати «АМРТ-01», «АМРТ-02», «АРІЯ-М» та ін, а до приладів III покоління, які забезпечують високий ступінь автоматизації і додаткові функції за рахунок використання мікропроцесорів такі як «ARIA-SC» (Україна), «Коверт-04» (Росія), «Арцах» (Вірменія)

На рис 1 наведені фізичні характеристики найбільш поширених (в основному, вітчизняних), а також нових перспективних генераторів електромагнітного випромінювання ЕМІ мм-діапазону медичного призначення Номером 1, 2 відзначені медичні прилади «Яв» (Росія), «Оленка» (Україна), а цифрою 3 – «Електроніка» (Україна) Прилади першого покоління Прилади не забезпечують дотримання санітарних норм і в даний час не рекомендовані головною організацією М3 України з проблем СВЧ-апаратури – НДЦ квантової медицини «Відгук» для використання в установах Міністерства

Рис 1 Розподіл потужності і частотного діапазону апаратів для МРТ

Fig 1 Power distribution and frequency band for MRT equipment

Прилад «АМРТ-01» (Литва, м Вільнюс) має менший рівень вихідної потужності, забезпечує можливість її регулювання та додатково комплектується шумовий головкою з діапазоном робочих частот 53-78 ГГц Апарат для МРТ «АМРТ-02» (Україна, м Харків) забезпечує діапазон частот від 52 до 62 ГГц (монохроматичні коливання) і можливість регулювання вихідного рівня потужності від 10 “‘ до 10 ® Вт Прилади «АМРТ-01», «АМРТ-02» відносяться до апаратів другого покоління Вони забезпечують дотримання санітарних норм на робочому місці лікаря

Досить перспективні прилади третього покоління – мікропроцесорний апарат монохроматичних коливань – «ARIA-SC» і шумові генератори «Поріг-3» і «Поріг-ЗМ» Прилади забезпечують широкий діапазон робочих частот, низький рівень вихідної потужності Так, «ARIA-SC», в діапазоні частот від 48 до 63 ГГц має можливість регулювання рівня вихідної потужності від 1Ю ® до 1Ю’ ^ Вт, а «Поріг-3» має рівень вихідної потужності від 1-10 ·’ ® до 1-10′ ® Вт / Гц в діапазоні частот 53-78 ГГц

Зменшення вихідної потужності приладів з монохроматичним сигналом майже до Рс = 1 ·

10′ ° .. 1-10” ^ Вт, а з шумовим – до / з = 110′ ® .. 1 · 10 ^ ° Вт / Гц не знижує ефективності приладів Такі малі дози ЕМІ викликають стійкі зміни в стані здоровя пацієнтів – поліпшення показників імунної системи, рубцювання виразок і ран, усунення больових синдромів Це пояснюється тим, що запропонований рівень потужності опромінення значно перевищує рівень потужності власного випромінювання людини, який знаходиться в діапазоні інтенсивностей 1 · 10 ^ \ . 1 · 10 ^ ^ Вт / Гц (приблизно на лінії АБ, див рис 1), що сприяє поглинанню випромінюваної потужності, підвищеного на резонансних частотах [3] Встановлення потужності, адекватної потужності власного випромінювання, створює електромагнітне рівновагу між опромінюваним ділянкою біообєкту і джерелом (генератором) сигналу

У Центрі розроблені апарати нової серії – генератори високотемпературних випромінювань «По-ріг-ВТ» і генератори низькотемпературних випромінювань «Поріг-НТ», які мають широкий діапазон робочих частот, низький рівень вихідної потужності (наближений до рівня власного випромінювання людини), забезпечують високий рівень рівномірності цієї потужності і формують позитивні і негативні потоки ЕМІ щодо рівня власного випромінювання людини [4]

Забезпечити метрологічне супровід подібних медичних приладів неможливо через відсутність серійних засобів вимірювання вихідної потужності джерел ЕМІ на рівні Р <1 мкВт.

Враховуючи складність технічних, біофізичних та медичних питань, повязаних з розробкою цього наукового напрямку, були передбачені ряд технічних заходів щодо його підтримки Це стосується розробки нестандартизованих засобів вимірювання в діапазоні частот від 37 до 78 ГГц, які реалізовані у вигляді установок НУ-1 для діапазону частот 53-78 ГГц і НУ-2 – для діапазону частот 37 – 53 Ггц з чутливістю ΙΊΟ^^Βτ

Унікальні установки мм-діапазону для перевірки параметрів генер апаратури МРТ атестовані Українським центром стандартизації та метрології (УкрЦСМ)

III                                   Висновок

Комплект установок, розроблений фахівцями Центру «Откпік» М3 України, повністю забезпечує потребу метрологічного обслуговування наявного парку терапевтичної апаратури квантової медицини, яка використовується в лікувальних установах України, а також забезпечує можливість метрологічної оцінки параметрів нової апаратури, яка розробляється Крім того, висока чутливість розроблених систем відкриває широкі можливості для наукових досліджень біологічних і фізичних обєктів, вивчення взаємодії електромагнітних полів людського організму з навколишнім середовищем і оцінки впливу зовнішніх випромінювань на системи та органи людини

Нестандартизоване метрологічне забезпечення створює надійну базу для розробки діагностичної та терапевтичної медичної апаратури з новими можливостями, розширює сфери використання апаратури і технологій квантової медицини і підвищує їх ефективність

IV                            Список літератури

[^] Яненко О П Метролопя медічноТта б10Л0пчн01 Апара-тури / / Учбовий пос1бнік – Ж: 1998 – 158 с

[2] Горбань Є М, Мацібура А П, Яненко А Ф Метрологічне забезпечення апаратури квантової медицини / / Матеріали IV межд конф «Апаратурне забезпечення діагностичних і лікувальних методів квантової медицини -Д: 1999 – С 58-61

[3] Сітько С П, Скрипник Ю А, Яненко А Ф Апаратурне забезпечення сучасних технологій квантової медицини – К: ФАДА, ЛТД – 1999 – 199 с

[4] Поніжитися Г В, Сітько С П, Скрипник Ю О, Яненко О П додатного I в1демн1 потоки м1крохвільового ві-пром1нювання в1д ф1зічніх 1 бюлопчніх обект1в / / Ф1зіка живого, 6 (1) -1998 – С 11 -14

METROLOGICAL SUPPLY OF LOW-INTENSITY MICROWAVE EQUIPMENT FOR MEDICAL APPLICATION

YanenkoA P, Matsibura A P, PeregudovS N Scientific Research Center of Quantum Medecine «VIDHUK»

Kyiv, 01033, Ukraine Ph: 8(044)-2898781 Krasiuk A D

State Enterprise «Ukrainian Scientific-Research and Training Centre For Standardization, Certification and Quality»

Kyiv, 03115, Ukraine Ph: 8 (044)-4506711, e-mail: krasiuk@inboxru

Abstract – The paper considers the main types of low- intensity microwave equipment for Quantum Medicine and peculiarities of metrological supply of similar equipment

Джерело: Матеріали Міжнародної Кримської конференції «СВЧ-техніка і телекомунікаційні технології», 2006р